Innbydelse_RM_2017

FornebuBordtennisklubb
VELKOMMENTILREGIONSMESTERSKAPPÅFORNEBU
FornebuBTKønskervelkommentilRegionsmesterskappåFornebulørdag25.ogsøndag26.mars2017
Regionsmesterskapettellersom3.ogsisterundeiregionscupen
Lørdag25.mars
Formiddag
Søndag26.mars
Formiddag
Klasser
Jenter9
Gutter9
Jenter13A/B
Gutter13A/B
Damereldrejunior
Herrereldrejunior
DamerB
HerrerC
HerrerE
Lørdag26.mars
Klasser
Jenter12A/B
Gutter12A/B
Nybegynnerjenter15
Nybegynnergutter15
DamerjuniorA/B
HerrerjuniorA/B
HerrerB
Startkontigent
100,-
100,-
100,-
100,-
130,-
130,-
140,-
140,-
140,-
Ettermiddag
Startkontigent
100,-
100,-
100,-
100,-
110,-
110,-
140,-
Klasser
Jenter11
Gutter11
Nybegynnerjenter11
Nybegynnergutter11
Jenter15A/B
Gutter15A/B
DamerA
HerrerA
HerrerF
Søndag26.mars
Klasser
Jenter10
Gutter10
Jenter14A/B
Gutter14A/B
Damerelite
Herrerelite
HerrerD
Funksjonshemmedeåpen
Startkontigent
100,-
100,-
100,-
100,-
100,-
100,-
140,-
140,-
140,-
Ettermiddag
Startkontigent
100,-
100,-
100,-
100,-
140,-
140,-
140,-
140,-
Følgmedpåtidsskjemasomblirlagtut4-5dagerførfornårklassenestarter.
_________________________________________________________________________________________________
FornebuBordtennisklubbTlf:[email protected] Forneburingen300www.fornebubtk.comKonto:05302868222
1364Fornebu
FornebuBordtennisklubb
Tidsangivelse:
Begrensinger:
Tidsskjema: Spillerform:
Påmelding:
Påmeldingsfrist:
Startkontingent:
Premier:
Dømming: Fornebuhallen:
Oppmøte:
Seeding:
Trekning:
Formiddagspassene:Deflestestarter09:00,menenkelteklasservilkunnestarte
opptiltotimersenere.
Ettermiddagspassene:Enkelteklasserkanhaoppstart13:00.Øvrigeklasser
forventesåhaoppstart14:00og15:00
Dukanmeldedegpåi4klasser,menkun1klasseprbolk.Vedliten
deltakelse(færreenn4påmeldte)blirklasserslåttsammen..
Tidsskjemavilblilagtutpåvårehjemmesider4-5dagerførstevnestart.
NB:vigjøroppmerksompåatenkelteklasserkanstarteførelleretterangitttidi
tabellenover.
Puljespill,bestavfemsettialleklasserfra11årogoppover(vedforbeholdom
forandringienkelteklasservedstordeltakelse)DetarrangeresAogBklasseri
klassene12årtilogmedjunior.Dettegjøressålengedeterminst16påmeldtei
klassene.Dersomdeterfærreenn16påmeldteidisseklassenevildetistedetbli
arrangertB-sluttspill.
Klasse9og10årarrangeressombestavtresettogdobbeltpuljespilletter
snakesystemetdersomnokpåmeldte(dvs.allegårviderefraførstepulje)I11årsklassene,samtklassenefornybegynnere,blirdetarrangertB-sluttspill.Former
informasjonomspillformseregionensnyeretningslinjer.
Foråkunnemeldesegpåinybegynnerklassenekanmanikkehaspiltaktivtiklubb
merennca.1år,evt.atmanharspiltsåpassliteatmanfremdeleskan
kategoriseressomnybegynner(uansettmaks2åriklubb)
E-mail:[email protected]ønskersamledepåmeldingerperklubb.Benytt
vedlagtpåmeldingsskjema
Torsdag9.mars2017Evt.etteranmeldingertilkommerdetekstraavgiftpåkr30,-
perklasse.
