Del II Bilag A3 PA BOK med generelle bestemmelser

Del II
BILAG A3 PA BOK MED GENERELLE BESTEMMELSER
Prosjekt P5106 Molde kulturskole
BILAG A3 PA BOK
PROSJEKTADMINISTRATIVE BESTEMMELSER
Innhold
1. GENERELT ....................................................................................................... 4
1.1 OMFANG ............................................................................................................................... 4
1.2 PROSJEKTORGANISASJON ................................................................................................... 4
1.3 DISTRIBUSJON .................................................................................................................... 4
2. KORRESPONDANSE ....................................................................................... 4
2.1 BREV - E-POST ..................................................................................................................... 4
2.2 GENERELLE REGLER ............................................................................................................ 4
2.3 NUMMERERING .................................................................................................................... 4
2.4 NOTATER ............................................................................................................................. 5
2.5 EKSPEDISJONER TIL BYGGHERRE ....................................................................................... 5
2.6 EKSPEDISJONER TIL TOTALENTREPRENØR ........................................................................ 5
2.7 TEKNISKE AVKLARINGER..................................................................................................... 5
2.8 MELDING TIL TOTALENTREPRENØR ................................................................................... 5
3. TEGNINGER / DOKUMENTASJON ............................................................... 7
3.1 TEGNINGSLISTER ................................................................................................................ 7
3.2 DOKUMENTHÅNDTERING .................................................................................................... 7
3.3 REVISJONER ........................................................................................................................ 7
3.4 FARGE TEGNINGSKOPIER .................................................................................................... 7
3.5
FDV – DOKUMENTASJON ................................................................................................. 7
3.6
Tegninger – mottak TOTALENTREPRENØREN......................................................... 7
3.7 Arkivering ............................................................................................................................. 8
4. MØTER ............................................................................................................. 9
4.1 GENERELT ............................................................................................................................ 9
4.2 FASTE MØTER ...................................................................................................................... 9
Side 2 av 21
Prosjekt P5106 Molde kulturskole
BILAG A3 PA BOK
5. ØKONOMI ...................................................................................................... 10
5.1 GENERELT OM FAKTURERING ........................................................................................... 10
5.2 FAKTURA FOR KONTRAKTSARBEID ................................................................................... 10
5.3 FAKTURA FOR TILLEGGSARBEIDER .................................................................................. 10
6. AVVIK ............................................................................................................. 11
6.1 DEFINISJON AV AVVIK ...................................................................................................... 11
6.2 ANSVAR FOR RAPPORTERING ........................................................................................... 11
6.3 AVVIKSDOKUMENTASJON ................................................................................................. 11
7. FREMDRIFT ................................................................................................... 11
7.1 HOVEDFREMDRIFTSPLAN BYGGEARBEIDER ..................................................................... 11
7.2 DETALJPLANER BYGGEARBEIDER ..................................................................................... 12
7.3 FREMDRIFTSRAPPORTERING ............................................................................................ 12
8. KVALITETSSIKRING - HMS ........................................................................ 13
8.1 TOTALENTREPRENØRENS KVALITETSSIKRING – KS-plan ................................................ 13
8.2 KVALITETSSIKRING PRODUKT .......................................................................................... 13
8.3 SHA
13
9. MÅNEDSRAPPORTER................................................................................... 13
9.1 HYPPIGHET – RAPPORTFORM TOTALENTREPRENØRENS MÅNEDSRAPPORT .................. 13
10. RIGG OG DRIFT .......................................................................................... 14
10.1 SKILTING ....................................................................................................................... 20
10.2
DIVERSE KOSTNADER, RIGGING, KLARGJØRING ................................................ 20
10.3
VINTERARBEIDER ................................................................................................. 20
10.4
UTDANNING ......................................................................................................... 20
10.5
RIGG - DRIFT........................................................................................................ 21
Revisjonsliste PA-bok:
Side 3 av 21
Prosjekt P5106 Molde kulturskole
BILAG A3 PA BOK
GENERELT
1.1
OMFANG
Dette dokument omhandler de prosjektadministrative bestemmelser i forholdet mellom Byggherre
og Totalentreprenør. Dokumentet omfatter interne bestemmelser hos en av partene kun i den
grad dette er nødvendig for å gi et samlet bilde.
Dokumentet er i det etterfølgende angitt som prosjektets PA-Bok.
1.2
PROSJEKTORGANISASJON
Kfr: Bok 0
1.3
DISTRIBUSJON
PA-BOK og eventuelle senere revisjoner distribueres til prosjektdeltagerne.
KORRESPONDANSE
2.1
BREV - E-POST
Brev og e-post anses som likeverdig korrespondanse, forutsatt at e-post er merket som avtalt og
sendt til Prosjektleder. E-post der Prosjektleder er oppført under ”kopi” er ikke å anses som
kontraktsmessig juridisk korrespondanse.
Generelt er det ikke krav om oversendelse av brevkopi for oversendt e-post.
