Barnefattigdom og utenforskap

Barnefattigdom
Hva er det? Hvem rammes? Hvilke konsekvenser har det?
Strategikonferanse KS, Sundvolden 21/2 2017
Tone Fløtten
Oljefondets
markedsverdi
8000
7000
6000
7 527 milliarder
5000
4000
3000
2000
1000
0
Kilde: nbim.no
V
E
L
S
T
A
N
D
V
E
L
F
E
R
D
Foto: www.newsinenglish.no
USA: 1,6 mill barn
opplever hjemløshet
9
Hva er fattigdom?
10
Er det relevant å
snakke om
barnefattigdom i Norge?
11
Kilder: Dagsavisen, Frelsesarmeen, Dagen, Østfoldhelsa, TV2
Kilder: Dagsavisen, Frelsesarmeen, Dagen, Østfoldhelsa, TV2
Kilder: Dagsavisen, Frelsesarmeen, Dagen, Østfoldhelsa, TV2
Kilder: Dagsavisen, Frelsesarmeen, Dagen, Østfoldhelsa, TV2
Kilder: Dagsavisen, Frelsesarmeen, Dagen, Østfoldhelsa, TV2
Bilde: www.reddbarna.no/vaart-arbeid/barn-i-norge/barnefattigdom
Hva er fattigdom i Norge?
Absolutt
definisjon
Nød
Sult
Hjemløshet
Absolutt
definisjon
Nød
Sult
Hjemløshet
Relativ
definisjon
Ressurser
Levekår
Lavinntekt
Fattigdomsrisiko
Hva skal folk
mangle for å
kalles fattige?
Hvor stor må
mangelen
være?
Hva er det
vanlige
svaret?
Penger
(50 eller 60
prosent av
median)
Hva er det
riktige
svaret?
Det er et politisk/
normativt
spørsmål
20
Hva er 60% av disponibel medianinntekt?
Inntekten til alle i Norge (etter skatt):
0 kr
50 000 000 kr
Medianinntekten = den midterste inntekten
(2014: 346 000 kr, etter skatt, enslig person)
60% av medianinntekten
(2014: 207 700 kr etter skatt, enslig person)
21
Alle fattigdomsmål er normative
”Poverty is like beauty, it
lies in the eyes of the
beholder”
Molly Orshansky 1967
22
Hvor mange barn opplever
lavinntekt/fattigdom?
23
39,4
Romania
Bulgaria
Spain
Serbia
Portugal
Greece
Luxembourg
Italy
Hungary
Latvia
Malta
Lithuania
Poland
Croatia
EU (28 countries)
United Kingdom
Estonia
Slovakia
Belgium
Austria
France
Ireland
Sweden
Germany
Switzerland
Slovenia
Czech Republic
Netherlands
Cyprus
Finland
Norway
Iceland
Denmark
Mindre barnefattigdom i
Norge/Norden enn i andre
land
21,1
Andel personer under 18 år som er i
risikosonen for å bli fattige (under 60% av
medianinntekten)
Kilde: Eurostat 2014
10,2
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
MEN: Vedvarende fattigdom/lavinntekt i
barnefamilier har økt
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
Alle barn 0-17 år
(OECD-skala, 50%
av median)
1997-1999
1999-2001
2001-2003
2002-2004
2003-2005
2004-2006
2005-2007
2006-2008
2007-2009
2008-2010
2009-2011
2010-2012
2011-2013
2012-2014
Alle barn 0-17 years
(EU-skala 60% av
median)
Alle aldre (ikke
studenter) (EUskala 60% av
median)
Kilde: Epland et al. 2011 for 1997/1999-2006/2008.
www.ssb.no for de andre årene
MEN: Vedvarende fattigdom/lavinntekt i
barnefamilier har økt
Alle barn 0-17 år
(OECD-skala, 50%
av median)
Ca 92 000 barn under 18 år
barn 0-17 years
bor i familierAlle
med
(EU-skala 60% av
vedvarende lavinntekt
median)
1997-1999
1999-2001
2001-2003
2002-2004
2003-2005
2004-2006
2005-2007
2006-2008
2007-2009
2008-2010
2009-2011
2010-2012
2011-2013
2012-2014
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
Alle aldre (ikke
studenter) (EUskala 60% av
median)
Kilde: Epland et al. 2011 for 1997/1999-2006/2008.
www.ssb.no for de andre årene
Hva påvirker risiko for fattigdom?
