Her kommer tittel - Høgskolen i Sørøst

Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap
Institutt for språk og litteratur
Kompetanse for kvalitet – engelsk 1 (15 stp)
Regionalt tilbud - Vestfold
Engelsk 1 (1–7) er et studium for lærere som har lite eller ingen formell
utdanning i engelsk ut over videregående skole.
•
•
•
•
Studiet er en kombinasjon av nettundervisning og lokale grupper
15 stp // første emne over ett år
Høst 2017 – vår 2018
Pris: Studiet koster kr. 19.500,-
usn.no/studier/regional-kompetanse-for-kvalitet/
Kompetanse for kvalitet 2017/18
Regionalt tilbud – Vestfold skolene
15 stp over ett år (1 emne)
Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN) tilbyr et regionalt tilbud i engelsk innenfor satsingen Kompetanse
for kvalitet. Studiet har samme innhold og omfang som det ordinære tilbudet, men tempoet er
roligere. Du tar 1 emne over 2 semestre (15 stp).
Slik er studiet
Dette lærer du
Studiet er en kombinasjon av nettbaserte
forelesninger og lokale grupper.
Studiet skal heve lærernes egen språklige
kompetanse, muntlig og skriftlig, og kvalifisere
dem for undervisning i engelsk. Deltakerne vil
lære om språket som system og språket i bruk og
trene mye på å utvikle sine egne
språkferdigheter. De vil arbeide med tekster,
metoder og verktøy til bruk i klasserommet og
lære om ulike måter å organisere og
gjennomføre undervisningen på.
Erfaringsutveksling er en sentral del av studiet.
Vi vil ha et digitalt klasserom i Canvas, der
forelesninger og annet fagstoff blir lagt ut.
Studiet baserer seg på individuelt arbeid med
dette, men også på klasse- og gruppediskusjoner
og utprøving av undervisningsopplegg på egen
skole.
Det vil bli obligatoriske diskusjonsgrupper i
sanntid på nett.
Utprøving av ny faglig og fagdidaktisk kunnskap
og kunnskapsdeling i eget kollegium vil være en
del av dette.
Studiet omfatter ulike typer muntlige og
skriftlige arbeidskrav, der praksisbasert
refleksjon og kompetansedeling står sentralt.
Slik søker du
1. Søk om vikar- eller stipendordning:
gå til Utdanningsdirektoratets
nettsider/søknadsskjema
I regionalt tilbud følger du første emne gjennom
2 semestre – totalt 15 studiepoeng.
Emne 1: Tekst og skriftlig kommunikasjon (høst
2017 og vår 2018) Eksamen: Mappeinnlevering
våren 2018
Opptakskrav
For å få opptak til studiet må du ha godkjent
lærerutdanning og være tilsatt i skolen.
Din arbeidsgiver må også legge til rette for at du
skal delta på regionalt tilbud.
Kostnader: kr. 19.500,Forbehold om oppstart: Minimum 20 studenter
www.udir.no/videreutdanning
NB: Merk av for Annet studietilbud
Spørsmål?
Frist: 1. mars 2017
2. I tillegg må du søke direkte til HSN –
Lurer du på noe om opptak eller praktisk
gjennomføring – ta kontakt med:
på studiestedets nettside:
Aina Enstad - studieveileder
Regional kompetanse for kvalitet
[email protected]
Frist: 1. mars 2017