2.2
GENERELLE REGLER
Hver ekspedisjon skal normalt kun omhandle en sak.
Overskrift på hver ekspedisjon skal innledes med - Kontraktsnr. + navn - etterfulgt av beskrivelse
av sakens innhold.. ( Eks: K-100, sak)
Avsender vurderer selv distribusjon av kopier - men dette skal påføres hver enkelt ekspedisjon.
2.3
NUMMERERING
Side 4 av 21
Prosjekt P5106 Molde kulturskole
BILAG A3 PA BOK
Alle ekspedisjoner skal nummereres og identifiseres fortløpende med nr. - avsender mottager. Hvordan nummerering i praksis skal gjennomføres, avklares i første kontraktsmøte /
oppstartmøtet.
2.4
NOTATER
Notater kan omhandle spesielle emner eller være oppsummering fra særmøte.
Alle notater skal nummereres fortløpende av utsteder og distribusjon (fordelingsliste) skal fremgå.
Referater/notater fra særmøter inngår i samme nummerserie.
2.5
EKSPEDISJONER TIL BYGGHERRE
Ekspedisjoner stiles til Prosjektleder Vidar Kleppe i XPRO AS, og merkes som angitt i pkt 2.2 og
2.3.
2.6
EKSPEDISJONER TIL TOTALENTREPRENØR
Ekspedisjoner stiles til og oversendes entreprenøren merket med kontraktsnummer.
Adresse:
2.7
TEKNISKE AVKLARINGER
Spørsmål vedrørende arbeidsgrunnlag – SVAG
(Kun avklaring - er ikke å anse som endringsprosedyre iht kontrakt)
Når totalentreprenøren mener det er en feil eller mangel i arbeidsgrunnlaget skal dette tas opp
skriftlig med PL. Til dette formål anvendes eget skjema for SVAG.
1.
Entreprenøren signerer for utfylt skjema
2.
PL bekrefter mottak av skjema.
3.
PL fyller ut svar (evt. med støtte fra rådgivere) på skjema snarest og senest innen 10
virkedager.
4.
Entreprenøren bekrefter mottak av svar.
TE sender kopi av SVAG til aktuelle rådgivere.
2.8
MELDING TIL TOTALENTREPRENØR
(Ikke endringsmelding.)
Side 5 av 21
Prosjekt P5106 Molde kulturskole
BILAG A3 PA BOK
Når byggherren skal formidle arbeidsunderlag til entreprenøren uten at eksisterende tegning blir
revidert, eller uten at ny tegning blir utarbeidet, benyttes eget skjema for dette.
1.
2.
PL fyller ut skjema og signerer
Totalentreprenøren signerer for mottak av skjema.
Skjema har samme status som en tegning eller brev i forhold til å iverksette arbeidet meldingen
omhandler.
TE sender kopi av MELDING til aktuelle rådgivere.
Loggføring
PL fører fortløpende protokoll for utsendte MELDING’er.
Side 6 av 21
Prosjekt P5106 Molde kulturskole
BILAG A3 PA BOK
TEGNINGER / DOKUMENTASJON
3.1
TEGNINGSLISTER
Det skal alltid følge med ajourførte tegningslister som viser gjeldende revisjonsindeks/ dato over
alle tegninger.
3.2
DOKUMENTHÅNDTERING
Det forutsettes bruk av web hotell. Rutiner rundt systemet avklares.
3.3
REVISJONER
Alle revisjoner av tegning skal markeres på tegningen, dvs. «skyes» inn og angis i
revisjonsfeltet.
3.4
FARGE TEGNINGSKOPIER
Bygg
VVS
Elektro
3.5
hvit
rød
blå
FDV – DOKUMENTASJON
Det skal overleveres relevant FDV-dokumentasjon i digitalt format. Dette kan være bestående av:
 Reviderte ”som bygget”-tegninger (planer, snitt, fasader, skjemaer, detaljer m.a.).
 Komplette statistiske beregninger
 Produktmappe inkludert, for alle postene i beskrivelsen:
-brosjyre med teknisk beskrivelse og tekniske data hvor leverte produkter er avmerket.
-leverandør med kontaktperson og telefonnummer.
 Statusrapport med testprotokoller, innregulering, måleskjemaer, etc.
 Opplæringsplan.
 Drifts- og vedlikeholdsinstruks i hht. RIF’s FDV-norm, siste revisjon.
 Branndokumentasjon og branninstruks i hht. gjeldende lover og forskrifter samt rømningsplaner.
3.6
Tegninger – mottak TOTALENTREPRENØREN
Tegningsansvarlig byggeplass er:
Totalentreprenøren er ansvarlig for utarbeidelse og distribusjon av alle relevante tegninger.
Side 7 av 21
Prosjekt P5106 Molde kulturskole
BILAG A3 PA BOK
3.7
Arkivering
Hovedarkiv skal være plassert hos Tegningsansvarlig byggeplass.
