Stange Rådhus - VEDLEGG A - Kontraktsgrunnlag

VEDLEGG A
KONTRAKTSGRUNNLAG
STANGE RÅDHUS,
Sikker sone
Ombygging av foajeen
Totalentreprise
Tiltakshaver
Stange Kommune
Eiendomsavdelingen
Februar 2017
2
Innhold
1. ORIENTERING OM PROSJEKTET....................................................................................... 3
Framdrift............................................................................................................................. 3
Generelt bygg ..................................................................................................................... 3
Toleranseklassekrav ........................................................................................................... 3
Entrepriseform ................................................................................................................... 3
Prosjektering ...................................................................................................................... 4
Søknader............................................................................................................................. 4
Uavhengig kontroll ............................................................................................................. 4
Prøvedrift............................................................................................................................ 4
2. ADRESSELISTE .................................................................................................................. 5
3. KONTRAKTSBESTEMMELSER ........................................................................................... 6
Alminnelige kontraktbestemmelser ................................................................................... 6
Supplerende kontraktbestemmelser ................................................................................. 6
Kap. I Generelle bestemmelser .......................................................................................... 6
4.1
Generelt om møter ................................................................................................. 6
Spesielle kontraktbestemmelser ........................................................................................ 7
Kap. I Generelle bestemmelser ......................................................................................... 7
Kap. IV Totalentreprenørens gjennomføring av arbeidet. ................................................ 7
Kap. VI Vederlag og betaling ............................................................................................. 7
TILLEGGSBESTEMMELSER: ................................................................................................. 8
1. ORIENTERING OM PROSJEKTET
Stange Kommune innbyr til åpen tilbudskonkurranse i forbindelse med ombygging og
oppussing av foajeen ved Stange Rådhus, sikker sone. Ombyggingsarbeidene er på totalt ca.
130 m2.
Tiltaket skal gjennomføres som en totalentreprise basert på et byggherreutviklet
totalentreprisegrunnlag bestående av tekniske beskrivelser, tilbudstegninger mv., jf. vedlegg
A-F. Det innhentes derfor samlet tilbud for bygningsmessige arbeider, sanitæranlegg,
varmeanlegg, luftbehandlingsanlegg og elkraftanlegg.
Tiltakshaver vil på grunnlag av tilbudene velge totalentreprenør som skal være ansvarlig for
gjennomføringen av tiltaket.
Anskaffelsenes estimerte verdi er ca. 2.000.000- kr ink. mva.
Tilbudsgrunnlaget består av tilbudsbeskrivelse/kravspesifikasjon inkl. brannstrategi med
branntekniske tegninger samt tilbudstegninger iht. tegningslister, og tilbudet skal gis på
grunnlag av dette materialet.
For tilbudskonkurransen gjelder ”Lov og Forskrift om offentlige anskaffelser”- del I og II,
samt prosjektets tilbuds- og kontraktsbestemmelser.
Stange kommune skal bygge om og pusse opp foajeen i 1. etasje. Eksisterende vegger skal
rives og nye skal settes opp. Eksisterende skaranke skal rives og ny skal monteres.
Framdrift
Det tas sikte på byggestart i vår/sommer 2017, og byggearbeidene forventes gjennomført
med normal framdrift i forhold til prosjektets størrelse. Endelig ferdigstillelsestidspunkt
avtales i forbindelse med kontraktforhandling med valgt totalentreprenør ut fra oppgitt
byggetid i tilbudet.
Generelt bygg
Ombyggingen av foajeen skal utføres iht. TEK 10/ VTEK 10 og nyeste gjeldende Plan- og
bygningslov. Arealet som blir beørt er på ca. 130 m2 BTA i 1 etasje.
I henhold til utarbeidet brannstrategi fra Norconsult AS, er bygget plassert i risikoklasse 2 og
bygningsbrannklasse 3.
Toleranseklassekrav
Det refereres til NS 3420, siste utgave.
Generelt for tiltaket stilles det krav til toleranseklasse C (3) til ferdige overflater, dersom ikke
annet er angitt i beskrivelse eller på tegninger.
