årsmøte 2016

ÅRSMØTE 2016
Clarion Hotel Bergen Airport
Lørdag 11. mars 2017
Kl. 09.00-12.30
1
Innhold
SAKSLISTE ................................................................................................................................................ 3
ÅRSMELDINGER ....................................................................................................................................... 4
Hordaland Røde Kors Hjelpekorps ...................................................................................................... 4
Aktivitet i 2016 ................................................................................................................................ 5
HMS ................................................................................................................................................. 6
Representanter i nasjonale verv og grupper ................................................................................... 6
Ledersamlingen ............................................................................................................................... 6
Regionkurshelg ................................................................................................................................ 6
DM / NM i hjelpekorpsdisipliner ..................................................................................................... 7
Informasjonssentralen .................................................................................................................... 7
Faggruppene .................................................................................................................................... 7
Beredskap ........................................................................................................................................ 7
Aksjoner........................................................................................................................................... 8
Årsmelding fra områdene ................................................................................................................... 9
Årsmeldinger fra fagledere og spesialgrupper .................................................................................. 17
Årsmelding RØFF ........................................................................................................................... 17
Årsmelding fra Fagleder Barmark.................................................................................................. 17
Årsmelding fra Fagleder Vinter ..................................................................................................... 18
Årsmelding fra Skredgruppen ....................................................................................................... 18
Årsmelding fra Sambandsgruppen ................................................................................................ 19
Årsmelding fra Røde Kors båten Hordaland.................................................................................. 24
Årsmelding fra Røde Kors Ambulansen Bergen ............................................................................ 25
REGNSKAP 2016..................................................................................................................................... 26
HANDLINGSPLANER 2017 ...................................................................................................................... 29
Handlingsplan Hordaland Røde Kors Hjelpekorps ............................................................................ 29
Handlingsplaner fra områdene.......................................................................................................... 30
Handlingsplan fra fagledere og spesialgrupper................................................................................. 33
Handlingsplan RØFF....................................................................................................................... 33
Handlingsplan Skredgruppen ........................................................................................................ 33
Handlingsplan Båtgruppen ............................................................................................................ 34
BUDSJETT 2017 ...................................................................................................................................... 35
VALG ...................................................................................................................................................... 38
Presentasjon av kandidater til distriktsrådet .................................................................................... 38
Valgkomiteens kommentarer til de kandidatene som er innstilt: .................................................... 43
Valg av distriktsråd hjelpekorps i Hordaland Røde Kors ................................................................... 44
Valg av Hordaland Røde Kors Hjelpekorps sin valgkomité ................................................................ 44
2
Årsmøte Røde Kors Hjelpekorps Hordaland
Lørdag 11. mars 2017 kl. 09-12.30 på Clarion Hotel Bergen Airport
Årsmøtet avholdes i forbindelse med Hordaland Røde Kors sitt distrikts årsmøte.
SAKSLISTE
1. Godkjenning innkalling og dagsorden
2. Konstituering:
a) Valg av møteleder
b) Valg av ordstyrer
c) Valg av referent
d) Valg av 2 personer til tellekorps
e) Valg av 2 personer til å underskrive protokollen.
3. Årsberetning 2016
4. Regnskap 2016
5. Handlingsplan 2017
6. Budsjett 2017
7. Valg
Vel møtt!
Med vennlig hilsen
Distriktsrådet for Hjelpekorps i Hordaland Røde Kors
3
ÅRSMELDINGER
Hordaland Røde Kors Hjelpekorps
Distriktsrådet har etter årsmøtet i 2016 bestått av:
Leder
Operativ leder
NK / Adm. leder
Rådsmedlem
Rådsmedlem
Varamedlem
Varamedlem
Geir Helleve
Eilev Olav Nysveen
Halvor Roer Jensen
Nils Vidar Hopland
Håvard Hongve Helle
Gunn Mæland Dagestad
Linn Hege Gravelsæter
Voss RKH
Eidfjord RKH
Tysnes RKH
Nordhordland RKH
Osterøy RKH
Odda RKH
Etne RKH
«Distriktsrådet ønsker å takke alle frivillige hjelpekorpsere i Hordaland for solid innsats i et særdeles
hektisk år». Denne setningen startet også årsmeldingen vår i fjor. Men det vi trodde var et hektisk år i
2015, skulle vise seg å bare være småtteri i forhold til det påfølgende året. I 2015 satte vi ny rekord
med 125 registrerte aksjoner. Men økningen i 2016 var 52 % over dette igjen. Vi endte til slutt opp
med 190 aksjoner i fylket vårt. Noen av disse var kanskje de mest krevende hendelsene som vi har
opplevd i Hordaland siden Sleipnerulykken i 1999. Vi vil spesielt nevne en leteaksjon ved
Vøringsfossen som både fysisk og psykisk var krevende for mannskapene som deltok. Vi hadde to
meget ressurskrevende aksjoner i Ulvik og Evanger, Turøy-ulykken, og 40 oppdrag i forbindelse med
turiststrømmen til Trolltunga. Dette er noe av det som har gitt et enormt press på mannskapene i
Hordaland Røde Kors Hjelpekorps.
All denne aktiviteten fører naturligvis til at vi oppnår økt synlighet både innenfor og utenfor egen
organisasjon. Det er veldig kjekt at korpsene i område 5 har fått så mye omtale i både lokale og
nasjonale nyheter, og til meg med har blitt tatt med i lørdagsunderholdningen i aller beste sendetid.
Vi håper at alle ser mulighetene som dette gir med tanke på rekruttering og til å bygge stolthet over
egen organisasjon.
Røde Kors Ambulansen Bergen også satte ny rekord i 2016, med hele 674 oppdrag for Helse Bergen.