Tegningsansvarlig byggeplass har ansvar for at dette er komplett til enhver tid.
Side 8 av 21
Prosjekt P5106 Molde kulturskole
BILAG A3 PA BOK
MØTER
4.1
GENERELT
Det forutsettes at møtedeltagerne selv noterer de saker som angår dem, slik at behandlingen av
sakene kan påbegynnes umiddelbart etter møtet.
Det skal skrives referat fra alle møter.
4.2
FASTE MØTER
Byggherremøter
Byggherren fremlegger for Totalentreprenøren en oversikt over de møtene Byggherren skal
forestå, nemlig:

Byggherremøter
Agenda for byggherremøter
Byggherremøter skal avholdes hver 14. dag på byggeplass mellom Totalentreprenøren og
Byggherre, hvis ikke annet er avtalt. Deltagere skal være de kontraktsansvarlige personer fra
partene.
1.0
2.0
3.0
4.0
4.1
4.2
4.3
4.4
5.0
5.1
5.2
7.0
8.0
Saksliste for disse møtene vil være:
Godkjenning av forrige referat
Gamle saker
Nye saker
Økonomi/Endringer, herunder
Partenes beslutninger
Endringsordrer i perioden
Omtvistede endringsordrer i perioden
Avviksmeldinger i perioden
Fremdrift
Totalentreprenørens fremdrift i perioden
Totalentreprenørens varsler i perioden
6.0
Kvalitet
HMS/Rent/tørt bygg
Annet
Entreprenørens møter
Totalentreprenøren fremlegger for Byggherren en oversikt over de møtene TE skal forestå, nemlig:
Prosjekteringsmøte
TE avholder nødvendige prosjekteringsmøter/ særmøter, hver uke dersom annet ikke er avtalt. BH
skal etter eget ønske kunne delta på disse møtene. BH skal derfor ha innkalling og referat fra disse
møtene.
Driftsmøter:
Side 9 av 21
Prosjekt P5106 Molde kulturskole
BILAG A3 PA BOK
TE avholder nødvendige driftsmøter.
Fremdriftsmøter:
TE avholder nødvendige fremdriftsmøter.
ØKONOMI
5.1
GENERELT OM FAKTURERING
Det skal sendes egen faktura for:
 Kontraktsarbeider
 Tilleggsarbeider
 Sluttfaktura
Fakturaen stiles til Molde Kulturskole og oversendes til PL for attestering/godkjenning.
Merking av faktura:
Molde Kulturskole,
Referanse til kontraktsnummer
Referanse til entreprise.
Avsenders organisasjonsnummer/mva
Fakturanummer, fakturadato og forfallsdato
Beløp med spesifikasjon av mva.
Beskrivelse av levert vare/tjeneste
Vår / Deres referanse
5.2
FAKTURA FOR KONTRAKTSARBEID
Fakturaene nummereres fortløpende.
På fakturaen skal kontraktsbeløp og tidligere utbetalt beløp angis, samt innestående tidligere og
innestående denne periode fremgå.
Faktura kan ikke fremsendes oftere enn 1 gang pr måned.
Fra totalbeløpet fratrekkes følgende:

innestående beløp i henhold til kontrakt

eventuelt forskudd
5.3
FAKTURA FOR TILLEGGSARBEIDER
Det fremsendes separate fakturaer for tilleggsarbeider. Det fremsendes maksimalt en faktura pr
måned. Fakturaene påføres referanser til endringsordrenummerne og skal nummereres
fortløpende.
Side 10 av 21
Prosjekt P5106 Molde kulturskole
BILAG A3 PA BOK
Faktura for tilleggsarbeider kan sendes så snart arbeidet er utført.
Det utbetales normalt ikke avdrag på tilleggsarbeider. Vedlagt hver faktura skal følge
oversikt over tidligere fakturerte endringsordrer. Fakturaer kan ikke sendes før
endringsordre er utstedt.
AVVIK
(Er ikke å anse som endring. )
6.1
DEFINISJON AV AVVIK
Med avvik forstås uoverensstemmelse mellom:
- Kontraktskrav og prosjekteringsdokumenter / produserte forhold.
Mindre uoverensstemmelser som rettes direkte uten konsekvens for sluttresultatet
defineres ikke som avvik. Endringer av spesifikasjoner og tegninger, defineres ikke som avvik.
6.2
ANSVAR FOR RAPPORTERING
Alle prosjektdeltagere har ansvar for å rapportere avvik de blir klar over. Avvikene skal straks
rapporteres skriftlig til PL på eget skjema. Avviksskjema nummereres fortløpende.
6.3
AVVIKSDOKUMENTASJON
Til behandling av avvik benyttes eget avviksskjema (vedl. 5). Skjemaet er også en
dokumentasjon for utført avviksbehandling, og skal arkiveres i prosjektarkiv.
