LUNGEREHABILITERINGSKONFERANSEN

Den 11. nasjonale
LUNGEREHABILITERINGSKONFERANSEN
Thon Hotel Oslo Airport, 30.–31.mars 2017
forum for
lungerehabilitering
Lungerehabiliteringskonferansen 2017
INDIVIDTILPASSET LUNGEREHABILITERING
Velkommen til den 11. Lungerehabiliteringskonferansen. Temaet
for Lungerehabiliteringskonferansen 2017 er individtilpasset
lungerehabilitering. Hvorfor er individ-tilpasning et påtrengende
tema? Hva vil det si å individtilpasse rehabiliteringen? Er individtilpasning ønskelig? Er det noe som taler imot? Har fagfolk ferdighetene som skal til? Vårt håp er at den 11. lungerehabiliteringskonferansen blir et verksted for undersøkelse av mulighetene for og
nødvendigheten av å individtilpasse rehabiliteringstilbudet til det
enkelte mennesket som lever med lungesykdom.
Utfordringene
Konferansens gjennomgangstema belyses på mange forskjellige måter. Konferansen åpnes med to foredrag som forankrer
problemstillingen medisinsk og psykologisk. Medisinsk, i de siste
tiårenes betydelige utvikling og det vi aner av fremtidige behandlingstilbud. Psykologisk, i den etter hvert omfattende kunnskapen
om endring av vaner og livsmønstre og hvordan man bidrar til
endring. For den som ønsker å trenge dypere ned i disse temaene,
er det flere fordypningsseminarer å velge i.
Lungerehabiliteringskonferansen har alltid vært en
pådriver for fysisk aktivitet som noe av det aller viktigste
i lungerehabiliteringen. Fokuset i 2017 blir utfordringene
som ligger i å forsterke og vedlikeholde aktiviteten. Og i brukermedvirkningens ånd reiser konferansen også temaet
om hvordan lungesyke i større grad kan bli «kaptein på egen
skute» gjennom å ta mer ansvar for eget rehabiliteringsopplegg.
Positiv psykologi
Positiv psykologi er det naturlige avslutningstemaet på
Lungerehabiliteringskonferansen i 2017. For positiv psykologi
handler om å finne frem til individets sterke sider og videreutvikle og styrke disse. Med positiv psykologi flyttes fokuset fra feil
og mangler til muligheter og ønsker. Og igjen: det handler om
individtilpasning.
Valgets kval
Som tidligere år består konferansen også av en rekke parallellseminarer. Seminarene er organisert rundt noen hovedtemaer: Fysisk
aktivitet & bevegelse, endringens psykologi, ernæring, sosiale
utfordringer, medvirkning & relasjon, gode behandlingsmodeller,
måle- og kartleggingsverktøy, røykeslutt, astma og lungekreft.
Lungerehabiliteringskonferansen er kjent for at seminarprogrammet er valgets kval!
Forum for lungerehabilitering tror at den 11. nasjonale
lungerehabiliteringskonferansen på Thon Hotel Oslo
Airport, Gardermoen, 30.–31. mars 2017 blir stimulerende
og utfordrende. Hjertelig velkommen til Lungerehabiliteringskonferansen 2017 – årets møtested og treffpunkt for nye impulser.
Olav Kåre Refvem
Leder av Forum for lungerehabilitering
PROGRAMKOMITÉEN
Programkomitéen for Lungerehabiliteringskonferansen 2017 består av:
Olav Kåre Refvem (leder)
Faggruppe for hjerte- og lungefysioterapi ............................................................................... Ulla Pedersen
Faggruppe for sosionomer i lungerehabilitering ...................................................................... Karin Damstuen
Kliniske Ernæringsfysiologers Forening .................................................................................... Karianne Spetaas Henriksen
Landsforeningen for hjerte- og lungesyke ............................................................................... Rita Andersen
Lunger i praksis....................................................................................................................... Anders Østrem
Norsk faggruppe for lungeergoterapeuter .............................................................................. Laila Vatn
Norsk forening for lungemedisin ............................................................................................. Ingvil Berger
Norsk Psykologforening .......................................................................................................... Ingrid Gjersvik
Norsk Sykepleierforbunds Faggruppe av Lungesykepleiere ...................................................... Øivind Nohre
Regionalt kompetansesenter for habilitering og rehabilitering i Helse Vest .............................. Merethe Boge
Regional kompetansetjeneste for rehabilitering i Helse Sør-Øst ............................................... Stein Arne Rimehaug
Fagnettverk lungerehabilitering i Helse Sør-Øst ....................................................................... Stacey Haukeland-Parker
......................................................................................................................................... Peter Hjort (sekretær)
Kurset søkes godkjent som meritterende av Norsk Sykepleierforbund,
Norsk Fysioterapeutforbund og Norsk Ergoterapeutforbund.