Av dette var 393 grønne turer, 239 var gule, mens 42 var utrykninger med rød respons. RKAB er den
13. største ambulansestasjonen i Hordaland, i antall oppdrag. 12439 km på oppdrag. 5000
tjenestetimer.
D-rådet beklager at flere viktige planlagte kurs ikke ble gjennomført i 2016. Vi skulle arrangere VVann og ASOR i fjor, men til tross for at dette også er satsningsområdene til Norges Røde Kors
Hjelpekorps, så fikk vi ikke lov å gjennomføre disse av landsrådet. Vi har tydeliggjort at vi er både
frustrerte og misfornøyde. Og vi kommer til å fortsette å demonstrere vår misnøye, inntil vi ser at
landsrådet og de respektive ressursgruppene begynner å ta på alvor behovet for både økt
kompetanse og tydelig kommunikasjon. Mangelen på dette er frustrerende både for oss i D-rådet og
for alle hjelpekorps i Hordaland.
Det skal ikke være noe krav at man spesialiserer seg for å være aktiv i hjelpekorpset, men vi må
likevel oppmuntre til økt kompetanse i alle ledd. Hordaland ligger veldig langt fremme når det gjelder
akkurat dette, sett i forhold til de fleste andre fylkene i Norge. Men vi opplever stadig økende
forventninger fra oppdragsgiver, noe som gjør at vi må strekke oss enda lengre når det gjelder fokus
på trening og utdannelse innen aksjonsledelse og spisskompetanse innen spesialgruppene. Vi vil
gjerne skryte litt av aksjonsledergruppen i område 2 som i 2016 manifesterte seg (etter mange års
målrettet arbeid) som sannsynligvis er den mest kompetente gruppen med dette som spesialfelt i
4
hele landet. Vi skal i 2017 sørge for å spre den kompetansen til andre deler av fylket. Område 4 og 5
er allerede i gang.
D-rådet vil på det sterkeste oppfordre alle korps å fortsette å investere i kunnskapene til de frivillige.
Husk at regionkursene våre ikke bare er en arena for opplæring, det er også et sted hvor man kan
kompensere aktive medlemmer med gode opplevelser og muligheten for å knytte viktige
forbindelser til hjelpekorps og spesialgrupper i hele fylket. Dette er opplevelser som kanskje er med
på å gi folk tettere bånd til hjelpekorpset. Så vi håper alle korps sender mange folk på kurs i 2017.
Geir Helleve
Distriktrådsleder
Hordaland Røde Kors Hjelpekorps
Aktivitet i 2016
D-rådet har i 2016 hadde representanter tilstede på regionkurs, ledersamlingen, områdemøter,
øvelser, kurs, jubileumsfester, møte i aksjonsledergruppen i område 2 og har vært med å lede
aksjoner.
Vi har hatt 6 D-rådsmøter i 2016. Dette er noen av sakene vi har hatt til behandling (alfabetisk
rekkefølge)
























Aksjonslederkompetanse
Arbeidsfordeling i D-rådet
Beredskapshengere
Beredskapsoversikt
Budsjett og handlingsplan
Deltakere fagkurs skred
Deltakere Finsekurset
DM/NM for hjelpekorps
Etablering av aktivitet og rekruttering
til Røff og Hjelpekorps
Etablering av prosjektgruppe
redningsbåt
Fagleder vinter sin rolle
Forankring av ansvar for lokalt VHFnett
Gaver (kaffekopp) fra D-rådet
Hordalandsbåten
Informasjonssentralen i påsken
Innkjøp av beredskapskontainer
Kompetansegruppe RØFF
Ledersamlingen
Nabohendelse under
regionkurshelgen
Ny fagleder bratt lende
Ny kontrakt beredskapshenger
Ny områdeleder
Nødnett-terminaler til
Hordalandsbåten
Nødnett-terminaler til





















aksjonsledergruppen i område 2
Nødnett-terminaler til lokale
hjelpekorps
Områdegrenser
Oppstartsmøte og planlegging D-råd
Påskesentralen
Regionkurshelgen
Regionsamlinger
Samarbeidsproblemer med diverse
nasjonale ressursgrupper
Støtte til områdeøvelse
Støtte til RØFF samling
Søknad om dispensasjon fra
grunnopplæring
Søknad om støtte til KFØR-kurs
Søknad om ekstra midler til
Hordalandsbåten
Søknad om ekstra midler til
skredgruppen
Søknader ASOR og Operativ ledelse
Søknader om støtte til transportmidler
og kompetansehevende tiltak
Søknader til Fond for lokal aktivitet
Tilbakemeldinger etter
ledersamlingen
Tilbakemeldinger etter årsmøtet
Tildeling av hjelpekorpsmedaljen
Utplassering av lyssøyler
Varslingsrutiner/NOKAS
5
HMS
Egensikkerhet skal alltid være førsteprioriteten til våre mannskaper. Lagledere og aksjonsledere har
et spesielt ansvar for å ivareta liv og helse til alle som er ute på oppdrag. Våre mannskaper skal alltid
vite at det ikke skal tas unødvendig risiko. D-rådet ønsker å anerkjenne sikkerhetsfokuset til
hjelpekorpsene i Hordaland. Til tross for alle de titalls tusen mannskapstimer som vi legger ned hvert
år, så oppstår det få skader, som er mer alvorlige enn overtråkk, små skrubbsår eller andre mindre
skader. Så vidt vi har registrert, så har det bare forekommet én skade i år som har ført til
sykemelding. Skaden var ikke alvorlig, men medførte likevel sykemelding og behov for
legebehandling i etterkant. Vi oppfordrer alle ledere å sette seg inn i hvilke prosedyrer som gjelder
ved fysiske skader på mannskap, og på de verktøy vi har når mannskap trenger særlig oppfølging
etter psykisk krevende aksjoner.