FREMDRIFT
7.1
HOVEDFREMDRIFTSPLAN BYGGEARBEIDER
Totalentreprenører utarbeider og ajourholder hovedfremdriftsplan for byggearbeidene.
Planen skal vise hovedaktiviteter og milepeler.
Side 11 av 21
Prosjekt P5106 Molde kulturskole
BILAG A3 PA BOK
7.2
DETALJPLANER BYGGEARBEIDER
Basert på gjennomgang i fremdriftsmøter utarbeider Totalentreprenørene rullerende
4 ukers planer.
7.3
FREMDRIFTSRAPPORTERING
Som en del av Totalentreprenørenes månedsrapport vedlegges hovedfremdriftsplan med
fremdriftsfront.
Side 12 av 21
Prosjekt P5106 Molde kulturskole
BILAG A3 PA BOK
KVALITETSSIKRING - HMS
8.1
TOTALENTREPRENØRENS KVALITETSSIKRING – KS-plan
Totalentreprenøren skal innen igangsetting av arbeider utarbeide en KS-plan slik at det er praktisk
mulig med oppfølging gjennom hele byggeprosessen.
KS-planen skal oversendes Byggherren for gjennomsyn.
8.2
KVALITETSSIKRING PRODUKT
Sjekklister fra KS-planen skal behandles og følges opp av Totalentreprenøren kontinuerlig gjennom
hele byggeprosessen.
Byggherrens representanter skal ha full innsynsrett.
I månedsrapport gis oversikt over utførte aktiviteter og kontroller.
8.3
SHA
Totalentreprenøren skal innen igangsetting av arbeider utarbeide skjematisk oppstilling som viser
hvordan SHA og vernetjenesten er organisert og med angivelse av ansvarslinjer (SHA-plan).
Totalentreprenøren er ansvarlig for den normale praktiske organisering og gjennomføring av
vernetjenesten på byggeplassen. Med dette menes bl.a. innkalle til, lede og gjennomføre
vernerunder, vernemøter, samt skrive referat fra disse.
MÅNEDSRAPPORTER
9.1
HYPPIGHET – RAPPORTFORM TOTALENTREPRENØRENS MÅNEDSRAPPORT
Krav til innhold i månedsrapport
Rapporten skal være kort og presis med vekt på:
1. Realistiske betraktninger og orientering om ”hvordan går det”.
2. Hvilke arbeider som er utført i perioden.
3. Møter og kontrakter med offentlige myndigheter og brukere.
4. Hvilke planer det rapporteres i henhold til.
Side 13 av 21
Prosjekt P5106 Molde kulturskole
BILAG A3 PA BOK
5. Faktisk fremdrift (vist med fremdriftsfront og S-kurve) i forhold til gjeldende fremdriftsplan,
dokumentert ift kontraktens poster.
6. Gjeldende planer og gjeldende betalingsplan vedlegges.
7. Beskrivelse av avvik i forhold til planer og forslag til tiltak
8. Forbrukt i forhold til planlagt timeverk (egne mannskaper + UE)
9. Beskrivelse av reelle problemområder og/eller kritiske aktiviteter mhp. tid, kvalitet
og/eller kostnad.
10. Beskrivelse av potensielle fremtidige problemområder og/eller kritiske aktiviteter
mhp. tid, kvalitet og/eller kostnad og forslag til tiltak
11. Avviksrapport SHA, skal inneholde H-verdi (egne mannskaper + UE)
Denne skal leveres senest 10 dager etter utløp av forrige måned.
RIGG OG DRIFT
Rigging av byggeplass
Rigg og drift beskrivelsen er basert på NS 3420 A og omfatter følgende områder:
*Entrepriseadministrasjon,
*Forsikringer,
*Sikkerhet SHA
*Rigging,
*Drift,
Disponibelt riggområde vil bli påvist på anbudsbefaringen.
Innledningsvis bør det nevnes at bygging av et nytt krisesenter sør for kulturskolen vil pågå
i sammeperiode som bygging av kulturskolen.
Entreprenør må besørge egne brakker for byggearbeidene..
Tekniske bestemmelser
NS 3420-0 og NS 3420-A gjelder hvis ikke annet er spesielt nevnt. Videre skal all rigging
utføresetter gjeldende regler og forskrifter, samt eventuelle krav/pålegg gitt av offentlige
myndigheter ogArbeidstilsynet
Prisgrunnlag
Side 14 av 21
Prosjekt P5106 Molde kulturskole
BILAG A3 PA BOK
Tilbyder må ved befaring sammen med byggherren gjøre seg kjent med alle forhold i
området og på byggeplassen som kan være av betydning for det arbeid han skal utføre,
eller som kan medføre ansvar.
ENTREPRISEADMINISTRASJON
Rammesøknad er sendt kommunen og prosjektet er meldt til Arbeidstilsynet.
Totalentreprenøren skal overta ansvaret for søknaden som en godkjent rammesøknad og
utarbeidesøknad om igangsettingstillatelse før oppstart, samt supplere arbeidstilsynet med aktuell
informasjon.
