Politisk regnskap for Oslo MDG 201

Politisk regnskap
Linje
Punkt i programmet
Gjennomslag
Innrømmelser
2 Våre kjernesaker 2015-2019
Vi vil innføre en samferdselpolitikk som virkelig * Startet arbeidet med 8 nye byruter for sykkel
prioriterer. Vi vil redusere bilenes plass i byen
og gi mer plass til syklister, gående og
* Gitt mer plass til myke trafikanter gjennom å gradvis
kollektivreisende.
fjerne 2300 parkeringsplasser rundt omkring i byen
(inkludert bilfritt byliv)
Kollektivreisende må betale
noe av midlene for ny
sentrumstunnel gjennom en
økning i billettprisene
* Rundt 10% flere reisende med kollektiv hvert år, pga
hyppigere kollektivavganger drift av sykkelveinett
* Forhandlet fram en Oslopakke 3 hvor andelen til kollektiv
og sykkel er historisk høyt. http://oslo.mdg.no/nyhet/50friske-milliarder-til-kollektiv-og-sykkel/
* Opprettet en pott for sykkeltiltak i bydelene
* 778 nye p-plasser for sykkel (målet var 300)
3
Vi vil ha Oslo sentrum innenfor Ring 1 fri for
privatbiler innen 2017, som del av en langsiktig
4 plan for å kraftig begrense biltrafikk i Oslo.
Vi vil gjøre Oslolufta ren, gjennom både
umiddelbare og langsiktige tiltak mot
forurensing fra bl.a. biltrafikk og vedovner
5
Jobbes med:
* Strategi for gående, fartsreduserende tiltak i
Schweigaards gate.
* Har startet opp Bilfritt byliv-prosjektet som har som mål å Implementering innen 2017
fjerne privatbilismen innenfor Ring 1
var ikke mulig, men flere
tiltak skjer i løpet av 2017
* Dieselforbud på dager med høy luftforurensing
* Doblet støtten til utskifting av vedovner
Mer info:
http://oslo.mdg.no/nyhet/byradet-tar-grep-motluftforurensning/
* Vedtatt rushtidsavgift og miljødifferensierte avgifter
gjennom Oslopakke 3
1
Linje
Punkt i programmet
Vi vil bevare Marka som natur- og
friluftslivområde. Vi vil aldri forhandle bort
Marka, og går inn for å etablere nasjonalpark i
6 Østmarka og gjøre Lillomarka til naturreservat.
Vi vil beholde de grønne lungene.
Gjennomslag
Innrømmelser
* 120 mill kr til investeringer for uorganisert friluftsliv
Jobbes med:
* Nasjonalpark i Østmarka
* Sikret park fremfor utbygging av den grønne oasen med
viktig blodbøk i Gyldenløves gate. Parken skal åpnes for
allmennheten og utvides.
Vern av Ekebergsletta, men
også større utbygging på
Ekeberg enn ønsket
* Bevilget 300 mill til opprustning og rydding på øyene
* Regulering av Bergsskogen på Berg til offentlig
naturområde, friområde.
Jobbes med:
* Statlig vern av Ekebergsletta
7
Vi vil gjøre det lettere å påvirke eget nærmiljø
* Fjernet budsjetterte kutt til bydelene fullstendig
gjennom politisk engasjement, blant annet ved
å gi bydelene større økonomisk handlingsrom * Styrket PBEs saksbehandlingskapasitet til å arbeide med
og mer makt.
områdeplaner som innebærer lokale
medvirkningsprosesser
Jobbes med:
8
* Revidering av bydelsreglementet
Vi vil gjøre Oslo til en aktiv kulturhovedstad, og * Oppussing av MIR
også skape bedre og flere lokale kulturtilbud
over hele byen
* Vega Scene
* Handlingsplan for gatekunst
* Flere meråpne biblioteker
9
Vi vil sørge for at alle barn og unge får gå i
barnehager og på skoler i eget nærmiljø og
10 med tilstrekkelig antall pedagoger.