Representanter i nasjonale verv og grupper
Regionleder / medlem av landsrådet:
Ressursgruppe samband:
Prosjektgruppe nødnett:
Ressursgruppe skred:
Ressursgruppe krevende lende:
Oddbjørn Bratthole
Roar Elde
Kai G Brandt
Fredrik Fossedal
Helge Larsen
Vossestrand RKH
Øygarden RKH
Laksevåg RKH.
Bergen RKH.
Bergen RKH
Ledersamlingen
Ledersamlingen 2016 foregikk på Quality Hotell Edvard Grieg i Bergen. Det var 107 deltakere fra 24
hjelpekorps til stede. Dette inkluderer 7 fagledere (inkl. NKer), 5 områdeledere og 3 medlemmer av
D-rådet som var til stede deler av - eller hele helgen. Utenom disse lederne var områderepresentasjonen fordelt på denne måten:
Område 1:
Område 2:
Område 3:
Område 4:
Område 5:
11 deltakere
33 deltakere
09 deltakere
22 deltakere
17 deltakere
Det bør kanskje også nevnes at det natt til søndag startet en
leteaksjon som gjorde at mange av deltakerne på ledersamlingen
måtte prioritere denne, både i KO og ute i søk. Det ble rigget til et KO
på et av hotellrommene, og aksjonsledelsen håndterte dette ypperlig
til tross for at man gikk sømløst rett fra det sosiale til det operative.
Vi takker alle hjelpekorps som prioriterer å sende medlemmer til ledersamlingen. Under årets
samling var det som vanlig fokus på faglig påfyll, samt viktig erfaringsutveksling på tvers av
hjelpekorpsene. Parallelt med ledersamlingen ble det også arrangert egne fagsamlinger for
skredgruppen, sambandsgruppen og Røff-ledere.
Vi hilser spesielt til Norheimsund Røde Kors Hjelpekorps som var best representert av alle korpsene,
med hele 10 deltakere på de ulike samlingene. Takk også til Røldal som hadde 8 deltakere!
Regionkurshelg
Årets regionkurshelg hadde 53 deltakere fra hele Hordaland og dessuten noen deltakere fra
Haugesund. Kurset foregikk på Bømlo folkehøyskole i pinsen. Kursene som ble arrangert i løpet av
helgen var lagledelse søk og redning, videregående førstehjelp, grunnkurs sminke og markør og
kvalifisert ATV. Det var i utgangspunktet meningen å arrangere V-Vann på Bømlo. Vi hadde fått
signaler fra Landsrådet om at kurset ville bli ferdig til hjelpekorpssamlingen i juni 2016. Men vi fikk
ikke anledning til å kjøre kurset, siden ferdigstillingen ble utsatt, og nå forventes ferdigstilt i april
2017.
6
DM / NM i hjelpekorpsdisipliner
Det ble ikke gjennomført distriktsmesterskap i 2016. Men daværende distriktsleder Geir Langeland
tok i sommer initiativ til et «håndplukket» lag fra Hordaland, som skulle delta i NM. Korpsene fikk
også anledning til å melde egne kandidater til dette laget. Til slutt ble Hordalandslaget bestående av
Erik og Aleksander fra Fana RKH, Peter fra Laksevåg RKH, Kent Eivind fra Sotra RKH og Svein-Arne fra
Nordhordland RKH. Og laget fikk en meget sterk 2. plass i konkurransen.
Informasjonssentralen
Hordaland Røde Kors Hjelpekorps sin informasjonssentral vår også i 2016 lokalisert i Myrkdalen.
Denne gang i «dommerbua» oppe i skibakkene. Påsken var stort sett rolig for hjelpekorpsene i
Hordaland, men det ble rapportert inn en del skader. Sentralen hadde hver dag god kontakt med
lokale hjelpekorps som hadde påsketjeneste ved forskjellige utfartssteder i fylket, og videreformidlet
dette til Norges Røde Kors sin påskesentral på Gol.
Faggruppene
Faggruppene har en sentral rolle i beredskapen og kompetansebyggingen i Hordaland Røde Kors. I
2016 har vi fått på plass fagleder krevende lende. Men vi mangler fremdeles fagleder førstehjelp og
fagleder vannredning. D-rådet oppfordrer alle hjelpekorpsene å bidra til at faggruppene får påfyll av
godt kvalifisert personell, og at hjelpekorpsene bidrar til en god faglig utvikling i hele distriktet.
Fagledere i Hordaland Røde Kors Hjelpekorps
Barmark
Vinter
Førstehjelp
Informasjon
Instruktør
Krevende lende
Leder HRKH Båt
RØFF
Samband
NK Samband
NK Samband
NK Samband
Sjø og Strand
Skred
Sminke og markør
Ole Idar Bruvik
Reidar Gilbakken
Ingen
Ingen
Ingen
Helge Larsen
Terje Hårvik
Helene Vinje
Roar Elde
Chris Askeland
Daniel Hole
Thorbjørn Kirkeleit
Ingen
Georg Schaefer
Vibeke Gunsteinsen
Nordhordland RKH
Vossestrand RKH
Bergen RKH
Laksevåg RKH
Laksevåg RKH / Sotra RKH
Øygarden RKH
Bergen RKH
Voss RKH
Bømlo RKH
Finse RKH
Bergen RKH
Beredskap
Hordaland Røde Kors har nå ca 1600 aktive medlemmer av hjelpekorpset, fordelt på 28 operative
hjelpekorps. Hordaland er delt inn i fem områder med hver sin områdeledelse.