Lungerehabiliteringskonferansen 2017
LUNGEREHABILITERINGSKONFERANSEN 2017
Plenum I
Torsdag 30.3.2017
kl. 10.30-12.00
Utfordringen
Individtilpasset medisinsk behandling ved kols og følgene for lungerehabilitering
Endringens psykologi
Forskjellen på motivasjonsarbeid og tiltaksarbeid – hvordan individtilpasse rehabiliteringen?
Parallellsesjon 1
Torsdag 30.3.2017
kl. 13.00-14.30
1A Endringens psykologi
• Hvordan bli god til å
skape motivasjon?
1B Gode
behandlingsmodeller
1C Måle- og
kartleggingsverktøy
1D Fysisk aktivitet
& bevegelse
• Helhetlige forløp for
personer med kols og
kronisk sykdom
• Hva kan vi måle og
hvordan gjør vi det?
• Telerehabilitering av
personer med kols
• Hvordan kan individuell
plan og koordinator
støtte opp om individtilpasset rehabilitering for
personer med kols?
Parallellsesjon 2
Torsdag 30.3.2017
kl. 15.00-16.30
-
Glittre ADL-test
Borg-testen
6-minutters gangtest
Short Physical
Performance Battery
- HSØ-verktøyene (CAT,
MMRC, HAD)
- BODE
2A Ernæring
2B Sosiale utfordringer
2C Røykeslutt
2D Physical activity
• Vaneendring ved overvekt
og undervekt – likheter
og forskjeller?
• Å opprettholde
livsrommet som
oksygenbruker
• Kan alle røykere bli ikkerøykere? Hvordan få den
mest iherdige røyker til å
slutte?
• Individualizing pulmonary
rehabilitation to maximize
its benefits
• Alvorlig kols og det
palliative fokus hos
kolspasienter og
pårørende
• Røykeslutt før og nå –
motiverer og veileder vi
bedre? Hva må vi gjøre
enda bedre i fremtiden?
Plenum II
Torsdag 30.3.2017
kl. 17.00-17.45
Physical activity
Plenum III
Fredag 31.3.2017
kl. 08.45-09.30
Models of care
Parallellsesjon 3
Fredag 31.3.2017
kl. 10.00-11.30
3A Sosiale utfordringer
3B Models of care
3C Astma
• Omsorgsbelastning hos
pårørende til personer
med kols
• How to improve
the management of
exacerbations?
• Pasientopplæring ved
astma
• Livskvalitet hos pårørende
• KOLS-Heim – resultater
og anbefalinger fra en
norsk studie
4A Medvirkning &
relasjon
4B Aktivitet & deltakelse
4C Lungekreft
• Sunnaas’ takhage
• Lungerehabilitering ved
lungekreft
Parallellsesjon 4
Fredag 31.3.2017
kl. 12.30-14.00
Enhancing and maintaining physical activity in COPD, a challenge ahead
Can patients with COPD self-manage? Possibilities and dangers. And the alternative is …?
• Choice-KOLS
• Kolspasienters erfaringer
med brukermedvirkning
• KOLS PROM-CAT
basert på pasientvalgte
livskvalitetsområder
• Friluftsliv og
lungerehabilitering
• Yrkesvalg ved astma
• Trening ved lungekreft
• Bruk av COPM for
kartlegging av aktivitet
og deltakelse hos
personer med kols
• Samvalg
Plenum IV
Fredag 31.3.2017
kl. 14.30-15.15
• Lavterskelrehabilitering
i Ringerike og Rælingen
kommuner
Positiv psykologi
Er en positiv tilnærming til kronisk sykdom og funksjonsnedsettelse mulig?
3D Fysisk aktivitet
& bevegelse
• Fysisk aktivitet og trening
for bedre astmakontroll
4D Fysisk aktivitet
& bevegelse
• Granheimstudien kan styrketrening og
D-vitamin gi kolspasienter
et bedre liv?
