HMS - målsettinger ved Sagabakken skole

HMS - MÅLSETTINGER VED
SAGABAKKEN SKOLE
1: Alle ansatte ved Sagabakken skole skal ha
god kjennskap til skolens HMS - system
-
Alle ansatte er kjent med kommunens HMS rutiner.
Alle ansatte har gjort seg godt kjent med vår HMS – perm.
Alle ansatte gjennomfører rutinemessig opplæring i brannvern for der
igjennom å begrense skadeomfanget ved brann.
2: Elever og ansatte ved Sagabakken skole
skal kun ha positivt fravær
Vi skal ha fravær, men fraværet skal ikke skyldes forhold på skolen - det
være seg fysiske eller psykiske belastninger. Positivt fravær er det når
fraværet skyldes at vedkommende er fraværende for å ta vare på egen
helse, nær familie eller annet som er den enkeltes vedkommende.
3: Alle skolens aktører skal ha reelle kanaler å
uttrykke seg gjennom
Skolen skal være åpen for varsling av kritikkverdige forhold på
arbeidsplassen
Vi ønsker konstruktiv kritikk og vil behandle alle henvendelser som
kommer. Alle må ha - og kjenne til - kanaler hvor de kan uttrykke sine
meninger, sine ønsker og sin kritikk.