Det er totalentreprenørens ansvar å ha ferdigattest klar ved overlevering av bygget til byggherren.
Det gjøres oppmerksom på at ansvarlig søker skal påse at FDVU dokumentasjon foreligger, og
overlevere denne til byggherren mot kvittering, før søknad om ferdigattest kan sendes.
Alle nødvendige kostnader for å administrere totalentreprisen skal medtas inkl.
andrefelleskostnader.
*Tilkoblingsmulighet for prov. vann og strøm. Forbruk av vann og strøm betales av entreprenør.
Entreprenør skaffer selv rede på kapasitet og lokalisering.
*Entreprenøren må stille med toaletter, skifte- og spisebrakker. Riggen skal
tilfredsstilleArbeidstilsynets krav.
*Bemanningsplan: Entreprenøren skal utarbeide bemanningsplan som viser planlagt ressursbruk i
helekontraktsperioden.
-Innvendige og utvendige stillaser. Entreprenøren er selv ansvarlig for at stillasene og øvrige
hjelpemidler dekker de krav som er nødvendige for at arbeidene kan utføres forskriftsmessig og
tilfredsstillende.
Avfall
Entreprenøren har ansvar for sortering og avfallshåndtering for egne arbeider.
Dette innebærer at entreprenøren skal medta kostnader for leie av tilstrekkelig antall
avfallscontainere, samt regelmessig tømming av disse gjennom hele kontraktsperioden.
Omfatter også lagring, transport og levering av spesialavfall.
Alt avfall skal kildesorteres og deponeres i samsvar med "Avfallsforskriften. Forskrift om
gjenvinning og behandling av avfall".
Videre skal entreprenøren utarbeide, og overlevere til byggherre, en sluttdokumentasjon hvor alt
levert avfall er sammenstilt og summert i et dokument med kvitteringer for levering.
- Hensyn til naboer (Støy, støv og ulemper i anleggsperioden etc.)
Entreprenøren skal ta hensyn til omgivelsene, slik at naboer ikke blir sjenert unødig med hensyn til
støy, trafikk, atkomstforhold, ulovlig parkering, etc. Det gjøres oppmerksom på at det i umiddelbar
nærhet
av byggetomten finnes ulike institusjoner som, sjukehjem, videregående skole og kirke.
Det er en forutsetning at det arbeid som er innbefattet i denne kontrakten skal gjennomføres slik
at rettigheter og trygghet for naboeiendommer er overholdt i henhold til gjeldende lover og
forskrifter,
Entreprenøren skal benytte arbeidsmetoder og hensiktsmessige maskiner som minimaliserer støv,støy- og rystelsesproblemer.
Side 15 av 21
Prosjekt P5106 Molde kulturskole
BILAG A3 PA BOK
FORSIKRINGER
Entreprenøren skal forsikre de arbeider han er ansvarlig for. For spesielle krav utover det som er
angitt
i NS 3420, henvises det til kontraktsbestemmelsene.
Bekreftelse på fullrisikoforsikring skal forelegges byggherre eller hans representant før arbeidet
igangsettes.
Forøvrig; kfr. Entrepriseboken.
SHA
Entreprenøren skal være Hovedbedrift ihht. Byggherre- forskriftene på vegne av byggherren.
Hovedbedrift skal være representert på byggeplassen til enhver tid. Hovedbedrift skal
ivaretasamordningsforpliktelsene etter AML § 2-2 (kfr. også IK § 6), herunder:
Oppstartsmøte: Byggherren vil arrangere felles oppstartsmøte
Entreprenør skal stille med prosjektleder og/eller anleggsleder samt SHA-ansvarlig.
Entreprenøren skal planlegge og utføre arbeidene på en slik måte at sikkerheten ivaretas fullt ut,
slik at ulykker og farlige situasjoner unngås. Sikringstiltak skal blant annet omfatte fysisk sikring,
samt tiltak for å hindre støy og spredning av støv. Sikringstiltak må ikke stenge for eventuelle
rømningsveier.
Det gjøres oppmerksom at det finnes sjukehjem, skole, kirke og gangsoner i umiddelbar nærhet
avbyggetomten. Utsatte soner som må sikres slik syklende og gående ikke utsettes for unødig
fare.
*Atkomst og frakjørsel til byggeplassen må sikres og markeres med ekstra skiltning og advarsler
forgående og syklende.
Den eksisterende bygningsmassen vil ikke være i drift under byggearbeidene. Alle som arbeider på
plassen skal ha ID-kort
Entreprenøren skal innordne seg under standard SHA-plan
Se Alminnelig del for en opplisting av hvilke krav som stilles, samt byggherrens SHA-plan.
Dokumentere sikkerhetsopplæring for alle arbeidstakere på byggeplassen, herunder dele ut SHAplanlommehefte og avholde kurs for nye arbeidstakere, med gjennomgang av SHA-planen.