• Styrketrening, mer enn
tunge løft
Lungerehabiliteringskonferansen 2017
HOTELLBESKRIVELSE
Thon Hotel Oslo Airport
Thon Hotel Oslo Airport ligger 6 km eller 10 min. med buss fra
Oslo Lufthavn Gardermoen. Gratis trådløst internett er tilgjengelig
i hele hotellet. Hotellet har gratis treningsrom og sauna.
Ankomst med fly eller tog
Shuttlebuss hvert 15. eller 30. min. (avhengig av når på dagen)
fra Oslo Lufthavn Gardermoen like utenfor ankomstterminalen
på nedre plan. Gå av på holdeplassen «Thon Hotel Oslo Airport»
utenfor hovedinngangen til hotellet. Shuttlebussen koster kr 70
hver vei. Du kan også ta taxi.
Ankomst med bil – fra Oslo
Følg E6 nordover. Ta av første avkjøring etter avkjøringen til Oslo
Lufthavn Gardermoen. Følg skilt til Gardermoen Næringspark/
Jessheim nord. Ta til høyre i første rundkjøring, rett frem i den
andre og til venstre i den tredje.
Ankomst med bil – fra Hamar
Ta av mot Gardermoen Næringspark/Jessheim Nord.
Ta til høyre i første rundkjøring og til venstre i den andre.
Parkering
Det er store parkeringsområder like ved hotellet.
Parkering ved hotellet koster kr 13 pr. time og kr 68 pr. døgn.
Thon Hotel Oslo Airport | Balder allé 2, 2065 Gardermoen
tel: +47 63 92 94 00 | www.thonhotels.no/osloairport
FORUM FOR LUNGEREHABILITERING OG KONFERANSEN
Forum for lungerehabilitering
Forum for lungerehabilitering ble stiftet 30. september 1996.
Følgende organisasjoner er med:
•
•
•
•
•
•
•
•
Faggruppe for hjerte- og lungefysioterapi
Faggruppe for sosionomer i lungerehabilitering
Landsforeningen for hjerte- og lungesyke
Lunger i praksis
Norsk faggruppe for lungeergoterapeuter
Norsk forening for lungemedisin
Norsk Psykologforening
Norsk Sykepleierforbunds Faggruppe av Lungesykepleiere
Forum for lungerehabilitering skal inspirere faggrupper, institusjoner og miljøer til samarbeid for å utvikle lungerehabilitering
som fagfelt. Forumet skal styrke nettverket mellom alle som er
engasjert i forebygging, behandling og rehabilitering for
mennesker som lever med lungesykdommer. Forumets viktigste
oppgave er å arrangere Lungerehabiliteringskonferansen.
Lungerehabiliteringskonferansen
Lungerehabiliteringskonferansen ble arrangert første gang i 1997
og deretter i 1999, 2001, 2003, 2005, 2007, 2009, 2011, 2013,
2015 og nå, for 11. gang, i 2017. Konferansen skal utvikle
forståelsen for lungerehabilitering som tverrfaglig og tverrprofesjonell utfordring. Konferansen forsøker å utforske og utvide kretsen
av involverte disipliner. Deltakerne oppfordres til å utvikle sine
kunnskaper i dybden og bredden når det gjelder de ulike fagenes
bidrag til lungerehabiliteringen.
Konferansens læringsfilosofi
Målet i rehabilitering er å bedre og bevare menneskers funksjonsnivå. Avgjørende er medvirkning, deltakelse og samhandling.
Grunntanken er at uten brukermedvirkning, ingen rehabilitering.
Tilsvarende bygger konferansens læringsfilosofi på en oppfordring
om å ta ansvar for egen læring. Dette handler om å gi spillerom for
nysgjerrigheten og gripe mulighetene til å dyktiggjøre seg og trenge
dypere inn i nye sider ved lungerehabiliteringen. Og så håper vi at
foredragsholderne følger opp med å invitere til relasjon og dialog
om temaene og deltakernes erfaringer.
Lungerehabiliteringskonferansen 2017
PRAKTISKE OPPLYSNINGER
Tid og sted
Betaling
Lungerehabiliteringskonferansen 2017 foregår fra torsdag 30. mars
kl. 10.30 til fredag 31. mars kl. 15.15.Konferansestedet er Thon
Hotel Oslo Airport, Gardermoen.
