Oppdraget til NAV

På egne ben – ungdom ønsker
å klare seg selv
KS Strategikonferanse
20 – 21. februar 2017
Elisabeth Holen
Fylkesdirektør i NAV Buskerud
Agenda
 Arbeidet i NAV-kontoret
–
–
–
–
–
Oppdraget til NAV
Hvem er disse unge i Buskerud?
Organisering av ressurser – ungdomsteam
Veiledning- og oppfølgingsmetodikk
Samarbeid med andre

Ny ungdomsinnsats

Aktivitetsplikt
Oppdraget til NAV
 Alle brukere skal følges opp tilpasset egne
behov
 Prioritere unge for oppfølging og
arbeidsrettede tiltaksplasser
 Jobbstrategien
 Nåværende ungdomsgarantier
Veilednings- og oppfølgingsmetodikk
o NAV følger opp gjennom individuelle møter, gruppeinnkallinger, tilbud
om drop-in samtaler, korte jobbsøkerkurs besøk på tiltaksplass /
arbeidsplass, egne ungdomsprosjekt mm
o Mer fokus på telefon/digitale løsninger, nettsider (Facebook)
o Komme tidlig inn, bruke tid og fokusere på aktivitet, nettsider og
motiverende filmsnutter
o Fordypningsmodul i veiledning av ungdom
o Ungdommens egen stemme er vektlagt!
o Ca. 90 prosent av ungdommen blir fulgt opp hos oss
Unge voksne – hvem er de? Tall for Buskerud
Desember 2016 Endring fra året før
Endring %
Antall helt ledige 16-29 år
980
-134
-12,0 %
Antall delvis ledige 16-29 år
368
0
0,0 %
Antall deltakere på arbeidsmarkedstiltak 16-29 år
476
43
9,9 %
Antall med nedsatt arbeidsevne 16-29 år
2380
-17
-0,7 %
Antall uføre 18-29 år
735
49
7,1 %
Antall 16-29 år i befolkningen i Buskerud pr. 1.1.17 : 46 784 personer.
Unge voksne – Utdanningsnivå, Buskerud
Antall helt ledige
16-29 år
Helt ledige
% - fordelt
Antall med nedsatt
arbeidsevne 16-29 år
Nedsatt
arbeidsevne
% - fordelt
Grunnskole
81
8,3 %
270
11,3 %
Videregående skole, GK og VKI
317
32,3 %
947
39,8 %
Videregående avsluttet utdanning
350
35,7 %
666
28,0 %
Høyere utdanning, inntil 4 år
145
14,8 %
156
6,6 %
Høyere utdanning, over 4 år
53
5,4 %
16
0,7 %
Ukjent
34
3,5 %
325
13,7 %
980
100,0 %
2380
100,0 %
Antall 16-29 år i befolkningen i Buskerud pr. 1.1.17 : 46 784 personer.
Drop outs
• Vi vet at noe av det viktigste som kan gjøres for å motvirke utenforskap i
arbeidslivet er å sikre at ungdom fullfører videregående skole.
• Gjennomføringsbarometeret 2016 (Utdanningsdirektoratet) viser elever og
lærlinger som fullfører og består innen fem år etter at de begynte videregående
opplæring og målene som er satt for utviklingen, fordelt på årskull. Tallene
inkluderer både private og offentlige skoler. Prosentandel.
Fullført og bestått innen fem år
Mål
1994- 1997- 1998- 1999- 2000- 2001- 2002- 2003- 2004- 2005- 2006- 2007- 2008- 2009- 2010kullet kullet kullet kullet kullet kullet kullet kullet kullet kullet kullet kullet kullet kullet kullet Mål
Endring
20042010
Nasjonalt
70
70
71
70
67
69
69
68
69
70
69,5
69,3
70,6
70,8
72,7
6
3,7
Buskerud
75
69
72
72
69
71
69
70
66
69
67,5
68,8
71,2
70,7
71,7
9
5,7
Organisering av ressurser

NAV har god kunnskapsbasert erfaring
med ungdomsteam / egne
ungdomskontakter
 Ungdomsteam er tverrfaglige og har
medarbeidere fra både stat og kommune
 Ungdomskoordinatorer på NAV fylke
Samarbeid med andre
 Fylkeskommunen
– Oppfølgingstjenesten
– Karriereveiledning
– «Ny Giv»
(overgangsprosjektet/oppfølgingsprosjektet)
 NAV veileder i videregående skole
 Arbeid og helse
–
Arbeidstreningsplasser
–
Jobbmesser / Yrkes- og utdanningsmesser
–
Samarbeid med større bedrifter (KB)
Støttefunksjoner
Nav-veiledere
Skolehelsetjenesten
Klar-ferdigRO
Elev
(Minoritetsrådgiver)
Rådgivere
PPOT
Spes.ped/
elevveiledere
Kirkens Bymisjon
Aktivitetsplikt
 Gjelder brukere under 30 år som mottar økonomisk
sosialhjelp
 Sees i sammenheng med ungdomsinnsatsen forøvrig
 Forhindre at ungdom blir gående passive og motivere til
skolegang eller arbeid
 Viktig at bruker selv er i førersete for tiltak/aktivitet og at
det er varierte muligheter
Lampeland, 9. des. 2015
1
Suksesskriterier
 Hvordan bør stat, kommune og andre samarbeide for å få
flest mulig unge ut i arbeid eller meningsfull aktivitet?
 Hva virker?
–
–
–
–
–
–
Tidlig og tett oppfølging
Tverrfaglig samarbeid
Jobbe godt med «overgangene» (GS-VGS-Arbeid)
Sette av ressurser til koordinering
Karriereveiledning
Dedikerte veiledere