Sørge for at arbeidene samordnes mellom entreprisene, herunder på se at prosjektets
fremdriftsplaner i tilfredsstillende grad tar hensyn til sikkerhet, helse, arbeidsmiljø og at det er tatt
hensyn til samordnet sikkerhet ved arbeider som foregår i samme område .
Kopi av ajourført samordningsskjema skal slås opp på synlig sted sammen med forhåndsmelding til
Arbeidstilsynet.
Innkalle til felles vernerunder og samordningsmøter.
Vedlikeholde førstehjelps- og beredskaps-utstyr og informere om plassering og bruk av dette.
Påse at utførende virksomheter har etablert beredskapsrutiner/ -instrukser tilpasset de aktuelle
arbeidene.
RIGGING
Forberedende arbeider
Side 16 av 21
Prosjekt P5106 Molde kulturskole
BILAG A3 PA BOK
*Verneverdig arealer og overflater både ute og inne må forsvarlig beskyttes for slag, rystelser,
støv og syntetiske rense- og maler midler.
-Sammenhengende gangsone i eksisterende bygninger til nærmeste utgang skal tildekkes med
kraftpapp, tapet til gulvet, for beskyttelse mot skade og tilsmussing.
*Under byggearbeidene i 2. etasje i rådstua må det legges særlig vekt på å beskytte
antikvariskeoverflater som skal beholdes herunder originale paneler på vegg og i himling samt
trappen fra første til andre etasje.
DRIFT
Det henvises til RIF norm 6606- S Rent Tørt Bygg samt byggeforskriften TEK § 8-38 Byggerenhold
- Generelle krav.
For dette byggeprosjektet skal byggrenholdet utføres på en måte som gir et godt
helsemessigarbeidsmiljø i kontraktsperioden og senere i driftsfasen. Dette skal oppnås ved
oppfyllelse av følgendedelmål:
*God byggeplasshygiene som skaper en trivelig, ren, tørr og trygg arbeidsplass.
*God økonomi i byggeproduksjonen gjennom avfallsminimering, økt kildesortering og gjenvinning,
færre feil og skader på materialer og mindre behov for lagerplass.
*Overlevering av et rent/tørt bygg som gir et klagefritt innemiljø for brukerne
*Alle leveranser og arbeider med byggrenholdet må tilfredsstille statlige lover, forskrifter og
bestemmelser samt aktuelle norske standarder.
*Entreprenøren har ansvar for gjennomføring, fremdrift og kvaliteten av alt byggrenhold og for at
bygget ved overlevering tilfredsstiller de beskrevne renhetskvaliteter.
*Entreprenøren må dokumentere oppfyllelse av renhetskrav i kontraktsperioden og ved
overlevering.
BYGNINGSMESSIGE HJELPEARBEIDER FOR TEKNISKE FAG
Totalentreprenøren skal utarbeide nødvendige utsparingstegninger/eventuelt merke for hulltaking i
bygningsmessige konstruksjoner. Totalentreprenøren er ansvarlig for å sikre at bygningsmessige
konstruksjoner ikke svekkes.
Opplysningene om bygningsmessige hjelpearbeider skal danne grunnlag for totalentreprenørens
prising av disse arbeidene. VVS-entreprenøren må, på bakgrunn av prosjektert omfang,
spesifiserebygningsmessige arbeider i forbindelse med installasjonene.
Hjelpearbeidene vil omfatte bla. ;
*rigg- og driftsytelser (lagerrom, spiserom, garderobe, stillaser, strøm etc.)
*grunnarbeider (grøfter, fundamenter, kummer, rør og kanaler i grunnen etc.)
*betongarbeider (hullboring, utsparinger etc.)
*mur- og pussarbeider
*tømrer- og snekkerarbeider (utsparing for bokser i vegger og tak, for innfelte armaturer,
spikerslag etc.)
*maler og tapetserarbeid
*branntetting (skal detalj prosjekteres)
PROSJEKTERING ARK
Entreprenøren skal utføre byggingen ihht. TEK 10 samt krav og anvisninger i beskrivelsen for
bygg. Entreprenøren er ansvarlig for innsendelsen av søknad om IG.
Side 17 av 21
Prosjekt P5106 Molde kulturskole
BILAG A3 PA BOK
Byggeprosessen skal gjennomføres med høy fokus på kvalitet. Det henvises også til NS 3454
Livsløpskostnader(LCC) og levetid.
Krav til sikkerhet, helse og arbeidsmiljøfaktorer, samt fokus på virkningen av det ytre miljø skal
være en naturlig del av prosjekteringsgjennomføringen.
Alle produkter fra rivningsarbeidene skal fjernes fra byggeplassen og leveres, sorteres på godkjent
deponi plass. Kostnad i fm levering av avfall skal medtas.