Ordningen med Røde Kors alarmtelefon via Vaktservice/NOKAS ble opprettholdt i 2016.
7
Aksjoner
I 2016 har tallet på aksjoner fortsatt og vokse. Totalt er det meldt 190 aksjoner hvor hjelpekorps fra
Hordaland har vært involvert i oppdrag på vegne av våre oppdragsgivere HRS, LRS, Rogaland Radio og
AMK.
Aksjoner fordelt på områder
Område 1
Område 2
Område 3
Område 4
Område 5
Hordalandsbåten*
TOTALT
15
43
20
31
74
7
190
Fra leteaksjonen i Ulvik i september 2016
(Foto: Bt.no)
*=Oppdrag hvor båten var eneste ressurs fra
Røde Kors.
Aksjonsutvikling 2007 - 2016
190
142
77
2008
2009
2013
2014
62
53
2007
112
85
78
67
107
2010
2011
2012
2015
2016
Vi ser at det har vært en kontinuerlig økning i aksjoner for hvert år siden 2011. Fra 2015 til 2016 er
økningen på 34 %. Det er også interessant å observere at om en hadde holdt utenom alle de 40
aksjonene på Trolltunga, så hadde 2016 fremdeles vært et rekordår for hjelpekorpsene i Hordaland.
Dette viser at det i 2016 var et solid arbeidspress på våre mannskaper, også utenom det som har
skjedd rundt den nye turismen på Trolltunga.
8
Årsmelding fra områdene
D-rådet er begeistret for de områdeøvelsene som ble arrangert i 2016. Områdeøvelsene er kanskje
den viktigste anledningen vi har til å trene sammen med politi, Norske Redningshunder, Norsk
Folkehjelp og andre aktører i samvirket. Derfor vil vi også i år oppfordre områdene å ha som mål å
gjennomføre områdeøvelser to ganger i året, og da gjerne øvelser som varer sammenhengende i 2
døgn.
Områdeinndelingen i HRKH er ment å effektivisere den operative beredskapen i, spesielt i forhold til
koordinering av store og krevende aksjoner. Områdeledere skal ha en koordinerende rolle og være
D-rådets forlengede arm ut mot de enkelte hjelpekorpsene når det gjelder trening, utdanning og
aksjonsledelse. Områdelederne skal også være Operativ leder i distriktet sin forlengete arm i
organisasjonen, og representere distriktet i aksjonsledelse, og under områdeøvelser.
Operativ leder skal bli varslet av de respektive områdelederne hver gang det foregår en aksjon.
Spesielt er dette viktig når det er aksjoner som drar ut i tid. Da er det operativ leder på distriktsnivå
som har ansvar for å koordinere ekstra ressurser. Det er derfor viktig at områdelederne har god
dialog med de enkelte korpsene og er et fungerende bindeledd mellom disse og Operativ leder.
I 2016 fikk vi to nye områdeledere. Inge Olav Skåden overtok som områdeleder i Område 2 etter
mangeårig solid innsats fra Eirik Hatletveit. Inge Olav er en av de som har vært med å få opp
aksjonslederkompetansen i Område 2, som nå er på et nivå som vi mener man ikke finner maken til
andre steder i landet.
I område 5 takket Bjørn Arild Fjeldsbø av som områdeleder etter en mangeårig innsats, som spesielt
de siste årene har vært meget krevende, med den økende oppdragsmengden i indre Hardanger. Drådet er imponert over hvor mye synlighet Bjørn Arild har klart å generere i form av presseomtale.
Med mer enn 400 nyhetssaker og notiser i lokale, regionale og nasjonale medier. Høsten 2016
bestemte departementet å gi en overføring på 1 million kroner til hjelpekorpsene i område 5. Det er
ingen tvil om at mediesynligheten, spesielt programmet Brennpunkt var veldig sentral i bakgrunnen
for at justisministeren bevilget disse pengene. Yngve Vestrheim er ny områdeleder. Dette er en
meget dyktig hjelpekorpser med mange års solid erfaring fra leteaksjoner og redningsaksjoner i
Hardanger, og dessuten en av gründerne innen bruk av droner i redningsarbeid.
D-rådet oppfordrer hjelpekorpsene til å kreve effektivitet og innsats av områdelederne.
Områdelederne skal på sin side også kreve det samme av D-rådet. På denne måten blir vi tvunget til å
holde fokus og hele tiden jobbe enda mer for at vi skal bli best på redning fra fjord til fjell.
Statistikken viser tydelig at vi får stadig mer å gjøre. Vi må da sørge for at vi har den kompetansen og
det utstyret som trengs for at vi skal kunne levere den tjenesten som våre oppdragsgivere etterspør,
med den kvaliteten som både de og resten av befolkningen forventer av oss.
9
Årsmelding Område 1
Områdeleiar: Sondre Neteland
NK Områdeleiar: Morten Laupsa Borge
Korps:





Fusa Røde Kors Hjelpekorps
Samnanger Røde Kors Hjelpekorps
Norheimsund Røde Kors Hjelpekorps
Øystese Røde Kors Hjelpekorps
Ålvik Røde Kors Hjelpekorps
Områdemøter:
Vi hadde 3 områdemøter i 2016
Områdeøvelser:
Vinterøvelse på Kvamskogen (Norheimsund Røde Kors Hjelpekorps)
Skredøvelse i Eikedalen
Aksjoner:
17.01.2016 leiteaksjon (Rossland – Kvam)
18.01.2016 leiteaksjon (Fusafjellet – Fusa)
12.02.2016 leiteaksjon (Tveitakvitingen-Kvam)
25.02.2016 snøskred (Såta- Kvam)
13.04.2016 leiteaksjon (Torefjell-Kvam)
07.08.2016 leiteaksjon (Tveitakvitingen-Kvam)
I tillegg til dette hadde vi 9 AMK-oppdrag
Sondre Neteland
Områdeleiar Område 1
10
Årsmelding Område 2
Områdeleder: Inge Olav Skåden, Nordhordland RKH
NK Områdeleder: Ikke besatt.