Så snart påmeldingen din er registrert, sender vi deg faktura.
Betalingen kreves inn av Proviso på vegne av Forum for
lungerehabilitering og skjer til:
Arrangør
Lungerehabiliteringskonferansen arrangeres av Forum for lungerehabilitering (org.nr. 993 353 906) og er åpen for alle som
arbeider for å bedre og bevare funksjonsnivået til mennesker
som lever med lungesykdom.
Språk
Lungerehabiliteringskonferansen følger foredragsholdernes språk:
norsk, svensk, dansk og engelsk (se programmet).
Konferansen tilbyr ikke tolking.
Konferanseavgift
Konferanseavgiften er kr 1 900. Dette gir fri adgang til alle
plenums- og parallellsesjoner og lunsj begge dager.
Middag
Konferansens første dag avsluttes med en stor middag.
Bor du på hotellet, er middagen inkludert. Hvis du ikke bor på
hotellet, koster middagen kr 400 som må betales sammen
med konferanseavgiften.
Overnatting
DnB Finans AS
Pb 6579 Etterstad
N-0607 Oslo
Norway
Kontonr.: 2550 82 08424
IBAN: NO2550820842445
SWIFT/BIC: DNBANOKKXXX
Du må betale før konferansen starter.
Registrering og sekretariat
Registrering av deltakerne skjer på Thon Hotel Oslo Airport fra
kl. 08.00 30.3.2017. Konferansesekretariatet holder til samme sted.
Spørsmål
Har du spørsmål, skriv til [email protected],
eller ta kontakt med:
• Olav Kåre Refvem, leder, +47 907 40 176
• Peter Hjort, sekretær, +47 950 80 684
Adressen til Forum for lungerehabilitering er:
Overnatting på Thon Hotel Oslo Airport i standardrom for
1 person koster kr 1725 per natt, inklusive middag og frokost.
Du må selv ringe hotellet og bestille overnatting.
Påmelding
Forum for lungerehabilitering
Pb 104 Åneby
1485 Hakadal
Påmeldingsfristen er 23.2.2017. Påmeldingen skjer elektronisk på
www.lungerehab.no. Ved problemer, ring +47 950 80 684.
Påmeldingsfrist: 23. februar 2017
www.lungerehab.no
PROGRAM FOR LUNGEREHABILITERINGSKONFERANSEN 2017
Torsdag 30.03.2017
PLENUMSPROGRAMMET
08.00
10.30
Registrering
09.15
10.00
Morgensymposium
SEMINARPROGRAMMET
Lungerehabiliteringskonferansens sponsor GlaxoSmithKline
arrangerer et morgensymposium på konferansens åpningsdag.
10.30
12.00
PLENUM I: UTFORDRINGER
Individtilpasset medisinsk behandling ved kols
og følgene for lungerehabilitering
Per S. Bakke, professor, spesialist i lungesykdommer,
Lungeavdelingen, Haukland universitetssykehus
1A
Seminarrom: xxxxxxx
ENDRINGENS PSYKOLOGI
Hvordan bli god til å skape motivasjon?
Tom Barth, spesialist i klinisk psykologi, Allasso
PLENUM I: ENDRINGENS PSYKOLOGI
Forskjellen på motivasjonsarbeid og tiltaksarbeid –
hvordan individtilpasse rehabiliteringen?
Tom Barth, spesialist i klinisk psykologi, Allasso
12.00
13.00
Lunsj
13.00
14.30
Parallellseminarer 1A–1D
14.30
15.00
Pause
15.00
16.30
Parallellseminarer 2A–2D
2A
Seminarrom: xxxx
2A ERNÆRING
Pause
17.00
17.45
PLENUM II: PHYSICAL ACTIVITY
Enhancing and maintaining physical activity in COPD,
a challenge ahead
Vaneendring ved overvekt
og undervekt – likheter og forskjeller?
Karianne Spetaas Henriksen,
klinisk ernæringsfysiolog, LHL-klinikkene Glittre
Thierry Troosters, research professor in rehabilitation sciences,
University of Leuven, Belgium
17.45
20.00
Dagsavslutning
Middag
Fredag 31.03.2017
PLENUMSPROGRAMMET
08.30
08.35
Konferanseåpning andre dag
08.45
09.30
MODELS OF CARE
Can patients with COPD self-manage?