* 40 mill kr til oppussing av Kulturhuset Hausmania
* Utvidet rett til barnehageplass i 2016-opptaket
2
Salg av Hausmanns gate 40
og 42 (Vestbredden) til
Urbanium
Linje
Punkt i programmet
Gjennomslag
Innrømmelser
11 Våre visjoner for Oslo
En nullutslippsby
* Innført et forpliktende klimabudsjett for å oppnå 50% kutt
innen 2020, med 42 tiltak for å redusere utslippene
* Innført fossilfrie anleggsplasser i kommunal regi, som
første aktør i Norge og muligens verden
* Bidratt til en massiv økning i elsykkelsalg gjennom en
egen støtteordning
* Innført "Oljefrihjelpen" for å aktivt oppsøke og hjelpe folk
med å bli kvitt oljefyrene sine
* Satt i gang vegetarmandag i kommunale virksomheter
Gjøre Oslo til en by uten netto
klimagassutslipp innen 2030, uten kjøp av
12 klimakvoter
Satse sterkt på lokal produksjon og forskning
13 på fornybar energi
* De første elbussene er satt i drift i 2017
* Klimavennlig Furuset: Furuset som en klimavennlig pilot
* Har videreført og utvidet støtteordning for installering av
solcellepanel
En mangfoldig storby
Styrke og videreutvikle bydelene til å bli
bærekraftige lokalsamfunn som bygger opp
under verdier som tilhørighet, verdighet,
mening og enkeltmenneskets frihet til å være
14 seg selv.
Legge til rette for lokale møteplasser som
samfunnshus, ungdomsklubber og
seniorsentre, og bidra til møter på tvers av
15 alder, bakgrunn og livssituasjon.
* Fjernet budsjetterte kutt til bydelene fullstendig
* Styrket byantikvaren med saksbehandlerkapasitet
* Fjernet budsjetterte kutt til bydelene fullstendig
* Flere meråpne biblioteker
3
Linje
Punkt i programmet
Gjennomslag
Innrømmelser
* Folkehelseplanen inneholder bl.a. tiltak som å utvide
"Rask psykisk helsehjelp" og styrke tilbud til pensjonister
for å forebygge ensomhet
Utvikle og støtte lavterskeltilbud i bydelene
* Fontenehusene fikk økte midler i bystyrebehandlinga av
16 mot ensomhet og psykiske lidelser
2017-budsjett
Støtte organisasjoner som arbeider med
marginaliserte grupper og for større mangfold i
* Opprettet LHBT-råd
17 samfunnet.
18 Prioritere livskvalitet fremfor materiell vekst.
Jobbes med:
* Strategi for redusert materielt forbruk
* Fjernet budsjetterte kutt til bydelene fullstendig
Styrke bydelenes handlingsrom, både politisk
19 og økonomisk.
* Enklere saksinnsyn i pågående politiske saker gjennom
eInnsyn
* Sikret park fremfor utbygging av den grønne oasen med
Legge til rette for utvikling av nye møteplasser, viktig blodbøk i Gyldenløves gate. Parken skal åpnes for
allmennheten og utvides.
20 parkområder og lokale torg der folk bor.
En aktiv samferdselspolitikk
* Sykkelvekst på 18 % i 2016 og 38 % økt vintersykling
(antall passeringer ved kommunens målestasjoner)
* 8 nye byruter for sykkel lager et sammenhengende
sykkelveinett innenfor Ring 3
* Elsykkelstøtte og el-lastesykkelstøtte
Føre en samferdselspolitikk som klart
prioriterer myke trafikanter og kollektivtrafikk
21 på bekostning av privatbilisme.
Jobbes med:
* Oslostandard for sykkeltilrettelegging
4
Linje
Punkt i programmet
Gjennomslag
Innrømmelser
* Oslopakke 3 sikret 50 mrd kr til kollektiv og sykkel, bl.a.:
finansiering av ny t-banetunnel, nytt signalanlegg til Tbanen, Fornebubanen, tverrforbindelse i Groruddalen og
baneløsning på Nedre Romerike ("Ahusbanen")
* Trikkenettet opprustes, planlegging av trikk på Ring 2 og
til Tonsenhagen
Ha en kraftig utbygging av kollektivtrafikken,
slik at offentlig transport blir et attraktivt og
22 reelt alternativ til bil
Ha et sentrum innenfor Ring 1 fritt for
23 privatbiler innen 2017.
* 79,5 millioner kr økning til drift av kollektivtransport i
2017
* Opprettet Bilfritt byliv-prosjektet, etablert godt samarbeid Implementering innen 2017
med lokalt næringsliv
var ikke mulig, men flere
tiltak skjer i løpet av 2017
Andre vesentlige saker
Hauskvartalet
5