barnehage- søknad om redusert betaling 2016/2017

BARNEHAGE- SØKNAD OM REDUSERT BETALING 2016/2017
Søknaden gjelder:
Inntektsgradert betaling for husholdninger med inntekt under 505.500
[
Gratis kjernetid for 3-,4- 5-åringer for husholdninger med inntekt under 417.000
F[
aF
a
n
Opplysninger
om husholdningen
gn
lg
Opplysninger
om barn i familie med samme bostedsadresse
le
Navn:
Fødselsdato
Barnehagen barnet går i/skal begynne i
se
es
re
er
e
n
sn
s
o
o
p
p
p
m
em
re
Foresatt
1: Navn
Fødselsnummer (11 siffer)
kr
sk
s
o
Sivilstand
o
m
Enslig
m
[h
[ Enke/enkemann [ Samboer xSeparert/skilt
F eh
F
[
F
a te
a
F
a
Foresatt
2:
Navn
Fødselsnummer
(11 siffer)
t
nm
n
a
n
g em
g
n
g
e
ld
l
g
l
e ed
e
l
e
s te
s
e
s
t
eb
e
s
e
r rb
r
e
r
e ar
e
r
e
nsa
n
e
n
s
si
s
n
s
oti
o
s
o
pat
p
o
p
pta
p
p
p
mft
m
p
m
Side 1 av 2
e rf
e
m
e
r ar
r
e
r
a
kd
k
r
k
d
so
s
k
s
Opplysninger om inntekt i husholdningen.
Som husholdning regnes ektefeller, registrerte partnere og samboere. Hvis foreldrene har
delt bosted, skal foreldrebetalingen regnes ut fra inntekten til husholdningen med samme
folkeregisteradresse som barnet. Dokumentasjon på inntekt må sendes sammen med
søknadskjema. Dokumentasjon er som hovedregel siste års selvangivelse.
Tall i parentes er referanse til post i selvangivelsen
Hvilke inntekt som inngår
Lønn og tilsvarende ytelser
– brutto inntekt (2.1)
Pensjoner mv (2.2)
Inntekt 1 i husholdningen
Inntekt 2 i husholdningen
Skattepliktig bidrag,
livrenter, barnepensjon mv
(2.6)
Næringsinntekter (2.7
Sum husstandens samlede
inntekt
Dersom du ikke kan legge frem selvangivelse sammenlignet for eksempel som følge av
kort botid i landet, kan du legge fram annen dokumentasjon på inntekt.
Dersom det forventes at inntekten vil gå vesentlig ned sammenlignet med siste års
selvangivelse, kan du legge fram annen dokumentasjon for inntekt.
Underskrift
Dato:
Signatur:
Dato:
Signatur:
Søknaden sendes: Frogn kommune, Postmottak, Postboks 10, 1441 Drøbak
Frist for innsending av søknadsskjema med dokumentasjon på inntekt som skal gjelde fra
1.august, er 1. juni. Husk å sende med dokumentasjon på inntekt.
Side 2 av 2