Possibilities and dangers. And the alternative is …?
David MG Halpin, Consultant Physician &
Honorary Associate Professor, Royal Devon & Exeter Hospital, Exeter, UK
SEMINARPROGRAMMET
3A
Seminarrom: xx
SOSIALE UTFORDRINGER
Omsorgsbelastning hos pårørende til
personer med kols
Bente Nordtug, sykepleier, førsteamanuensis forsker,
Senter for omsorgsforskning Midt-Norge, HINT
Livskvalitet hos pårørende
Gunvor Aasbø, rådgiver, Helse og omsorg,
Nord-Aurdal kommune
09.30
10.00
Pause
10.00
11.30
Parallellseminarer 3A–3D
11.30
12.30
Lunsj
12.30
14.00
Parallellseminarer 4A–4D
14.00
14.30
Pause
14.30
15.15
POSITIV PSYKOLOGI
Er en positiv tilnærming til kronisk sykdom
og funksjonsnedsettelse mulig?
4A
Seminarrom: xx
MEDVIRKNING & RELASJON
Ragnhild Bang Nes, cand psychol, forsker, PhD, Folkehelseinstituttet,
og førsteamanuensis II Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo
Choice-KOLS
Lungemedisinsk avdeling, Oslo universitetssykehus Ullevål.
Marianne Westeng, rådgiver, Senter for pasientmedvirkning og samhandlingsforskning, Oslo universitetssykehus
Kolspasienters erfaringer m/ brukermedvirkning
Marit Leine, sykepleier, Lovisenberg diakonale sykehus
KOLS PROM-CAT basert på pasientvalgte
livskvalitetsområder
Muirne Paap, PhD, Centre for Educational
Measurement, Universitetet i Oslo
15.15
Konferanseavslutning
Samvalg Stein Arne Rimehaug, rådgiver, Regional
Kompetansetjeneste Rehabilitering, Helse Sør-Øst
s Ullevål.
edvirksykehus
kning
ehus
al
1B
Seminarrom: xxxxx
1C
Seminarrom: xxxxx
1D
Seminarrom: xxx
GODE BEHANDLINGSMODELLER
MÅLE- OG KARTLEGGINGSVERKTØY
FYSISK AKTIVITET & BEVEGELSE
Helhetlige forløp for personer med kols
og kronisk sykdom
Hva kan vi måle og hvordan gjør vi det?
Telerehabilitering av personer med kols
Torunn-Helen Røkenes van Silfhout, avdelingssykepleier,
Egersund sykehus, Helse Stavanger
-- Borg-testen: Anne Edvardsen, avdelingssjef og forsker FoU,
PhD, Poliklinikk og Laboratorietjenestene, LHL-klinikkene
Glittre og Feiring
Hvordan kan individuell plan og koordinator
støtte opp om individtilpasset rehabilitering
for personer med kols?
Marit Helen Leirheim, systemkoordinator, Koordinerende enhet
for habilitering og rehabilitering, Askøy kommune
-- Glittre ADL-test: Siri Skumlien, prosjektdirektør, LHL-klinikkene
-- 6-minutters gangtest: Ulla Pedersen, spesialist i hjerte- og
lungefysioterapi, MSc, fagutvikler, LHL-klinikkene Glittre
Hanne Hoaas, stipendiat, Nasjonalt senter for samhandling
og telemedisin
Lavterskelrehabilitering i Ringerike og
Rælingen kommuner
Anders Østrem, spesialist i allmennmedisin, Gransdalen
Legesenter
-- Short Physical Performance Battery: Petra Larsson,
spesialfysioterapeut, MSc, Lovisenberg Diakonale Sykehus
-- HSØ-verktøyene (CAT, MMRC, HAD): Stacey HaukelandParker, spesialfysioterapeut, PhD-kandidat, Sykehuset Østfold
-- BODE: Ulla Pedersen, spesialist i hjerte- og lungefysioterapi,
MSC, fagutvikler, LHL-klinikken, Glittre
2B
Seminarrom: xx
2C
Seminarrom: xx
2D
Seminarrom: xx
SOSIALE UTFORDRINGER
RØYKESLUTT
PHYSICAL ACTIVITY
Å opprettholde livsrommet som oksygenbruker
Kan alle røykere bli ikke-røykere?
