Likestillings- og inkluderingsutvalget

Likestillings- og inkluderingsutvalget
Utvalget skal jobbe for at både studenter og ansatte har like muligheter, fremmer likestilling og
inkludering, samt hindre diskriminering.
Utvalget har tre møter i semesteret på Skype som begrenser reisevirksomhet mellom campus.
Som medlem får studentene mulighet til å påvirke hvordan HSN jobber med dette tema og mulighet
til å være med på seminarer dekket av høgskolen.