Entrepriseform
Prosjektet skal gjennomføres som en byggherre utviklet totalentreprise. Tiltakshaver har
som tilbudsgrunnlag utarbeidet tilbudstegninger og kravspesifikasjon. Totalentreprenøren
har ansvaret for all koordinering og utførelse på byggeplassen, samt all prosjektering utover
det nivå som tiltakshaver har levert i forbindelse med tilbudsgrunnlaget.
4
Det forutsettes at gjennomføringen av prosjektet skjer i samsvar med Arbeidsmiljølovens
bestemmelser med hensyn til helse-, miljø- og sikkerhet på byggeplassen.
Prosjektering
Tiltakshaver har benyttet følgende firmaer for utarbeidelse av tilbudsgrunnlaget:
Arkitekt:
Bjørnstad Prosjektering AS
Rådgivende ingeniør i brannteknikk:
Norconsult AS, Hamar
Rådgivende ingeniør i byggeteknikk:
Bjørnstad Prosjektering AS
Rådgivende ingeniør i VVS-teknikk:
Norconsult AS, Hamar
Rådgivende ingeniør i elektro:
Norconsult AS, Hamar
Prosjekteringsansvaret i den videre prosjekteringen tillegges totalentreprenøren fullt og helt,
det vil si at totalentreprenøren selv må utføre og stå ansvarlig for all nødvendig
detaljprosjektering med hensyn til arbeidstegninger, skjemategninger, detaljtegninger m.v.
for bygningsmessige arbeider og tekniske anlegg, samt branntegninger og -dokumentasjon.
Tilbygget skal utføres iht. TEK 10/ VTEK 10 og nyeste gjeldende Plan- og bygningslov. Våtrom
skal prosjekteres og utføres i samsvar med Byggebransjens Våtromsnorm.
Stange kommune benytter ISY Eiendom sitt FDV- program. I fbm. utarbeidelse av FDVtegninger må derfor alle planer utføres og overleveres iht. beskrivelse fra ISY Eiendom, jfr.
vedlegg 2.
Tiltakshavers arkitekt vil sette opp forslag til komplett fargesetting som skal godkjennes av
tiltakshaver. Utarbeidelsen av fargeforslaget vil bli bekostet av tiltakshaver.
Anbyderen står fritt til hvilke prosjekteringsfirmaer som benyttes i forbindelse med den
videre detaljprosjekteringen, men det henstilles til å benytte forannevnte firmaer.
Tiltakshaver stiller som krav at engasjert arkitekt har formell utdannelse som arkitekt.
Søknader
Prosjektet er ikke søknadspliktig. Dette er ihht avtale med Byggesak.
Prosjektet er vurdert i samråd med Byggesak og krav om innsending av
miljøsaneringsrapport er ikke nødvendig.
Uavhengig kontroll
Eventuelle firmaer for dette vil bli engasjert av tiltakshaver.
Prøvedrift
Det henvises til NS 6450: 2016. For dette prosjektet gjelder standarden uten krav til
prøvedrift.
Idriftsetting av tekniske anlegg:
Med referanse til tillegg A, pkt A.2:
Pkt. 4) Tester som skal utføres: Fullskaltest
Pkt 5) Deltagelse som kreves: Ansvarlige leverandører
5
Pkt 6) TE skal utarbeide fremdriftsplan for testing og idriftsettelse. Se også A.3. 7).
Med referanse til tillegg A, pkt A.3:
Følgende punkt gjelder:
5) Byggherren skal delta i funksjonstester.
7) Fremdriftsplan skal inneholde tilstrekkelig tid for testing.
8) Punktet gjelder i sin helhet.
