utlevering av personopplysninger fra matrikkelen

REGISTRERINGSSKJEMA – UTLEVERING AV
PERSONOPPLYSNINGER FRA MATRIKKELEN
Skjemaet sendes til:
e-post: [email protected]
eller:
Sortland kommune
Postboks 117
8401 Sortland
Side 1 av 1
Opplysninger om matrikkelenhet som ikke eies/festes av privatpersoner eller som kan utleveres etter Matrikkelforskriftens § 13
krever ikke registrering.
Hvem har bedt om opplysninger
Firma ved/navn
Offentlig nummer
Adresse
Telefon
Tilknytning til matrikkelenhet
Undertegnede er
☐
Eier
☐
☐
Fester
Rettighetshaver
For eiendommen (for tilknytning som ikke fremgår av grunnboken, må dokumentasjon vedlegges)
Gårdsnummer
Bruksnummer
Festenummer
☐
Tiltakshaver
Seksjonsnummer
Adresse
Informasjon som ønskes utlevert
Type informasjon
Berørte matrikkelenheter (gnr/bnr/fnr/snr)
Formål med bruken
Hjemmel (henviser til Matrikkelloven § 30)
Offentlig planlegging, saksbehandling og administrasjon,
☐ første ledd bokstav A
Oppgaver etter matrikkelloven, Plan- og bygningsloven
☐ eller Eierseksjonsloven1, første ledd bokstav B
☐
Søknad om offentlige tillatelser, første ledd bokstav C
☐
Andre interesser knyttet til rådighet over de angitte
matrikkelenheter2, første ledd bokstav D
Opplysninger om bygninger og pålegg rettet mot
privatpersoner m.m. etter § 14 fjerde ledd, jf. 2. ledd
☐
1)
2)
Nærmere beskrivelse av aktuell bruk
Ekspempel: Nabolister for byggesaker.
Eksempel: Etablere og vedlikeholde nødvendig infrastruktur, eiendomsmeklere, inkasso- eller kredittselskapers behov for opplysninger fra mtrikkelen.
Underskrift
Undertegnede innestår for opplysningene over, og at behandlingen ikke går utover det angitte.
Sted
Dato
Underskrift
Tilbakestill skjema
Skriv ut skjema