søylar i lokalbasert rus- og psykisk helsearbeid

Samhandling om å kome seg –
søyler i lokalbasert rus- og
psykisk helsearbeid
Trond F. Aarre
Nordfjord psykiatrisenter
Helse Førde
For sannheten er at det er varige,
grunnleggende verdier som i første
rekke bærer lagprestasjonen fremover.
Verdier nedfelt i en samlende filosofi,
som over tid skaper en kultur av og for
mennesker som sammen er villige til å
utføre prestasjons-handlinger gjennom
et samarbeid som kommer innenfra –
samhandling.
Eggen NA. Godfoten. Samhandling – veien til suksess. Aschehoug 1999
Den forbilledlige påvirkninga gjelder alle
typer ferdigheter, men kanskje aller
mest de psykososiale ferdighetene som
for eksempel følelser og holdninger.
Derfor vil grupper og lag som fungerer
på et høgt nivå, stadig produsere nye
individ på samme høge nivå.
Eggen NA. Godfoten. Samhandling – veien til suksess. Aschehoug 1999
Kva er pasientane mest nøgde med?
Ruud T, Aarre TF m.fl. Int J Mental Health Systems 2016; 10: 33.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
fastlækjaren
oppfølginga etter utskrivinga
innleggingane
psykiateren
miljøkontakten
dei sosiale tenestene
psykoterapien
medikamenta
Aarre - Sjumilsstegkonferansen 2014
Kva meir ynskjer pasientane?
•
•
•
•
•
•
betre (somatisk) helse
meir aktivitet (helst betalt arbeid)
fleire vener
ein kjærast
betre seksualliv
mindre psykiatriske symptom
Aarre - Sjumilsstegkonferansen 2014
Tilfriskingsperspektivet
•
•
•
•
•
•
Individet, ikkje diagnosen
Ressursane, ikkje problema
Meistring, ikkje understøtting
Myndiggjering, ikkje underkuing
Prosessen, ikkje metoden
Målet, ikkje midla
Me skil ikkje mellom folk ut frå
kva gruppe andre meiner at dei
høyrer til.
Søyle nr. 1
Hjå oss skal
alle ha verdige kår.
Søyle nr. 2
Me tilpassar tenestene til det
folk treng, slik at folk slepp
å tilpasse seg tenestene.
Søyle nr. 3
fastlegen
medikament
jobbkonsulent
NAV
rettsvesentet
heimesjukepleia
LARpasient
pårørande
buoppfølging
ruskonsulent
Alle har ansvar for å
tette hol i tenesteveven.
Søyle nr. 4
TSB
Poliklinikk
Døgnbehandling
born og unge
avrusing
vaksne
stabilisering
rehabilitering
Ekspertane våre er konsulentar,
ikkje sjefar.
Søyle nr. 5
Me trur på varsemd, omtanke,
medverknad, respekt og likeverd.
Søyle nr. 6
Me trur ikkje på
reglar og kontroll.
Søyle nr. 7
Det er ikkje i molekyla
det gjer vondt,
det er mellom menneske.
Søyle nr. 8
Lukke - i Oslo og Sogn og Fjordane (%)
etter Torgersen & Kramer
40
30
Oslo
Sogn og Fjordane
20
10
0
svært ulukkeleg
både og
svært lukkeleg
Å bu i Oslo eller Sogn og Fjordane (%)
etter Torgersen & Kramer
Oslo
Sogn og Fjordane
80
60
40
20
0
nøgd med bustaden
kan ikkje tenkje seg å flytte
Kva går folk rundt og tenkjer på?
30
Oslo
20
10
0
sjølvutvikling
Sogn og Fjordane
Kva går folk rundt og tenkjer på?
30
Oslo
Sogn og Fjordane
20
10
0
sjølvutvikling
ikkje noko spesielt