Inbjudan - Skolhandledarföreningen

www.skolhandledarforeningen.se
Skolhandledarföreningensmedlemmarhälsasvälkomnatillföreningens medlemsdag med
workshop,årsmöteochmiddag
fredagenden17mars2017
A.workshop
10.00–15.00,(lunchmellan12.00–13.00,egetansvar)
”Aclassroomofdifference”-enworkshopimångfaldleddavAsliWeheliye,InclusoAB.
inbjudanochanmälanviawww.skolhandedarforeningen.se,försttillkvarngäller.
B.årsmöte
15.30–17.00,kaffefrån15.00
Dagordning:
1. Mötetsstadgeenligautlysande
2. Valav
a. mötesordförande
b. mötessekreterare
c. tvåprotokolljusterare
3. Behandlingav
a. verksamhetsberättelseför2016
b. balans-ochresultaträkning
c. revisionsberättelse
4. Beslutomansvarsfrihet
5. Fastställandeav
a. Verksamhetsplanför2017
b. budgetför2017
6. Fastställandeavmedlemsavgiftför2018
7. Valavordförandepåettår
8. Valavledamöterpåtvåår
9. Valavtvårevisorerochenersättarepåettår 10. Behandlingavmotionerochstyrelsensförslag
MotionangåendeövertagandeavvidareutbildningenfrånER-kompetens
11. Valavvalberedning
12. Övrigafrågor
C.middag
Plats
Kostnad
Anmälan
Frågor
17.30–sålängeviharlustochork
Kulturfyren,Skeppsholmen,sevägbeskrivningpåhemsidan
Deltagandeiworkshopenärgratis.Deltagarnastårförsinegenlunch.
För-ocheftermiddagskaffe25kr/tillfälle.
Bufféochdryck,tillsjälvkostnadsprisc:a200krinkldryck
OBS!endastviaanmälningslänkpåföreningenshemsida
www.skolhandledarforeningen.se
[email protected]
Välkomna!
Skolhandledarföreningen
www.skolhandledarforeningen.seisamarbetemed www.vikariepoolen.se