Hva er viktig når du bruker tolk

Hva er viktig når du bruker
Vil du lære mer om bruk av språktolk?
 På NAV Integrering Oslo sitt kurs Veiledning av
brukere med innvandrerbakgrunn er tolkebruk et
viktig tema. Les mer om NAV Integrering sitt kurs på vår
side på NAVET og meld deg på via læ[email protected]
tolk
 På NAVET; Språktolk i NAV Oslo finner du mer
informasjon om rammer og rutiner for tolkebruk i NAV
Oslo
 Se også imdi.no og tolkeportalen.no for tips!
Noen tips til deg som bruker tolk når du veileder
Denne brosjyren er forfattet av NAV Integrering Oslo.
Ta kontakt om du har spørsmål eller tilbakemeldinger
Bruk av språktolk er et viktig verktøy for å gi god og riktig
informasjon og veiledning til brukere som har behov for
språklig tilrettelegging eller som har svake norskkunnskaper.
NAV Integrering Oslo er en kompetanseenhet for fagområdet arbeidsrettet
integrering og oppfølging av brukere med innvandrerbakgrunn. Les mer om
oss på NAVET.
Det er du som veileder som skal ha regien av møtet. Samtalen
skal foregå mellom deg og bruker, med tolken som et verktøy
for at dere skal forstå hverandre og sikre brukers rettigheter.
Oppdatert 29.06..2016
Hovedkriteriene for god tolkeskikk er at tolken skal forholde
seg nøytral og kun tolke det som blir sagt. Profesjonelle tolker
har fått opplæring i god tolkeskikk og etikk.
Her får du noen tips om hvordan vi kan sikre at det blir en god
veiledning, også når vi benytter tolk.
Forberedelser til en samtale med tolk

Bruk profesjonell tolk. Ikke familie/venn. Det er forbud i
forvaltningsloven mot bruk av barn som tolk.

Om det er mulig, bestill tolk i god tid. Husk at du imidlertid kan få
telefontolk på kort varsel! Hvis anonymitet eller sikkerhet for
bruker er viktig, så bestill telefontolk.

Beregn dobbel tid da alt skal sies to ganger. Husk at du må
snakke i korte sekvenser.

Om du bruker telefon- eller skjermtolk husk å sjekke at utstyret er
på plass og fungerer.

Oppsummer underveis! Be også bruker oppsummere det som har
blitt sagt. Bruk kontrollspørsmål for å høre om bruker har oppfattet
alt. Dette er også en god måte å kvalitetssjekke at tolken har tolket
riktig.

La ikke tolken være alene med bruker. Dette bidrar til økt
profesjonalitet og etisk forsvarlige rutiner, i tillegg til at det tar vare
på tolkens sikkerhet. Ikke alltid lett i praksis, men tenk over hva du
«må hente» (ta evt. tolken med deg ut av rommet). Hvor venter
brukere og tolkene? Kan de vente atskilt?

Tolken er nøytral og upartisk og skal derfor ikke pålegges
andre oppgaver i forbindelser med tolkingen, f.eks. holde rede på
hva som er blitt sagt, og er ikke din «huskelapp». Du skal ikke be
tolken om å holde dokumenter, følge bruker til bussen f.eks.

Reager på situasjoner der tolken går ut over sin rolle! Der tolken
tar part, tar ansvar for situasjonen og går inn i samtalen, eller om
det er mye frem og tilbake og man mistenker at tolken ikke
behersker tolkespråket/norsk tilstrekkelig - ta ansvar som
tolkebruker om tolken ikke fungerer godt. Si fra til tolken og
tolkebyrå og avbryt samtalen.
Under samtalen

Husk at riktig plassering av deg, tolken og bruker er viktig for god
dialog. Sitt gjerne i en trekantformasjon – slik at tolken sitter i
mellom deg og bruker.

Ved møtestart er det viktig å avklare tolkens rolle og
taushetsplikt overfor bruker. Be tolken om å gjøre dette.

Henvend deg til brukeren, ikke til tolken i samtalen.
Kommunikasjonen er mellom deg og bruker, ikke mellom deg og
tolken. Aldri snakk om henne/ham til tolken. Tolken skal alltid tolke i
førsteperson/jeg-form.



Tolken skal oversette alt som kommer til uttrykk i samtalen, og
ikke utelate, endre, eller tilføye noe. Også der bruker har med seg
noen, skal samtalen dem imellom tolkes. Dette er noe du kan kreve
hvis tolken ikke tolker. Vær oppmerksom på at tolken også skal
tolke «interne» samtaler mellom deg og en kollega i rommet.
Det er din oppgave, ikke tolkens, å forklare begreper og
faguttrykk! Når du bruker formuleringer som ikke er enkelt
oversettbart, f.eks. ordtak, tiltaksbenevnelser, ulike
velferdsordninger (arbeidsavklaringspenger, dagpenger osv.) m.m.,
bør du også forklare meningsinnholdet.
Vær oppmerksom på at ansiktsuttrykk, kroppsspråk og gester
vil ha redusert effekt i en tolket samtale, og kan også ha et annet
meningsinnhold for personer med annen kulturbakgrunn.
Når samtalen er over

Unngå at bruker fortsetter samtalen med tolken etter møtet.
Hold gjerne igjen tolken og følg bruker til døren. Etter samtalen skal
du signere tolkens bekreftelse som denne tar med seg. Det kan
være en god «unnskyldning» for å holde tolken litt tilbake.

Du og tolken skal aldri kommentere innholdet på møtet etter at
brukeren har gått. Vær profesjonell og dra ikke tolken inn i faglige
vurderinger, den tar du med dine kolleger.

Tilbakemelding på tolkene: Kontakt tolkeleverandør enten muntlig
eller skriftlig om en tolk ikke fungerer