Startkontigenteneerinkludertstevnetier`n,jf.KravfraNBTF.Visenderfaktura
etterpåmeldingsombetalesinnenfådager.
Startkontingentskalværebetaltførstevnestart.
Pengepremieielite-ogeldrejuniorklassene.Pokaleriøvrigeklasser,samt
deltakerpremieiklassene9-12år.
Utslåttespilleremåværeforberedtpåådømme.
FornebuhallenliggerpåStorøyaGrendesenter.Forneburingen3001364Fornebu
Deterparkeringikjelleren.
45minutterførklassestart.Hallenåpnerkl.08:00beggedager.
SeedingetterNBTFsreglement
Trekning30minutterførklassestart
_________________________________________________________________________________________________
FornebuBordtennisklubbTlf:[email protected] Forneburingen300www.fornebubtk.comKonto:05302868222
1364Fornebu
FornebuBordtennisklubb
Tidsangivelse:
Servering:
Bord: Turneringsledere:
Overdommer:
Formiddagspassene:Deflestestarter09:00,menenkelteklasservilkunnestarte
opptiltotimersenere.
Ettermiddagspassene:Enkelteklasserkanhaoppstart13:00.Øvrigeklasser
forventesåhaoppstart14:00og15:00
Detvilblikioskihallenmeddiverseutvalg.Forutenkontantbetaling,kandetogså
betalesmedVippsogbankkort.
20-25bordavhengigavbehov.
KennethZeiffertogRolfArneFlaa
MarianneTroppenHornnes
VispillermedStiga***40+hvite
Alledeltakeremåhabetaltlisensift.NBTFregler.
SpesieltominndelingiA-ogB-klasser
Regionensretningslinjererslikatmanforklassene12årogopptilogmedjuniorblirdeltinniklasseA-
ogB-klasseetterrankingpoengogantallpåmeldte,setabellnedenfor.NB:Nyespillerevilnormalt
kunneregnemedåhavneiB-klassen.Detteforutsetterimidlertidatikkespillerneliggerinnepå
Norgesrankingenmedenkunstighøystartranking.Vioppfordrerderforklubbenetilåsjekkeatikkenye,
yngrespillereliggerinnepåNorgesrankingenpåetkunstighøytnivå,slikatdetteikkeførertilatde
havnerifeilklasse.Detsammegjelderforevt.nyevoksnespilleresomønskeråspilleHerrerF,menhar
blittsattinnforhøytfordette.Evt.reduksjonirankingmåtasoppmedrankingkomitéenigodtidpå
forhånd:[email protected]
_________________________________________________________________________________________________
FornebuBordtennisklubbTlf:[email protected] Forneburingen300www.fornebubtk.comKonto:05302868222
1364Fornebu
FornebuBordtennisklubb
Ant.
Påmeldte
0-3
4-15
16-19
20-27
28-35
36-43
44-51
52-59
60-
InndelingiA-ogB-gruppeiklassene12årtilogmedjunior
Klassenavholdesikke,menslåessammenmedenannenklasse
IkkeoppdelingiA/B-klasser,mendetbliristedetavholdtB-sluttspill
De8høyestrankedeiA-puljen,øvrigeiB-puljen
De12høyestrankedeiA-puljen
De16høyestrankedeiA-puljen
De20høyestrankedeiA-puljen
De24høyestrankedeiA-puljen
De28høyestrankedeiA-puljen
De32høyestrankedeiA-puljen
Premieringavsammenlagtvinnereiregionscupen:Regionsmesterskapettellersom3.ogsisterundei
regionscupenforRegionøst.Premieringforde3bestesammenlagtihveravklassene11år,13år,15år,
junior(17),eldrejunior(21)ogelite.
Premieringfor4.og5.divisjoniRegionøst:Vilbliforetattpålørdagen,fortrinnsvissammenmed
øvrigepremieutdelingetterat1.passeterferdigspilt.
HilsenFornebuBTK
_________________________________________________________________________________________________
FornebuBordtennisklubbTlf:[email protected] Forneburingen300www.fornebubtk.comKonto:05302868222
1364Fornebu