2. ADRESSELISTE
Tiltakshaver:
Stange kommune
Postboks 214
2336 Stange
Prosjektledelse og utarbeidelse av
kravspesifikasjon:
Stange kommune
Eiendomsavdelingen
Postboks 214
2336 Stange
Kontaktperson:
Audun Bergstrøm/ 62 56 23 15/ 90 59 01 58/
[email protected]
Arkitekt:
Bjørnstad Prosjektering AS
Grindalsvegen 3
2405 Elverum
Kontaktperson: Elisabeth Larby/62435400
[email protected]
Kontaktperson:Magne Banken/ 62435400/
[email protected]
Rådgivende ingeniør i brannteknikk:
Norconsult AS
Torggt 22
2317 Hamar
Kontaktperson: Eirik Sperrud/99464708/
[email protected]
‘
Rådgivende ingeniør i VVS-teknikk:
‘
Norconsult as Hamar
Torggt 22
2317 Hamar
Kontaktperson: Geir Stensrud/ 91839477/
[email protected]
6
Rådgivende ingeniør i elektro:
Norconsult as Hamar
Torggt 22
2317 Hamar
Kontaktperson: Bjørn Borgersen/ 90743170/
[email protected]
3. KONTRAKTSBESTEMMELSER
Alminnelige kontraktbestemmelser
Som alminnelige kontraktbestemmelser gjelder NS 8407:2011 ”Alminnelige
kontraktbestemmelser for totalentrepriser”, med de tillegg og endringer som er satt opp
nedenfor med punkter tilsvarende NS 8407.
Kontrakt mellom partene opprettes på kontraktsformular Byggblankett 8407A, ”Formular for
kontrakt om totalentreprise”.
Supplerende kontraktbestemmelser
Følgende spesielle kontraktsbestemmelser skal supplere de alminnelige
kontraktsbestemmelsene i NS 8407:2011
Kap. I Generelle bestemmelser
4.1 Generelt om møter
Byggherren og hans kontraktsmedhjelpere har rett til å delta på samtlige møter. Spesielt
nevnes byggemøter og prosjekteringsmøter.
Som et minimum plikter totalentreprenøren å tilby byggherremøte hver 14.dag i hele
kontraktsperioden.
10.1 Valg av kontraktsmedhjelpere. Antikontraktørklausul
Byggherren krever at arbeidet skal utføres av Totalentreprenøren og dennes ansatte i
tjenesteforhold, eventuelt av underentreprenører og deres ansatte, eller ved bruk av lovlig
innleid arbeidskraft. Det tillates kun benyttet underentreprenører i 2 underledd/ -nivå.
Totalentreprenøren skal sørge for at ansatte i egen organisasjon, og ansatte hos eventuelle
underentreprenører, ikke har dårligere lønns- og arbeidsvilkår enn det som følger av
tariffavtaler, regulativ eller det som er normalt for vedkommende sted eller yrke. Alle avtaler
om underentrepriser skal inneholde likelydende bestemmelser om arbeidets utførelse,
forhold på byggeplassen, etc. som anvendt i dette avtaledokument. Herunder skal
egenerklæring for HMS avkreves. Totalentreprenøren skal til enhver tid kunne dokumentere
at den anvendte arbeidskraft oppfyller kontraktens bestemmelser. Dokumentasjonsplikten
omfatter også underentreprenører og dennes personell, samt prosjekteringsfirmaene.
Byggherren vil kunne kreve dagmulkt dersom Totalentreprenøren selv eller noen av hans
underentreprenører anvender ulovlig eller ikke-kontraktsmessig arbeidskraft, og forholdet
ikke er blitt rettet innen en frist gitt ved skriftlig varsel fra Byggherren. Mulkten løper fra
7
fristens utløp til forholdets opphør. Mulkten skal utgjøre 1 promille av kontraktssummen,
men ikke mindre enn kr.1000,- pr. hverdag. Ved konstatert brudd på ovenstående
bestemmelser, og dersom Totalentreprenøren ikke har rettet feilen innen fristens utløp, kan
Byggherren også heve kontrakten. Rett til heving av kontrakten på dette grunnlaget gir
Byggherren anledning til senere å kunne utelukke Totalentreprenøren og dennes
underentreprenør fra deltagelse i oppdrag innen bygg- og anleggsvirksomhet hos seg.
Avtale om underentreprise med enkeltmannsforetak eller anvendelse av innleid arbeidskraft
må oppgis og begrunnes, og skal godkjennes av Byggherren. Det forutsettes at den innleide
arbeidskraft er lovlig. Slik godkjennelse endrer ikke Totalentreprenørens forpliktelse ovenfor
Byggherren.