 Foreldres alder
 Foreldres utdanning
 Familiestørrelse
 Foreldres yrkestilknytning
 Foreldres opprinnelsesland? Ja, men de øvrige
faktorene er bakenforliggende variable
Barn med bakgrunn fra
innvandrerfamilier kommer dårligst ut
90000
80000
70000
60000
42000
26100
50000
40000
30000
41200
42300
20000
Innvandrebarn
Andre barn
10000
0
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Kilde: Epland og Kirkeberg 2015
Barn med bakgrunn fra
innvandrerfamilier kommer dårligst ut
90000
80000
70000
60000
42000
26100
50000
40000
12 prosent av alle barn
30000
41200
42300
20000
Innvandrebarn
Andre barn
10000
50 prosent av alle
0
2006
2007
2008
2009
2010
-
2011
2012
2013
fattige
barn
Kilde: Epland og Kirkeberg 2015
Henger sammen med sysselsetting og
familiestørrelse
Kilde: Epland og Kirkeberg 2015
31
Lang botid løser ikke alle problemer
Over 30%,
selv etter 10
års botid
100
90
80
70
Pakistan (app. 32000)
60
Irak (app. 29000)
Somalia (app. 29000)
50
Vietnam (app.13000)
40
Tyrkia (app. 15000)
30
Afghanistan (app. 9000)
Eritrea (app. 4000)
20
10
0
3 years
4-9 years
10 years or more
Kilde: Epland and Kirkeberg 2014
Store geografiske forskjeller
Og slik ser det ut i Buskerud
25
20
15
10
10
5
0
24
60% av median, barn under 18,
årlig lavinntekt
11
11
13
14
14
14
15
16
20
21
22
19
16
16
16
16
17
17
18
15
Grunnleggende bekymring?
• Utenforskap og sosial uro
• Ulikhet
• Barns livssjanser/arv
• Bærekraften i den norske
velferdsmodellen
Dårlige
materielle
levekår
Lavinntekt i
oppvekstfamilie
Lavinntekt som
voksen
Sosiale
problemer/
utenforskap
Dårlige
materielle
levekår
Lavinntekt i
oppvekstfamilie
Lavinntekt som
voksen
Sosiale
problemer/
Arv?
Andel sosialhjelpsmottakere i alderen 20-27 år i 2004,
etter familiesituasjon i 1992/1994
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
25%
20%
5%
Familien mottok ikke
sosialhjelp i 1994
Familien mottok
sosialhjelp i 1994
Familien mottok
sosialhjelp i 1992-1994
Kilde: Lorentzen og Nielsen 2006
Arv?
Andel sosialhjelpsmottakere i alderen 20-27 år i 2004,
etter familiesituasjon i 1992/1994
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
95%
Familien mottok ikke
sosialhjelp i 1994
80%
75%
Familien mottok
sosialhjelp i 1994
Familien mottok
sosialhjelp i 1992-1994
Kilde: Lorentzen og Nielsen 2006
Dårlige
materielle
levekår
Lavinntekt
Sosiale
problemer/
Godene FN mener alle barn
bør ha:
Norge er et av
landene der færrest
barn har materielle
FN har beregnet
mangler
barnefattigdom ut
fra materielle
mangler
(mangler minst 2 goder
pga dårlig økonomi)
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
Tre måltider om dagen
Minst et måltid daglig med kjøtt/fisk
(el. Vegetarisk alternativ)
Frisk frukt/grønnsaker hver dag
Bøker tilpasset alderen (ikke
skolebøker)
Utstyr til utendørs fritidsaktiviteter
(sykkel, rulleskøyter el.l.)
Delta regelmessig på
fritidsaktiviteter
Innendørs leker
Penger til å delta på
skolearrangementer/-turer
Et stille sted med nok plass og lys
til å gjøre lekser
Internettforbindelse
Noen nye klær
To par passende sko
Muligheten for, innimellom, å
invitere venner hjem for å leke og
spise
Mulighet til å feire spesielle
begivenheter som fødselsdag,
navnedag el.l.