Korps:









Arna og Åsane Røde Kors Hjelpekorps
Bergen Røde Kors Hjelpekorps
Fana Røde Kors Hjelpekorps
Laksevåg Røde Kors Hjelpekorps
Osterøy Røde Kors Hjelpekorps
Nordhordland Røde Kors Hjelpekorps
Os Røde Kors
Sotra Røde Kors Hjelpekorps
Øygarden Røde Kors Hjelpekorps
Generelt:
 God drift i de fleste korps. Noe bistand til flere korps ifm valg, lokalråd, konflikter og
enkeltpersoner som krever særlig oppfølging.
 Os RKH har gått fra å ligg brakk til å bli en av de store bidragsyterne ved aksjoner i område 2. i
løpet av året! All honnør til de som har som har fått dette til!
 Øygarden RKH er på vei til å bli revitalisert.
 Ordningen med områdesambandsleder ble avsluttet.
 En del korps har en del å hente på egenorganisering og vedlikehold av utstyr. Det viser seg ofte at
utstyr ikke virker, mangler osv. Det er også en del begrensinger i hvilke personer som har
kompetanse på ulikt utstyr, sertifikater mv.
Aktivitet:
Det har i 2016 blitt avholdt 2 områdemøter. På disse var hele lokalrådene fra alle korps invitert og de
fleste stilte!
Det har i 2016 blitt avholdt 1 felles øvelse i regi av Lars Pesch i Bergen RKH. Dette ble en stor og god
øvelse hvor både NRH, NFS og HPD var med. Dette var i samband med hospitanter til
innsatslederavsnittet. Da nye innsatsledere spilte egen rolle. Politiet var også sterkt involvert i
spillstab på øvelsen. Både operasjonssentralen og AMK bidrog til å gjøre KO-spillet mest mulig
realistisk for deltakerne.
Det har vært avholdt kurs for nye hospitanter samt deltakere fra operasjonssentralen i både
søksmetodikk og organiseringen til RK, samt skred.
Aksjonsledergruppen:
Aksjonsledergruppen består pt. av ca 35 personer. Disse fordeler seg fra RK, NFS, NRH Politiet. Det
har vært avholdt 10 evalueringsmøter. På dissen møtene gjennomgås alle aksjoner sammen med SAR
ansvarlig i Politiet. Dette har vist seg veldig nyttig både for de frivillig, Politiet men også den savnede!
Det har i 2016 vært en del nyrekruttering internt i RK. Dette kombinert med opplæring og motiverte
medlemmer, dekker vi nå nokså greit de fleste oppdrag meda aksjonsledelse. Det er dog viktig å
«fylle» på gruppen vært år med medlemmer som er aktive i hjelpekorpset til dagen.
11
Aksjoner:
Søk eller
Type
redning
oppdrag
1
Savnet dement mann.
SØK
HRS
17-jan Knarvik
2
Savnet suicidal kvinne. Funnet omkommet.
SØK
HRS
20-jan Dyngeland
3
Savnet 15 år gammel gutt
SØK
HRS
28-jan Loddefjord
4
Ekstremværet Tor
ANNET
Beredskap
29-jan Hordaland
5
AMK
REDNING
AMK
31-jan Stordalen
6
Liafjell
Os
AMK
REDNING
AMK
29-feb
7
Savnet dement dame, sykehjem
SØK
HRS
29-feb Landås
8
Henteoppdrag redd mann på stasjonen
REDNING
HRS
1-mar Ulriken
9
Henteoppdrag skadd dame i terreng
REDNING
AMK
6-mar Meland
10
Styrtet speedrider. Krevende terreng
REDNING
HRS
7-mar Unneland
11
To jenter gått seg vill.
REDNING
HRS
8-mar Blåmannen
12
Dement mann borte fra institusjon.
SØK
HRS
12-mar Milde
13
Gutt 15 savnet ved Svartediket/starefossen. SØK
HRS
19-mar Svartediket
14
Kvinne 19 år savnet.
SØK
HRS
22-mar Fana
15
Savnet jogger 43 år.
SØK
HRS
26-mar Austevoll
16
Henteoppdrag MORS
ANNET
Politiet
27-mar Ulriken
17
To jenter gått seg vill i tåken.
REDNING
HRS
1-apr Ulriken
18
Forhåndsvarsel savnet mann.
SØK
HRS
1-apr Morvik
19
12.apr Foldnes
Savnet jente 19. Suicidal.
SØK
HRS
20
17.apr Vidden
Henteoppdrag vikinghytten Familie
REDNING
HRS
21
Savnet mann i 40 årene. Psykisk helse.
SØK
HRS
22-apr Eidsvågneset
22
Helikopterstyrt
ANNET
HRS
29-apr Turøy
23
Savnet dement mann Ågotnes
SØK
HRS
6-mai Sotra
24
Søk etter Mors. Uttransport av Mors
ANNET
Politiet
9-mai Dødsdalen
25
Jente savnet Nordås. Barn
SØK
HRS
11-mai Nordås
26
Savnet jente Radøy. Psykisk
SØK
HRS
15-mai Radøy
27
Mann 27 savnet fra bopel. Nygårdsviken.