Entreprenøren er ansvarlig for tverrfaglig kvalitetskontroll mellom fagene, koalisjonskontroll,
kartlegging av grensesnitt og gjennomføringsprosess. Tverrfaglig kvalitetskontroll skal også gjelde
mellom dørleverandør og elektro.
Entreprenør er ansvarlig for fuktsikringen under byggeperioden.
Bygging av våtrom skal skje ihht. våtromsnormen.
Det skal avtales ferdigbefaringer sammen med byggherre. Ferdigbefaringen skal gjelde alle rom i
bygget. Eventuelle reklamasjoner skal rettes.
Bygget overleveres byggherren som ferdig rengjort og innflyttingsklar.
Prosjektet skal overleveres ihht. avtale med komplett forvaltningsdrift og
vedlikeholdsdokumentasjon «som bygget» tegninger samt brukstillatelse og ferdigattest.
PROSJEKTERING TEKNISKE FAG
De tekniske entreprenørene er ansvarlig for all prosjektering og kontroll av prosjektering for de
tekniske anleggene.
Entreprenørene er også ansvarlig for å beskrive bygningsmessige hjelpearbeider, utarbeiding av
nødvendige utsparingstegninger og evt. merke av for hulltaking i bygningsmessige konstruksjoner.
I både prosjekteringsfasen og byggefasen skal det legges spesiell vekt på god koordinering mellom
alle de tekniske fagene og inkludert i totalentreprisen skal det være en ITB-ansvarlig som skal
koordinere og kvalitetssikre leveransen av alle de tekniske installasjonene (ref. NS-3935:2011).
Anleggene skal optimaliseres med hensyn til energiøkonomi, rasjonell drift, vedlikehold, renhold
samt fleksibilitet.
Det henvises forøvrig til vedlagte prosjekteringsanvisninger og romkravskjema. For FDV,
automasjon og ventilasjon skal Molde Eiendoms anvisninger benyttes, mens det for øvrige fag skal
benyttes Møre og Romsdal fylkes anvisninger dersom ikke andre løsninger er beskrevet.
Inkludert i totalentreprisen skal det også være en ITB-ansvarlig som skal koordinere og
kvalitetssikreleveransen av de tekniske installasjonene (ref. NS-3935:2011).
MATERIELL FOR TEKNISKE ANLEGG
Alt tilbudt materiell skal være av anerkjent fabrikat og være allment tilgjengelig i det norske
markedet.
IDRIFTSETTING OG FERDIGBAFRING TEKNISKE ANLEGG
Etter avsluttet montasje skal alle anleggsdeler kontrolleres og funksjonstestes hver for seg og i
samkjøring med øvrige tekniske anlegg. Forslag til testprosedyre skal utarbeides av ITB-ansvarlig
og forelegges byggherre for godkjenning i god tid før testing påbegynnes. Ved idriftsettingen skal
det føres test protokoll som viser hva som er testet, hvem som har utført testen og
resultatet/status av/for det som er testet. Alle anlegg skal være dokumentert innregulert før
prøvedriftsperioden starter.
Testprotokollen skal være en del av sluttdokumentasjonen for anlegget.
Side 18 av 21
Prosjekt P5106 Molde kulturskole
BILAG A3 PA BOK
Entreprenøren skal med minst en ukes varsel gi beskjed til prosjektledelsen om når anleggene er
klarefor ferdigbefaring. Ferdigbefaring skal ikke utføres før alle montasjearbeider og idriftsetting er
fullførtslik at anleggene fungerer normalt under alle forutsatte driftsbetingelser.
Overtakelsen finner sted etter at byggherren og hans rådgivere har utført ferdigbefaring,
opplæring, godkjent dokumentasjon er overlevert og påpekte feil/mangler er rettet.
PRØVEDRIFT
Entreprenøren skal være ansvarlig for 6 mnd. prøvedrift etter at anleggene er ferdigstilt og
igangkjørt for normal drift.
Prøvedriftsperioden har følgende hensikt;
*Kontrollere at alle anleggene fungerer tilfredsstillende og oppfyller alle kontraktens krav.
*Dokumentere at reguleringsfunksjoner er stabile over tid og under varierende driftsforhold.
*Etterkontrollere og justere reguleringsfunksjoner basert på driftserfaring.
*Gi personalet mulighet til å skaffe seg driftserfaring sammen med entreprenørene.
*Rette forekommende feil og mangler.
I prøvedriftsperioden skal totalentreprenørens ITB-ansvarlige sammen med underentreprenørene
delta i felles befaringer med kvalifisert fagpersonell som kjenner de leverte anleggene godt fra
montering og/eller prosjektering. I prøvedriftsperioden skal entreprenøren utføre tester og
kontroller for å vise og dokumentere at anleggene fungerer etter forutsetningene.
Det skal foretas månedlige besøk på anlegget og ellers etter behov for at anlegget skal være
operativt til enhver tid. Byggherrens driftspersonell skal informeres om hvert besøk og gis mulighet
til å være med når anleggene kontrolleres og eventuelle justeringer foretas.
