Kallelse och dagordning

VÄSTERBOTTENS LÄNS
LÄKAREFÖRENING
Kallelse årsmöte 23 februari 2017
Västerbottens läns läkareförening kallar till årsmöte torsdagen den 23
februari 2017 kl. 16:30.
Plats: Norrlands universitetssjukhus, Umeå, Bergasalen, Södra entrén
(byggnad 27), Målpunkt Q (bredvid restaurang Kristallen).
Föreläsningen och årsmötet sänds också via video-länk:
Skellefteå sjukhus: konferensrummet ”Blåbäret” (Lassarangen)
Lycksele sjukhus: Kreativa Rummet.
Kl. 16:30-17:30
Föreläsning av professor Ruth Mannelqvist::
Sjukskrivningsprocessen: läkarintyg och rättssäkerhet”
Kl. 17:30 börjar årsmötesförhandlingar.
Efter avslutade årsmötesförhandlingar inbjuder VLF alla medlemmar till
middagsbuffé i anslutning till lokalen. Ange om ni deltar i Umeå,
Skellefteå eller Lycksele. Anmälan senast den 21 februari 2017 så vi vet
hur mycket mat vi ska beställa till respektive ort. Anmäl er på via e-post:
[email protected] (kom ihåg att ange ort).
Välkomna!
Postadress
Norrlands
Universitetssjukhus
901 85 UMEÅ
Besöksadress
Byggnad 13B, målpunkt S3
Telefon
090 - 785 29 10
Hemsida
www.slf.se/vasterbotten
E-post
[email protected]
VÄSTERBOTTENS LÄNS
LÄKAREFÖRENING
Föredragningslista årsmötesförhandlingar 23 februari
2017
1. Mötets öppnande
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet
3. Val av justeringspersoner
4. Fråga om mötets stadgeenliga utlysande
5. Fastställande av föredragningslista för mötet
6. Verksamhetsberättelse
7. Ekonomisk redogörelse
8. Revisionsberättelse
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
10. Val av styrelse
11. Val av styrelsesuppleanter
12. Val av revisorer och suppleant
13. Val av tre ledamöter till läkarförbundets fullmäktige jämte personliga ersättare
14. Fastställande av årsavgift för år 2018
15. Övriga frågor
16. Mötets avslutande
Verksamhetsberättelse och ekonomisk redogörelse kan laddas ner från hemsidan och finns tillgänglig från och
med den 20 februari 2017. Handlingarna kommer också att finnas tillgängliga vid årsmötet.
Hemsida: www.slf.se/Vasterbotten
VÄLKOMNA!
2