Hvordan få den mest iherdige røyker til å slutte?
Individualizing pulmonary rehabilitation to
maximize its benefits
Alvorlig kols og det palliative fokus hos
kolspasienter og pårørende
Vasvija Leilic, overlege, Lungemedisinsk avdeling,
Oslo universitetssykehus Ullevål
Anne Nylenna, prosjektdirektør NCD, Folkehelsedivisjonen,
Helsedirektoratet
Thierry Troosters, research professor in rehabilitation
sciences, University of Leuven, Belgium
Røykeslutt før og nå – motiverer og veileder vi
bedre? Hva må vi gjøre enda bedre i fremtiden?
Marit Økern, seksjonsleder Avdeling for sykepleie og helsefag,
LHL-klinikkene Glittre
3B
Seminarrom: xx
3C
Seminarrom: xxx
MODELS OF CARE
ASTMA
How to improve the management of
exacerbations?
Pasientopplæring ved astma
David MG Halpin, Consultant Physician & Honorary
Associate Professor, Royal Devon & Exeter Hospital,
Exeter, UK
KOLS-Heim – resultater og anbefalinger fra en
norsk studie
Synnøve Sunde, fagansvarlig sykepleier, Lungemedisinsk
avdeling, NTNU
Frode Gallefoss, professor dr. med., spesialist i indremedisin og lungemedisin, forskningssjef, Sørlandet sykehus
Kristiansand
Yrkesvalg ved astma
Marit Skogstad, forskningssjef, Avdeling for arbeidsmedisin og epidemiologi, Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI)
3D
Seminarrom: xxx
KLASSIFISERING OG EVALUERING
Fysisk aktivitet & bevegelse
Margareta Emtner, universitetslektor og forsker,
Institutionen för neurovetenskap, Sjukgymnastik, och
Institutionen för medicinska vetenskapar, Lungmedicin
och allergologi, Uppsala universitet og Akademiska
sjukhuset, Uppsala, Sverige
Elena Valerevna Titova, overlege, PhD-kandidat,
Lungemedisinsk avdeling, NTNU
4B
Seminarrom: xx
4C
Seminarrom: xx
4D
Seminarrom: xx
AKTIVITET & DELTAKELSE
LUNGEKREFT
FYSISK AKTIVITET & BEVEGELSE
Sunnaas’ takhage
Lungerehabilitering ved lungekreft
Ganheimstudien - kan styrketrening og
D-vitamin gi kolspasienter et bedre liv?
Nina Levin, ergoterapispesialist, MSc, Sunnaas sykehus
Friluftsliv og lungerehabilitering
Kjetil Tennebø, idrettspedagog og prosjektleder,
MSc-student, Valnesfjord Helsesportsenter
Vidar Schei Johansson, fysioterapeut, Valnesfjord
Helsesportsenter
Bruk av COPM for kartlegging av aktivitet og
deltakelse hos personer med kols
Unni Martinsen, ergoterapeut, Diakonhjemmet Sykehus
Morten Quist, fysioterapeut, PT, PhD, Msc. HS,
Universitetshospitalernes Center for Sundhedsfaglig
Forskning, Danmark
Erik Resaland (ernæringsfysiolog og frisklivsmed­
arbeider), Nittedal Frisklivssentral
Trening ved lungekreft
Styrketrening, mer enn tunge løft
Elisabeth Edvardsen, forsker, Seksjon
for idrettsmedisinske fag, Norges idrettshøgskole
Anita Grongstad, spesialfysioterapeut, PHD-kandidat,
LHL-klinikkene Glittre
Lungerehabiliteringskonferansen 2017
LUNGEREHABILITERINGENS
GRUNNLAG OG UTFORDRINGER
Forum for lungerehabilitering ble etablert i 1996 og har siden
1998 arbeidet på grunnlag av en forståelse av oppgavene nedfelt
i Lungerehabiliteringens grunnlag og utfordringer:
Grunnlaget for lungerehabiliteringen
Epidemi. Lungesykdommer er på fremmarsj verden over og blir en
stadig viktigere årsak til kronisk sykdom, funksjonshemning og
tidlig død. Ifølge Verdens helseorganisasjon (WHO) som overvåker
og rapporterer om sykdommer og dødsårsaker i verden («The
global burden of disease»), er kronisk obstruktiv lungesykdom
(kols) den tredje viktigste dødsårsaken i verden, tett fulgt av lungebetennelse på fjerdeplass og lungekreft på femte. Og fortsatt
er tuberkulose blant de 15 viktigste dødsårsakene. Hvert tiende
dødsfall blant voksne skyldes bruk av tobakk. (WHO 2012). Verden
står overfor en epidemi av lungesykdommer.
