Horisont 20 - Danske Invest

Danske Invest
Horisont 20
Faktaark | 24. april 2017
NO0010621758
Markedsføringsmateriale
Investeringsmandat
Forvaltere
Investeringsmål
Formålet med forvaltningen av fondet er å oppnå høyest mulig relativ avkastning
i forhold til referanseindeksen. Dette fondet utbetaler utbytte til andelseiere.
Utbytte som fondet mottar reinvesteres i fondet og utgjør derfor en del av
andelsverdien.
Investeringsstrategi
Fondet har en normalinvestering med 20 prosent i aksjer og 80 prosent i renter.
Fondets investeringsstrategi er både å aktivt fordele kapitalen mellom aksje og
rentemarkedet samt innenfor ulike aksje- og rentemarkeder og velge gode aktivt
forvaltede underfond.
Fondet er en aktivt forvaltet portefølje, hvor forvalter kan øke aksjeandelen til
maksimalt 30 prosent eller senke den til minimum 10 prosent alt etter hva
forvalter mener er strategisk riktig i gjeldene markedssituasjon.
Navn:
Oscar D. Andersen
Danske Capital
Tittel:
Portfolio Manager
Bakgrunn:
Økonom
Antall års erfaring:
32
10 største investeringer pr. 28.02.2017 *)
Investering
Danske Invest Horisont Rente Pluss, Klasse Nok I
Danske Invest Horisont Aksje
Danske Invest Horisont Rente Konservativ, Klasse Nok W
Andeler kan normalt innløses på bankdager.
%
77,0%
22,7%
0,1%
*) Alle beholdninger er lagt inn med 1 måneds forsinkelse.
Anbefaling: Dette fondet egner seg muligens ikke for investorer med kortere
investeringshorisont enn 3 år.
Investeringsfordeling: Aktivatyper pr. 28.02.2017, %
Avkastning for perioden: 31.03.2012 - 31.03.2017
Grafen viser utviklingen i avkastningen siste 5 år frem til utgangen av forrige
måned. Dersom fondet ikke har 5 års historikk, viser grafen avkastning siden
oppstart. Historisk avkastning er ingen pålitelig indikator for fremtidig avkastning.
Risikoindikator
Risikoindikatoren viser sammenhengen mellom risikoen og dine
avkastningsmuligheter av investeringen.
Årlig avkastning pr. 31.03.2017, %
Risikoindikatore for perioden 31.03.2012 - 31.03.2017
Gjennomsnittlig årlig avkastning, %
Sharpe Ratio
Volatilitet
Tracking Error
Information Ratio
Årlig avkastning pr. 31.03.2017
Fond, %
Referanseindeks, %
2012
7,0
4,0
2013
8,3
7,0
2014
7,4
4,4
2015
2,5
3,1
2016
5,1
1,9
i år
2,0
1,0
Avkastning pr. 31.03.2017
Fond, %
Referanseindeks, %
1 mdr.
1,0
0,5
3 mdr.
2,0
1,0
1 år
7,0
4,1
3 år
16,3
10,2
5 år
31,9
20,6
Kostnader
Løpende kostnader
Maksimalt gebyr ved tegning
Maksimalt gebyr ved innløsning
Resultatavhengig godtgjørelse
0,88%
0,20%
0,00%
0,00%
5,70
1,46
2,91
1,56
1,18
Basisinformasjon
ISIN
Benchmark
NO0010621758
20% aksjeindekser (35% Oslo Børs Fondsindeks og 65%
Morgan Stanley World Index) og 80% renteindeks (Oslo
Børs 3 måneders statsobligasjonsindeks). Fondets
referanseindeks på rentedelen gjenspeiler ikke risikoen i
fondets renteplassering
Hjemmeside
www.danskeinvest.no
Fonds registreringsland
Norge
Valuta
NOK
Forvaltet kapital (mill.), 20.04.2017, NOK
1.615,9
Netto andelsverdi, 20.04.2017
1.372,02
Morningstar Rating™
Danske Invest, en divisjon av Danske Bank A/S, har utarbeidet dette materialet for å gi deg mer informasjon. Før du investerer anbefaler vi deg å lese det siste
prospektet samt dokumentet med nøkkelinformasjon. Dette er tilgjengelig på hjemmesiden. Vi anbefaler at du tar kontakt med din investeringsrådgiver før du
tar eventuelle investeringsbeslutninger basert på materialet. Historisk avkastning er ingen pålitelig indikator for fremtidig avkastning.
Skann QR-koden og les mer
om produktet og de siste
nyhetene.
Side 1 av 1. Sist oppdatert 2017-04-24
89.3627.01.15.41