SØK
HRS
4-jun Laksevåg
28
SØK
HRS
14-jun Nygårdsparken Mann f. 95 med psykiske problemer
29
Mann hoppet
SØK
HRS
22-jul Askøybroen
30
Henteoppdrag 2 tyske turister
REDNING
HRS
27-jul Ulriken
31
Henteoppdrag 2 tyske turister ved masten
REDNING
HRS
30-jul Ulriken
32
Mann savnet etter båtvelt
SØK
HRS
2-aug Nordåsvannet
33
Savnet dement kvinne 86 år
SØK
HRS
6-aug Fyllingsdalen
34
Savnet mann (42)
SØK
HRS
7-sep Brekkhus
35
REDNING
HRS
20-sep Austlendingen Kvinne (45) - Henteoppdrag
36
Mann - Henteoppdrag, Bistand Brannvesenet REDNING
Brann
24-sep Osterøy
37
Savnet kvinne (52)
SØK
HRS
30-sep Bergen
38
Osterøy
Gutt
på
12
savnet
fra
skole/bopel
SØK
HRS
25-okt
Gutt 14 år savnet på tur fra Åsane til
39
Byfjellene
SØK
HRS
8-nov
Rundemannen
40
Dement mann savnet fra bopel. 90 år.
SØK
HRS
12-nov Osterøy
41
Savnet mann Storebø
SØK
HRS
20-nov Austevoll
42
Savnet kvinne
SØK
HRS
9-des Osterøy
43
Rop om hjelp
SØK
HRS
30-des Tjeldstø
Det største oppdraget i år var bistand til område 4. ifm. med det to store søksaksjonene der i september.
Nr
Dato
Hvor
Hva
12
Årsmelding Område 3
Leiar: Erlend Håheim, ERKH
Nestleiar: Sigbjørn Børretzen, ERKH
Samband: Thorbjørn Krikeleit, BRKH
Korps:





Bømlo Røde Kors Hjelpekorps
Etne Røde Kors Hjelpekorps
Kvinnherad Røde Kors Hjelpekorps
Stord og Fitjar Røde Kors Hjelpekorps
Tysnes Røde Kors Hjelpekorps
Områdemøte:
Det er gjennomført fem områdemøter i løpet av 2016 tre på våren og to på hausten. Desse er stort
sett brukt til vidarearbeid med felles opplæringsplan for området og å legge til rette for
gjennomføringa av denne.
Områdeøvingar:
Det var planlagt ei øving, men det er ikkje blitt gjennomført øving i 2015. Men mange av korpsa har
fått øvd i lag som stab i dei ulike kursa i grunnopplæringa. Det er har også blitt gjennomført samøving
mellom Stord og Bømlo to gonger i haust
Grunnutdanning:
I løpet av hausten 2016 har område 3 samarbeid om å gjennomføre grunnutdanninga. Det har ført til
at korpsa i området blir betre kjend med kvarander og at korpsa i området har fått 19 nye godkjente
medlemer for aksjonar.
Aksjonar:
I løpet av 2016 har det vore gjennomført ca. 20 aksjonar. Det har vore stor variasjon på aksjonane.
Det har stort sett vore aksjonar som har vore over på kort tid. Aksjonane er stort sett henteoppdrag
med delvis kjent posisjon. Me har også hjelp andre områder under aksjon ved tre anledningar og
vore over fylkesgrensa ein gong og bidratt med å hjelpe FORF Haugaland. Det har vore ein nedgang
på aksjonar i området vårt i år. Bømlo har fått i gang eit samarbeid med Rogland radio der dei får
oppdrag på sjøen direkte frå HRS.
Erlend Håheim
Områdeleier område 3
13
Årsmelding Område 4
Områdeleiar: Gisle Kleppe
NK områdeleiar: Bjarte Pettersen
Sambandsleiar område: Daniel Hole
Korps:







Dale RKH
Eidfjord RKH
Finse RKH
Ulvik RKH
Vaksdal RKH
Voss RKH
Vossestrand RKH
Områdemøter:
Me har hatt 2 områdemøte i 2016, eitt om våren og eitt om hausten. Desse vart nytta til planlegging
av kurs og aktivitetar, samt oppsummering av status hjå dei ulike korpsa i området.
Både områdeleiing og alle korpsa har elles kasta vekk alt for mykje tid og energi på å prøva å laga
tilfredsstillande øvingsplanar for snøscooterkøyring. Samarbeidet med politi og distriktet på dette
området har vore nærast fråverande, noko som har skapt stor frustrasjon hjå alle partar. Ulike
beskjedar frå år til år, person til person, tidvis også frå gong til gong har ført til at det på haustmøtet
vart diskutert å boikotta alt som omhandlar øvingsplanar fram til politiet veit korleis dei skal
handsama regelverket. Ein bestemte seg likevel for å gjera eit siste forsøk, og det ser i skrivande
stund ut til at det kan vera eit aldri så lite lys i enden av tunellen. Vonleg går me inn i 2017 med
øvingsplanar godkjende til og med 2021.
Aksjonar:
Oppsummert til dags dato har 2016 vore eit år innanfor normalen, med i overkant av 30 oppdrag
varsla gjennom områdeleiinga. Dette gjeld alt frå førehandsvarsling og ambulanseoppdrag til
leiteaksjonar og skredulukker.
Dei aksjonane som har fått desidert størst omtale dette året var leiteaksjonane som gjekk parallelt i
Ulvik og på Evanger. Diverre enda begge utan funn, men utruleg kjekt å sjå kor mange som stiller opp
frå heile organisasjonen når det verkeleg gjeld!
Som tidlegare år ser ein at dei fleste aksjonane krev at fleire korps vert varsla for å dekkja inn
behovet for mannskap. Samarbeidet mellom korpsa er dermed sterkt, takka vera mange felles
aksjonar, vakter og øvingar. Ein har i 2016 hatt fleire felles medlemskveldar i tillegg til områdeøvinga
arrangert av Voss RKH, og tek sikte på at det vert endå fleire felles medlemskveldar i 2017.