Kols. På verdensbasis dør over 3,1 millioner mennesker av kols
(2012). Dette utgjør 5,6 % av alle dødsfall i verden. I Norge er det
anslått at ca. 370 000 personer har kols (2005) – over en dobling
på under to tiår (1987). Antallet nye kolstilfeller vil fortsette å
øke også i årene som kommer, selv med de senere års nedgang
i røykere. I Norge er det ca. 20 000 ny kolstilfeller i året, og kols
er årsak til ca. 20 000 sykehusinnleggelser årlig. Hvert år død mer
enn 2 000 personer av kols og et tilsvarende antall av lungekreft.
Kroniske, ikke-smittsomme sykdommer. Kroniske, ikke-smittsomme sykdommer (NCD) står for 68 % av dødsfallene i verden
(2012). Kampen mot kols står sentralt i WHOs og FNs strategi for
å forebygge og begrense kroniske sykdommer. WHOs mål er å øke
bevisstheten om den verdensomspennende epidemien av kroniske
sykdommer, å skape mer helsefremmende omgivelser, å redusere
risikofaktorene for kronisk sykdom – så som tobakksbruk, helseskadelig ernæring og fysisk inaktivitet, og å forhindre for tidlig død og
funksjonshemning som følge av kronisk sykdom.
Bredden av lungesykdommer. Det er diagnostisert mer enn
hundre forskjellige lungesykdommer. Noen er miljørelaterte, andre
arvelige. Lungemedisinen er et felt med lange og stolte tradisjoner
i å rette søkelyset mot menneskets omgivelser; det er mer enn fire
hundre år siden de første arbeidsrelaterte lungesykdommene ble
rapportert.
forum for
lungerehabilitering
Funksjonsnivå, tverrfaglighet og brukermedvirkning.
Lungerehabiliteringen har tre kjennetegn: For det første er det
en prosess som tar sikte på å sette mennesker som lever med
lungesykdom i stand til å nå og bevare det best mulig funksjonsnivå. For det andre er lungerehabiliteringen kjennetegnet av
tverrfaglighet – avhengig som man er av kompetanse i mange
fagmiljøer og i brukernes omgivelser. For det tredje er lungerehabilitering en prosess forankret i brukermedvirkning og den lungesykes
preferanser, prioriteringer og premisser. Rehabilitering uten brukermedvirkning er ikke mulig.
Lungerehabiliteringens utfordringer er:
1. Å prioritere lungerehabilitering – faglig, politisk
og økonomisk i helseforetak og kommuner
2. Å styrke røykfriheten – gjennom røykavvenning
og bevisstgjøring av røykere og i samfunnet
3. Å sikre tidlig diagnose – og dermed tidlig tilbud om
lungerehabilitering
4. Å inspirere lungesyke til bevegelse og fysisk aktivitet
– krever faglig og pedagogisk nytenkning
5. Å individtilpasse rehabiliteringen – individuelle planer
på lungesykes egne premisser
6. Å gruppebasere aktivitetene – vaneendring sikres best i
fellesskap med andre
7. Å sikre brukermedvirkning – fagpersoner og -miljøer trenger
kompetanse og dyktiggjøring
8. Å utvikle samhandling – mellom institusjons- og lokalbasert
rehabilitering
9. Å arbeide tverrfaglig og tverrprofesjonelt – i team med
nødvendig biologisk, psyko-sosial og eksistensiell kompetanse
10. Å iverksette og følge prosedyrer og retningslinjer
– forankret i vitenskapelig protokoller
11. Å fremme forskning – om behandling og rehabilitering av
lungesykdommer
12. Å bygge nettverk – nasjonalt og internasjonalt,
av brukere, fagpersoner, institusjoner og organisasjoner
Den 11. nasjonale
LUNGEREHABILITERINGSKONFERANSEN
Thon Hotel Oslo Airport, 30.–31. mars 2017
Sponsorer for Den11. nasjonale lungerehabiliteringskonferansen er GlaxoSmithKline.