Kilde: Unicef 2012, fig. 1a 42
Barnet/barna mangler/kan ikke…
Barnefamilier med lav inntekt, 1 kvintil
Alle par med barn (0-17)
4
… et trygt sted å leke utendørs
2
… klær som er kjøpt nye
6
… dra på ferie i minst en uke i løpet av et år
1
… utstyr til utendørsaktiviteter
2
… bøker passende for barnets alder
… innendørsleker som passer barnets alder og
ferdigheter
1
… spise kjøtt eller fisk daglig
1
… spise frukt og grønnsaker daglig
1
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
Kilde: Sandvik 2016, Statistisk sentralbyrå
Dårlige
materielle
levekår
Lavinntekt
Sosiale
problemer/
utenforskap
En av gjengen?
Barnet/barna mangler/kan ikke…
Barnefamilier med lav inntekt, 1 kvintil
… være med på skoletur eller
arrangement som koster penger
Alle par med barn (0-17)
2
1
… egne markeringer av spesielle
anledninger
2
1
2
… invitere venner på besøk for å leke
2
… regelmessig deltatt i organisert
fritidsaktivitet
26
20
0
5
10
15
20
25
30
Kilde: Sandvik 2016, Statistisk sentralbyrå
Unge (12-16) i familier med dårlig råd opplever flere
sosiale problemer,
men: de fleste av dem har ikke slike problemer
Kilde: Sletten, Fløtten, Bakken 2004
Landbakgrunn viktigere enn fattigdom
Kilde: Fløtten og Kavli 2004/2009
Fattige
ungdommer
sliter mest
med
psykiske
plager
(Sletten 2015)
Hva kan vi gjøre?
Ikke ett, men flere problemer,
som for noen er tett sammenvevd for andre ikke

Er vi bare bekymret for utenforskapet som korrelerer
med fattigdom?

Hva kan løses med arbeidslinja og hva krever andre
tiltak?

Hva skal gjøres her og nå, og hva skal innrettes mot
langsiktig bedring?
Vi trenger fattigdomspolitikk OG
generell oppvekstpolitikk / velferdspolitikk for å møte
utenforskap!
Hva kan vi gjøre?
Hva vil man oppnå?
Redusere/fjerne
fattigdommen
Fattigdom i
barnefamilier
På kort sikt
Bedre
barn/unges
levekår
Når de blir
voksne (unngå
reproduksjon)
Hva vil man oppnå?
Bedre
barn/unges
levekår
Forebyggende:
Offentlige tjenester
(utdanning, helse
mv)
På kort sikt
Avhjelpende:
Tilskuddsordninger
direkte rettet mot
barn
- Styrke human kapital
- Utjevne levekårsforskjeller og
sikre deltakelse/inklusjon
Hva vil man oppnå?
Forebyggende:
Offentlige tjenester
(utdanning, helse mv)
På kort sikt
Avhjelpende:
Tilskuddsordninger
direkte rettet mot barn
Bedre barn/unges
levekår
Forebyggende:
Offentlige tjenester
(utdanning, helse mv)
På lang sikt:
Motvirke
reproduksjon av
fattigdom
Styrke ressurser i
familien
Arbeidsrettede tiltak
Sosial investeringspolitikk
Oppvekstpolitikk
Familiepolitikk
Utdanningspolitikk
Fordelingspolitikk
Boligpolitikk
Sosial investeringspolitikk
Oppvekstpolitikk
Utdanningspolitikk
Familiepolitikk
Velferdskommunens
inkluderingsevne
Fordelingspolitikk
Boligpolitikk
Fattigdomsrisikofaktorer/
Bakenforliggende
faktorer
Lavinntekt
Sosiale
problemer
Kommunens «ordinære» arbeid +
Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom
 Barn, ungdom og deres familier delta i
kultur og fritidsaktiviteter
 Barn, ungdom og deres familier delta i
ferieaktiviteter
 Barn, ungdom delta på alternative
mestringsarenaer
Det iverksettes mange
inkluderende/lindrende tiltak
i norske kommuner
Hyggen 2008
59
Sosial investering
 Forebygge utenforskap
 Styrke barns livssjanser på sikt
 Sosial kapital – inkluderende
fellesarenaer.
 Kommunene har en nøkkelrolle
Takk for oppmerksomheten og lykke til med
inkluderingsarbeidet
61