10.2 Byggherrens rett til å nekte å godta totalentreprenørens valg av
kontraktsmedhjelpere
Byggherrens nektelse av å godkjenne Totalentreprenørens valg av underentreprenør etter
denne bestemmelse gir ikke Totalentreprenøren rett til godtgjørelse for de merkostnader
dette måtte påføre han.
Spesielle kontraktbestemmelser
Følgende spesielle bestemmelser skal gjelde i stedet for de alminnelige
kontraktbestemmelsene.
Kap. I Generelle bestemmelser
7.3
Byggherrens sikkerhetsstillelse
Byggherren (Stange Kommune) er egengarantist for oppfyllelse av sine kontraktsforpliktelser
og stiller ikke annen garanti.
Kap. IV Totalentreprenørens gjennomføring av arbeidet.
16.1 Prosjektering
Prosjekteringsansvaret i den videre prosjekteringen tillegges totalentreprenøren fullt og helt,
dvs at totalentreprenøren selv må utføre og stå ansvarlig for all nødvendig
detaljprosjektering med hensyn til arbeidstegninger, skjemategninger, detaljtegninger m.v.
for bygningsmessige arbeider, tekniske anlegg og dokumentasjon. Risikoovergang ihht NS
8407:2011 punkt 24.2 avtales innen kontraktsinngåelse.
Nye og reviderte tegningsutgaver skal uoppfordret sendes i 1 eksemplar til Byggherren og
evt. hans rådgivere i god tid før utførelse.
Før søknad om ferdigattest skal Totalentreprenøren overlevere komplett FDVdokumentasjon for bygningsmessige arbeider og alle tekniske anlegg.
Dokumentasjon skal overleveres i 1 papirversjon i permer, samt 1 elektronisk versjon i pdfformat på CD/ DVD/USB. Alle as buildt tegninger skal også leveres som elektronisk versjon i
dwg-format.
Kap. VI Vederlag og betaling
26.2 Indeksregulering
Tilbudet skal gis som et fastpristilbud.
8
Kontraktssummen skal ikke reguleres som følge av endringer i lønninger, priser, sosiale
utgifter, m.v. Tilbudet skal således være komplett og inkludere alle ytelser som er
nødvendige for å utføre arbeidet i samsvar med tilbudsgrunnlaget.
Dersom Totalentreprenøren allikevel ønsker å ta skriftlig forbehold i tilbudet om
prisregulering av kontraktssummen på grunn av de forannevnte forhold, skal regulering
foretas etter standard prosedyre og ved bruk av Statistisk Sentralbyrås byggekostnadsindeks.
Ved et slikt forbehold om prisregulering, skal Totalentreprenøren allikevel som et alternativ
oppgi et fastprisbeløp for prisstigning i byggeperioden som Byggherren kan vurdere å ta
stilling til.
27.2.2 Innestående beløp
Som innestående skal det trekkes 7,5 % av avdragsgrunnlaget. Restbeløpet utgjør
fakturabeløpet, tillagt eventuell merverdiavgift. Innestående kan faktureres når evt. feil- og
mangellister etter ferdigbefaring er kvittert ut og godkjent av Byggherren.
TILLEGGSBESTEMMELSER:
Krav etter Byggherreforskriften
Totalentreprenøren har revideringsansvaret for SHA- plan, basert på tiltakshavers SHA-plan.
Totalentreprenøren skal være hovedbedrift på byggeplassen.
Tiltakshaver stiller med SHA koordinator for utførelsesfasen (KU).
Krav til bruk av lærlinger
Tiltakshaver stiller krav til at totaltenreprenør er tilknyttet godkjent lærlingeordning.
Brudd på krav til produktegenskaper
Det skal ikke benyttes bygningsmaterialer eller produkter inneholdende stoffer eller gifter
som er skadelig for helse og miljø. Dette skal kunne dokumenteres overfor Byggherren i form
av produktdatablad, miljødeklarasjon/ miljøsertifikat el. Totalentreprenøren skal stille
tilsvarende krav overfor sine underentreprenører. Dersom slike skadelige materialer eller
produkter oppdages benyttet, vil Byggherren kreve disse byttet ut umiddelbart uten noen
form for økonomisk kompensasjon.