Tilsynsoversikt 2017 Kommune Helse-, sosial

Tilsynsoversikt 2017
Mattilsynet
Kommune
Helse-,
sosial- og
vergemål
Drammen
Kongsberg
Ringerike
Lands
omfattende
tilsyn 2017.
Psykisk
helse og rus i
kommune
Barnehage-,
utdanningog
barnevern
Tilsyn med
elevenes
skolemiljø.
Stedlig. Mai
2017
Landbruk
og miljø
Potensielt
oppfølgingsf
orvaltningstil
syn med
Pedagogisk
psykologisk
tjeneste.
Skriftlig. Vår
2017
Tilsyn med
kommunens
myndighetsh
åndtering av
forsøplingJuni 2017
Oppfølgingstil
syn elevenes
skolemiljø.
Stedlig. Juni
2017
Parkeringstilsynet
Kontrollutvalgene
Potensielt
tilsyn med
kommunal
beredskapspl
ikt.
November
2017
Tilsyn med
høydebasseng.
Våren 2017.
Systemtilsyn,
skriftlig.
Vår 2017
Tilsyn med
kjøkken som
leverer mat til
sykehjem.
Våren 2017
Tilsyn med
høydebasseng.
Våren 2017
Beredskap
IKT og
informasjonssikkerhet
Elevers psykososiale
skolemiljø
Barnevern
IK innen pleie og
omsorg
Potensielt
tilsyn med
kommunal
beredskapspl
ikt. Oktober
2017
Systemtilsyn,
skriftlig.
Vår 2017
Rusomsorg
Samhandlingsreforme
n
Systemtilsyn,
skriftlig.
Vår 2017
Hjemmetjenesten
IKT
Kvalitet sykehjem
Tilsyn med 1- 2
sykehjemskjøkk
en. Våren
2017.
7 sykehjem
Mars-mai
3 vannverk
April-juni 2017
Hole
2 vannverk
April-juni 2017
Flå
1 sykehjem
April-mai
3 vannverk
April-mai 2017
1 sykehjem
April-mai
2 vannverk
Sommer 2017
1 sykehjem
April-mai
1 vannverk
April-mai 2017
Nes
Gol
Felles
nasjonalt
tilsyn om
elevenes
utbytte av
opplæringen
Arbeidstilsynet
Kommunal-,
justis- og
beredskap
Postalt tilsyn
brann IKS januar
Postalt tilsyn
brann IKS januar
og
underveisvur
dering og
skolebasert
vurdering.
Stedlig.
August 2017
Hemsedal
Felles
nasjonalt
tilsyn om
elevenes
utbytte av
opplæringen
og
underveisvur
dering og
skolebasert
vurdering.
Stedlig. 26.
april 2017
1 sykehjem
Mars-mai
1 vannverk
April-mai 2017
Ål
Hol
Sigdal
Tilsyn med
kommunal
beredskapspl
ikt. 31.
august 2017
Ernæring i
sykehjem
Uke 7
3 sykehjem
Mars-mai
3 vannverk
April-mai 2017
3 sykehjem
April-mai 2017
4 vannverk
Sommer
1 barnehage
Tilsyn med
høydebasseng.
Våren 2017.
Tilsyn med ett
sykehjemskjøkk
en. Våren
2017.
Krødsherad
Tilsyn med
kommunal
beredskapspl
ikt. 17.
januar 2017
2 vannverk
April-juni 2017
Modum
Lands
omfattende
tilsyn 2017
Psykisk
helse og rus i
kommune
Øvre Eiker
Nedre Eiker
Lier
Røyken
Tilsyn med
kommunal
beredskapspl
ikt. 31. mai
2017
Felles
nasjonalt
tilsyn om
elevenes
utbytte av
opplæringen
og
underveisvur
dering og
skolebasert
vurdering.
Stedlig. 20.
april 2017
Lands
omfattende
tilsyn 2017
Psykisk
helse og rus i
kommune
Ernæring i
sykehjem
Uke 5
Tilsyn med
Nav
Råd veiledning ungdom
Uke 17
Tilsyn med
høydebasseng.
Våren 2017.
Tilsyn med
introduksjons
loven. Vår
2017
Tilsyn med
forsøksordni
ngen om
større
ansvarsoppg
aver på
barnevern.
Stedlig. Mars
2017
Elevers psykososiale
skolemiljø
Tilsyn med ett
sykehjemskjøkk
en. Våren
2017.
Potensielt
tilsyn med
kommunal
beredskapspl
ikt.
Desember
2017
Tilsyn med
introduksjons
loven. Vår
2017
3 sykehjem
Mars-mai
2 vannverk
April-juni 2017
Tilsyn med
kommunal
beredskapspl
ikt. 27.
februar 2017
Tilsyn med
høydebasseng.
Våren 2017.
Tilsyn med ett
sykehjemskjøkk
en. Våren
2017.
Tilsyn med
høydebasseng.
Våren 2017.
Tilsyn med ett
sykehjemskjøkk
en. Våren
2017.
Tilsyn med
høydebasseng.
Våren 2017.
Vedtaksoppfølging
Hurum
Oppfølgingsti
lsyn med
svømmeoppl
æring.
Stedlig. 9.
mars 2017.
Flesberg
Felles
nasjonalt
tilsyn om
elevenes
utbytte av
opplæringen
og
underveisvur
dering og
skolebasert
vurdering.
Stedlig. 20.
mars 2017
Rollag
Tilsyn med
høydebasseng.
Våren 2017.
Tilsyn med ett
sykehjemskjøkk
en. Våren
2017.
Tilsyn med
høydebasseng.
Våren 2017.
Systemtilsyn,
skriftlig.
Vår 2017
Tilsyn brann IKS
mai
Tilsyn med ett
sykehjemskjøkk
en. Våren
2017.
Tilsyn med
høydebasseng.
Våren 2017.
Tilsyn brann IKS
mai
Tilsyn med ett
sykehjemskjøkk
en. Våren
2017.
Tilsyn med
høydebasseng.
Våren 2017.
Nore og Uvdal
Buskerud
fylkeskommune
Vestre Viken
HF
Tilsyn med
kommunens
myndighetsh
åndtering av
forsøplingJuni 2017
Potensielt
tilsyn med
voksnes rett
til opplæring.
Stedlig. Høst
2017
Lands
omfattende
tilsyn 2017
Psykisk
Tilsyn med ett
sykehjemskjøkk
en. Våren
2017.
Kjøkken
Kongsberg
sykehus. Våren
2017
Ringerike
sykehus
Høst 2017
Vestre Viken
Vold, trusler og
trakassering fra
elever rettet mot
ansatte i vgs
Spesialundervisning
helse og rus
(sammen
med Oslo
&Akershus)
Flere
kommuner
Sepsis
(sammen
med O&A)
Saksbehandl
ingstilsyn.
barne- og
ungdomspsykia
trisk avd
Tyrifjord.
Høst 2017
Tilsyn med
elevundersø
kelsen. Start
januar 2017.
Skriftlig
Fire kommuner
Tilsyn med
meldeplikten
til
barneverntje
nesten på
barnehageo
mrådet. Høst
2017
En kommune
eller
fylkeskommune
n
Potensielt
tilsyn elevenes
skolemiljø.
Stedlig. Høst
2017
Alle kommuner
Saksbehandl
ingskurs
Ett eller to
forurensning
stilsyn.
Antagelig er
temaet
forsøpling.
Mindre
avløpsanlegg
kan være
tema
Forurensning
i grunn og
graving kan
være
tilsynstema