Torsdag 11. mai Fredag 12. mai

Foto:MonicaKvaale
Torsdag11.mai
Analgosedasjoniintensivavdeling;pasientersopplevelseavsmerteogvåkenhet.
HeleneBerntzen,FagutviklingssykepleierogPhD-s;pendiat,Postopera;v/intensivavdelingenOUS
Ullevål.
Harvivirksommean7bio7ka7lvårebarnebarni2030?
DagBerild,FørsteemanuensisUIOogOverlegeInfeksjonsmedisinskavdelingOUSUllevål
Høyfrekvensrespiratoren:Stadigmerfancygadgeteller7lnyCe?
KanvisomdrivermedRDS-pasienterpå500gramogderesomdrivermedARDS-pasienterpå90
kglærenoeavhverandre?
BjørnØglænd,OverlegeNyfød;ntensivavdelingen,OUS-Rikshospitalet.
”Detvarbareenru7neoperasjon”.Altgårikkeall7deCerplanen.Enpasientkasuis7kkfra
Thoraxintensiv.
GroSørensen,intensivsykepleierogVAD-koordinator,OUSRikshospitalet.
Etreddetlivskalogsåleves–enpasienthistorie.
HelgeSvensen,,dligereintensivpasient.KariBraanaas,nærmestepårørendeogenpårørendes
skildringer.
AkuChjertesvikt–kardiogentsjokk.
BjørnBendz,OverlegeKardiologi,OUSRikshospitalet.
Fredag12.mai
Brukavgassedasjoniintensivavdelingen.
CarolineNaalden,Intensivsykepleier,IntensivavdelingenAHUS.
Prismalung,behandlingogerfaringer.
CamillaFinsand,MTU-ansvarligIntensivsykepleier,OUSRikshospitalet.
Intensivsykepleiereoglegersulikeforståelseavprotokollstyrtavvenningfra
respiratorbehandling.-Ansvarsforskyvningogkommunikasjonmellomlegerog
intensivsykepleiereiarbeidmedrespiratorbehandlingogavveninng.
BriRSætreHansen,ProfessorvedUniversitetetiStavangerogHøgskoleniSørøst-Norge.
DCD,donasjoneCerhjertestans.Erfaringerfrapilot-studietogveienvidere.
GrySolberg,intensivsykepleier,DonorenhetenOUSRikshospitalet
LiseToubroBrantberg,Intensivsykepleier,DonorenhetenOUSUllevål
TraumemoCak.
KnutMagneKolstadbråten,anestesisykepleier,TraumekoordinatorOUSUllevål.
Traumepasientenpåintensiv.
KarinVinjevollEidsaa,Intensivsykepleier,TraumekoordinatorOUSUllevål.
Priser
MedlemmerNSFLIS:450krperdag
Ikke-medlemmer:650krperdag
Inkluderermatogdrikke.
KursetermeriRerende;lklinisks;gemed6;merperdag.
Påmeldingogmerinformasjonpåwww.Nsflis.no