Vårårsmöte 2017 kallelse

VÅRÅRSMÖTE 2017
Kumla GK, Ytonghallen 2017-03-13 kl 18:30
Föredragningslista:
1. Mötets öppnande
2. Fastställande av röstlängd för mötet
3. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt
4. Fastställande av föredragningslista
5. Val av ordförande och sekreterare för mötet
6. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden
skall justera mötesprotokollet
7. Styrelsens årsredovisning för 2016
7.1. Föredragning av verksamhetsberättelsen
7.2. Föredragning av resultat- och balansräkning
7.3. Revisorns berättelse över styrelsens förvaltning
7.4. Fastställande av resultat- och balansräkningarna samt disposition av
över- eller underskott enligt balansräkningen
7.5. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser
8. Val av en eller två revisorer jämte suppleant för en tid av ett år. I detta val
får ej styrelsens ledamöter delta
9. Beslut om valberedningens organisation 2017 med eventuell avvikelse från
stadgarna
10. Val av ledamöter i valberedningen, av vilka en skall utses till ordförande
11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner. Styrelsen
föreslår att den skall erhålla bemyndigande att under hösten besluta om
årsavgifterna för 2018 under förutsättning att ingen medlem får större
höjning än 200 kr/år.
12. Övriga frågor
13. Avslutning
Styrelsen för Kumla Golfklubb
Möteshandlingar finns tillgängliga på klubbens kansli fr o m den 6 mars
Klubben bjuder på fika efter själva årsmötet, då vi även har utrymme för en del
allmän information och frågor. Anmälan om deltagande i vårårsmötet bör göras
senast fredag 10 mars kl 12 till klubbens kansli/reception.