Gisle Kleppe
Områdeleiar Område 4
14
Årsmelding Område 5
Leder: Bjørn Arild Fjeldsbø, Odda RKH frem til 18.11.2016
Leder: Yngve Vestrheim, Odda RKH fra 18.11.2016
NK: Stig Hope, Kinsarvik RKH
Korps:




Kinsarvik Røde Kors Hjelpekorps
Odda Røde Kors Hjelpekorps
Røldal Røde Kors Hjelpekorps
Tyssedal Røde Kors Hjelpekorps
Det er om lag 70 personer på alarmplanene, men i praksis kan man forvente at en rundt 20-30 stiller
opp på større aksjoner. På små aksjoner, møter 7-10 personer. Det er vanskelig å få mange nok av
medlemmene til å møte på aksjoner. Alle aksjonene i området har i praksis vært fordelt på rundt 30
og hovedtyngden har blitt utført av 8-10 stykker som alle har deltatt på over 30 aksjoner i år.
Vi har i år opplevd en økende interesse fra lokale, nasjonale og internasjonale medier omkring den
økningen i redningsaksjoner mot Trolltunga. Korpsene har blitt profilert en rekke ganger i aviser,
radio og TV. NRK Brennpunkt fulgte oss i 10 hektiske dager i september og laget et tv program om
situasjonen. Det vil sannsynligvis komme et oppfølgingsprogram våren 2017.
All medieoppmerksomheten har vært med på å sette nasjonalt fokus på utfordringene med økt
turisttrafikk mot enkelte turmål. Vi har i også i år vært flinke til å sende pressemeldinger i etterkant
av aksjonene. Media har ønsket både bilder og filmer. Det er med litt motvilje vi har filmet
«pasientene» sine bein og utstyr. Vi har selvsagt spurt «pasienten» om lov og forklart bruken. Det
har vært helt nødvendig å publisere bilder og film, for at man skal forstå utfordringene turisttrafikken
bringer med seg. Det har bidratt til et nasjonalt fokus på situasjonen og det har vært iverksatt en del
tiltak for å avhjelpe situasjonen fra kommunale myndigheter.
Korpsene har også blitt kontaktet av en rekke studenter som skriver oppgaver innen temaet
beredskap og sågar en professor i reiseliv som også jobber nasjonalt med problematikken.
Medieoppmerksomheten har også bidratt til at hjelpekorpsene her har mottatt mye økonomisk
støtte fra lokale og regionale aktører. Dette har gjort at vi i 2016 har blant annet har fått 2 nye ATV i
området og en ett-hjulsbåre. Norges Røde Kors mottok sågar 1 million kroner ekstra fra
justisministeren med bakgrunn i Brennpunktdokumentaren.
Mediefokuset bidro også til at direktoratet for nødkommunikasjon (DNK) hasteopprettet en
satellittbasert, midlertidig nødnettstasjon i Trolltungafjellene. Denne ble demontert i oktober og
området er igjen uten nødnettsdekning.
På grunn av medieoppmerksomheten og at andre området i landet opplever en lignende økning av
turisttrafikk mot enkeltområder, har vi blitt invitert på ulike ledersamlinger for å fortelle om
situasjonen.
Bjørn Arild Fjeldsbø var i Oslo og orienterte landsrådet og ressursgruppene. Yngve Vestrheim, Odda
RKH, var på ledersamlingen til Rogaland RK. Knut Atle Øyre fra Tyssedal RKH var på ledersamlingen til
Møre og Romsdal RKH.
Området disponerer også over en kraftig termisk kikkert og en drone. Yngve Vestrheim, Odda RKH,
fikk godkjenning som dronepilot fra luftfartstilsynet, og økonomisk støtte fra Hordaland RK til å bygge
15
en søksdrone.
På grunn av den ekstraordinære situasjonen, med antallet aksjoner og stor slitasje på privat utstyr,
gikk Norges Røde Kors og Hordaland RK inn og støttet rkh medlemmene i området med gavekort på
utstyr fra en sponsor. Norges Røde Kors toppfinansierte også den nye etthjuls-båren.
Den 12.12 ble korpsene i område 5 i Hordaland tildelt «Norske helters Redningspris» under et
direktesendt arrangement i Oslo i regi av VG og TV Norge.
Områdemøter:
Det har vært avholdt 2 områdemøter i 2016 og på høsten et lederseminar.
Områdeøvelser:
I vinter ble det arrangert 2 skredøvelser i Røldal, hvor skredgruppen stod for den ene. Det var
planlagt en barmarksøvelse på våren, denne ble av ulike årsaker flyttet til høsten. Det lot seg ikke
gjøre å gjennomføre noen øvelse i høst, ettersom vi hadde rundt 40 aksjoner fra august og ut året.
Aksjoner:
I 2016 var det 74 oppdrag for hjelpekorpsene fra både AMK og Politiet.
Det er en vid spennvidde i aksjoner, både snøskred, større søk, skadde i terrenget sommer og vinter. I
år har vi opplevd en dobling av antallet aksjoner mot Trolltunga. Totalt var det 40 redningsoppdrag
langs trolltungastien. Mange av aksjonene har fått bred mediaomtale og TV dekning.
Trolltunga har i år hatt besøk av 90.000 mennesker.
Området sendte store mannskaper fra Kinsarvik RKH til å bidra under søket i Ulvik i flere dager.
Vi har bidratt med dronesøk på to aksjoner i område 4.