Det skal føres testprotokoll hvor avvik, årsaker, tiltak, hvem som har ansvar for tiltak, feil og
mangler registreres. Retting av feil og mangler samt nødvendige justeringer av driftsparametere
som framkommer i testprotokollen skal skje umiddelbart og uten ekstra kostnad for byggherren.
Entreprenøren skal selv holde nødvendig måleutstyr som er nødvendig i prøvedriftsperioden
Rapport skal utarbeides, oversendes og legges inn i byggherrens FDV system. Rapporten skal gi en
utførligbeskrivelse av hva entreprenøren har utført.
Det skal medregnes en kontrollbefaring etter at alle mangler er utbedret. Dersom det blir
nødvendig med ytterligere kontrollbefaringer pga. manglende eller mangelfullt utført
reklamasjonsarbeid vil entreprenøren bli pålagt å bære kostnadene for dette.
Dersom de tekniske anlegg ikke oppfyller kontraktens funksjonskrav sammenhengende de fire
sisteukene av prøvedriftsperioden, eller dersom prøvedriftsperioden av en annen årsak ikke har
fungert
etter sin hensikt i samme periode forbeholder byggherren seg retten til å kreve prøveperioden
forlenget inntil disse krav er oppfylt. En slik forlengelse av prøvedriftperioden gir ikke
entreprenøren grunnlag for noen tilleggskrav.
OPPLÆRING
Opplæring av byggherrens driftspersonell skal være inkludert i leveransen.
Opplæringen skal ha som overordnet mål å gjøre driftspersonellet kjent med systemets
oppbygging, funksjoner og virkemåte slik at byggherren kan beherske sitt anlegg ved overtakelse.
Det skal utarbeidesen plan for det som skal gjennomgås og her nevnes noe punkter som alltid er
påkrevd;
*Generell innføring i anleggenes oppbygging, funksjoner, virkemåte og dokumentasjon.
Side 19 av 21
Prosjekt P5106 Molde kulturskole
BILAG A3 PA BOK
*Gjøre byggherrens vedlikeholds- og driftspersonell fortrolig med bruken av utstyr slik at de kan
utføre enkle feilsøkings- og vedlikeholdsarbeider som det er naturlig at driftspersonalet selv har
ansvar for.
*Gjøre driftspersonalet fortrolig med bruken av styrings- og overvåkingssystemene slik at
anleggets egenskaper utnyttes fullt ut.
Etter fullført opplæring skal entreprenøren utarbeide en skriftlig bekreftelse som skal signeres av
kunde.
REKLAMASJONSPERIODE
I tillegg til utførelse av eventuelle reklamasjonsarbeider skal det avlegges halvårlige besøk på
anleggsstedet i reklamasjonsperioden (5 år), for kontroll og etterjustering av anleggenes tekniske
komponenter og drift. Anleggene skal gjennomgås sammen med driftspersonalet og eventuelle feil
og mangler skal rettes.
Første besøk foretas senest et halvt år etter overtagelse. Ved siste besøk før
reklamasjonsperiodens utløp, skal anlegget funksjonsprøves på ny, og eventuelle etterjusteringer
skal foretas.
Etter hver kontroll skal det utarbeides skriftlig rapport som overleveres byggherren. Eksempel på
aktuelle punkt som kontrolleres:
*Verifisering energimålere display kontra avlesning SD anlegg.
*Romtemperaturer fysisk måling - visning SD anlegg.
*Responskurver når anlegg går ut ifra natt/helg til normaldrift.
*Reguleringskarakteristikker på enkelte utvalgte regulatorer.
*Termografering av el.fordelinger
10.1
SKILTING
Skilting får ikke skje innenfor arbeidsområdet eller på provisoriske inngjerdinger. Eventuelt kan plass for navneskilt på skiltstillas
fås mot betaling. Skilt skal bare settes opp i hht. Byggherrens regler.
10.2
DIVERSE KOSTNADER, RIGGING, KLARGJØRING
TE står for vakthold på byggeplassen.
10.3
VINTERARBEIDER
Totalentreprenøren er ansvarlig for snørydding og strøing på egne og felles kjørbare veier og
plasser etter snøfall.
10.4
UTDANNING
Side 20 av 21
Prosjekt P5106 Molde kulturskole
BILAG A3 PA BOK
Totalentreprenøren plikter å utdanne sine medarbeidere i de regler og forskrifter som gjelder for
denne arbeidsplassen.
10.5
RIGG - DRIFT
RIGGPLAN
Riggplanene kan bli revidert i byggeperioden i forbindelse med tilpassing til andre
byggeprosjekt i området.
Riggplan for utvendige områder beskriver i hovedsak følgende:







Ut- og inntransportområder
Av- og pålossingsområder
Stillasområder
Kildesorteringsområder
Containerområder
Byggegjerdet
Brakkerigger
Side 21 av 21