Årsmøte Møre og Romsdal Sau og Geit 2016

Årsmøte Møre og Romsdal Sau og Geit 2016 Tid: 26. Februar 2017 Sted: Hotell Aleksandra Molde Saksliste: 1. Godkjenning av innkalling og saksliste og forretningsorden. 2. Gjensidige informerer 3. Velge to representanter, sammen med møteleder til å skrive under protokollen. 4. Årsmelding. 5. Regnskap. John Folde Engdal – kasserer 6. Arbeidsplan /strategi for året 2017 7. Innkomne saker. Må være styret i hende 1 mnd før årsmøtet – ingen innkomne. 8. Vedta budsjett for kommende år. 9. Valg: Leder valgkomite Magnar Almberg. 10. Velge 3 utsendinger til NSG Landsmøte og varautsendinger til landsmøtet. 11. Velge møteleder neste årsmøte. 12. Velge valgnemd med vara for neste årsmøte. Vi avslutter med en felles lunsj kl. 13.00 Vel hjem! Med hilsen Leder Hilmar Kleppe og styret.