Landbruks og matdepartementet

Olje- og energidepartementet
Postboks 8148 Dep
0033 OSLO
Deres ref
Vår ref
Dato
16/3582
14/1383-
20.02.2017
Høringsbrev med forslag til endringer i vassdragsreguleringsloven og
industrikonsesjonsloven
Landbruks- og matdepartementet viser til høringsbrev datert 18. november 2016 med forslag
til endringer i vassdragsreguleringsloven og industrikonsesjonsloven.
Landbruks- og matdepartementet slutter seg til at forslagene vil gjøre lovene lettere
tilgjengelig for tiltakshavere, sentral og lokal forvaltning, grunneiere og andre som berøres av
loven. Landbruks- og matdepartementet har merket seg at det ikke gjøres materielle endringer
i forhold til dagens rettstilstand, og har ikke merknader til lovforslagene.
Med hilsen
Inger Grette (e.f.)
avdelingsdirektør
Ingrid Aasen
fagdirektør
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer
Postadresse
Postboks 8007 Dep
0030 Oslo
[email protected]
Besøksadresse
Teatergata 9
www.lmd.dep.no
Telefon*
22 24 90 90
Org no.
972 417 874
Avdeling for skog- og
ressurspolitikk
Saksbehandler
Ingrid Aasen
22 24 92 74