Innkalling til årsmøte for året 2016, 4.mars 2017

INNKALLING TIL REGIONSTING I TEVEBU
Lørdag 4. mars kl. 12.00 på Messehuset i Tønsberg (TCK klubbhus).
Alle lag som har sitt forhold i orden ovenfor NCF og TeVeBu kan delta på regionstinget med
en representant.
På regionstinget møter med stemmerett:
a) Regionens styre.
b) Representanter fra idrettslagene etter følgende skala:
Lag med inntil 100 medlemmer:
1 rep
Lag med 101 - 300 medlemmer:
2 rep
Lag med mer enn 300 medlemmer: 3 rep
Representantene må være valgt på årsmøte i idrettslaget, eller oppnevnt av styret etter
fullmakt, de må være fylt 15 år og ha vært medlem av laget i minimum 1 måned.
Videre møter uten stemmerett:
a)
Lederne i de faglige utvalg/komiteer, eventuelt nestleder eller medlem dersom leder er
forhindret fra å møte.
b)
Kontrollkomiteens medlemmer
c)
Valgkomiteens medlemmer
d)
Revisor
Påmelding innen 18 februar.
Forslag som ønskes behandlet på tinget må være styret i hende innen 18. februar.
Årsmøte og ting dokumenter sendes alle klubber i regionen senest 25.februar.
Dagsorden for Regionstinget i TeVeBu
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Godkjenne de fremmøtte representantene.
Godkjenne innkalling, sakliste og forretningsorden.
Velge dirigent, referent, samt to representanter til å underskrive protokollen.
Behandle beretning.
Behandle regnskap for regionen i revidert stand.
Behandle forslag og saker.
Fastsette kontingent.
Behandle budsjett for regionen.
Foreta følgende valg:
a) Leder og nestleder.
b) 3 styremedlemmer og 2 varamedlemmer.
c) To revisorer.
d) Representanter til ting i overordnete organisasjonsledd eller gi regionsstyret fullmakt til å
oppnevne representantene.
e) Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem for neste regionsting.
Leder og nestleder velges enkeltvis. De øvrige medlemmer til regionsstyret bør velges
samlet. Deretter velges varamedlemmene samlet, og ved skriftlig valg avgjøres
rekkefølgen i forhold til stemmetall.
Etter den formelle delen av tinget inviteres det til diskusjon og informasjon om den nye
forskriften for sykkelritt på veg.
Vennlig hilsen
Styret i Region TeVeBu
Freddy Martinsen, leder