Yngve Vestrheim og Bjørn Arild Fjeldsbø
Områdeledere Område 5
16
Årsmeldinger fra fagledere og spesialgrupper
Årsmelding RØFF
2016 Har vært et spennende og lærerikt år for oss i
RØFF Hordaland. I år ble historiens første vinterleir for
RØFFerne arrangert i Myrkdalen, hvor rundt 45
deltakere fra hele Hordaland sammen med 15 voksne
koste seg gjennom hele helgen.
I henhold til handlingsplanen for 2016 skulle vi også
arrangere egen veiledersamling, og denne ble
gjennomført med ledersamlingen til HRKH i
november.
Vi har også vært representert på nasjonal konferanse/workshop i regi av BUFDIR som omhandlet det
viktige arbeidet med å tilby utsatt ungdom gratis fritidsaktiviteter, og på nasjonal lederkonferanse
NRKH-som RØFF er organisert under nasjonalt.
Målsetning for 2016 var også at vi skulle starte to nye RØFF foreninger, og det kan vi stolt meddele at
dere har greid! Velkommen til RØFF Fana, og RØFF Laksevåg!
I starten av året kom fagleder også med et ønske om å få komme på besøk til alle de lokale
foreningene, og dette arbeidet har vi kommet godt i gang med. Vi håper imidlertid at enda flere vil ha
besøk i 2017!
Videre har vi etter innspill fra lokale ledd startet arbeidet med å lage egne rekrutterings-materiell, og
få på plass maler til diverse infoskriv og brosjyrer. Disse finner dere på RØFF Hordaland sin
arbeidsgruppe på Korsveien.
Takk for i år!
Helene Vinje
Fagleder RØFF Hordaland
Årsmelding fra Fagleder Barmark
LSOR Barmark ble i år avholdt på Bømlo som en del av årets storkurshelg. Det ble utdannet 11 nye
lagførere fra Hordaland, og 3 fra Rogaland.
Stor takk til alle som har bidratt både staben og korpsene i området som har stilt både utstyr, biler og
hytter til disposisjon.
Det er stort behov for flere lagledere i hele Hordaland. Vi oppfordrer alle korps å benytte de
muligheter som finnes til å sende egnete medlemmer på laglederkurs.
Ole Idar Bruvik
Fagleder Barmark
17
Årsmelding fra Fagleder Vinter
Det ble gjennomført både KSOR vinter og LSOR vinter på Finse i regi av Hordaland Røde Kors i 2016.
Vi hadde 28 deltakere på LSOR og 20 deltakere på KSOR.
Takk til veiledere og stab som gjorde at disse kursene ble gjennomført på en meget god måte
parallelt med Finsekurset.
I 2016 har undertegnede sammen med D-rådet utarbeidet en «stillingsbeskrivelse» for fagleder
vinter, som gir noen føringer eller anbefalinger for hvordan fagleder kan utføre rollen sin.
1. Legge til rette for operativ vinterkompetanse
 Jobbe for at flere tilegner LSOR og ASOR kompetanse på vinter. Prøve å få oversikt over om
det er korps hvor dette ikke eksisterer.
 Sammen med D-rådet sørge for at det blir gjennomført KSOR vinter, som et tilbud til
hjelpekorps som ikke har kapasitet eller snøforhold til å gjennomføre dette selv.
 Være orientert på utviklingen av vinterkursene til Røde Kors Hjelpekorps.
 Skal selv være en ambassadør for utvikling av vinterkompetansen i Hordaland
 Jobbe for at alle områdene arrangerer minst 1 vinterøvelse hvert år, og kan eventuelt bidra
med forberedelser til vinterøvelser.
2. Være D-rådet sin «ekspert» på vinterberedskap
 Sammen med operativ leder og seksjonsleder hjelpekorps ta initiativ til å mene noe om
vinterberedskapen i Hordaland fylke, sikkerhet i vinterfjellet, vinterkompetansen til folk flest
eller andre saker som kan være aktuelle i media.
 Ha en presentasjon på ledersamlingen hvor man legger frem status på vinterberedskapen i
Hordaland, kurstilbud og gjør folk forberedt på vinteren som kommer, blant annet med å
oppsummere vinteren som var (med tanke på aksjoner og hendelser).
 Være rådgiver på utstyr innenfor beredskap og transport (i den grad en selv føler at dette er
greit).
 Være tilgjengelig for påskesentralen.
Reidar Gilbakken
Fagleder Vinter
Årsmelding fra Skredgruppen
Det har igjen vært veldig god aktivitet i Skredgruppen i året
som har gått med mange samlinger, øvelser og kurs. Det var 46
aktive medlemmer i Skredgruppen 2016.
Hvordan er man organisert
Skredgruppen har medlemmer spredt rundt i hele fylket;
Bergen, Øystese, Ulvik, Voss, Vossestrand, Finse, Vaksdal,
Odda, Røldal og Nordhordland. Skredgruppen blir varslet via
UMS. Den/de i gruppen som er nærmest skadestedet/skredet
rykker ut og kan ta oppgaven som FAGLEDER SKRED og NK
FAGLEDER SKRED dersom det er behov/ønske om det. Dette
skjer i samarbeid med politi og lokalt hjelpekorps.
Gruppen er organisert med leder Georg Schaefer fra Fana/Finse RKH. Ellers har det vært en
18
områdekontakt i hvert sitt «fjellområde/område»
Kurs/øvelser og annen aktivitet som er gjennomført
I januar ble det gjennomført et Redning Skred kurs for nye medlemmer i Røldal i januar med 31
deltakere. Der hadde vi med deltakere fra Rogaland og Telemark.
I februar var Skredgruppen i Hordaland teknisk arrangør av veileder/ metode samlingen til Norges
Røde Kors som fant sted i Myrkdalen. Skredgruppen hadde og ansvaret for skredundervisningen på
vinterkursene på Finse og nytt av året var at kursene og ga kompetansebevisene Kvitt Kort og
Redning Skred til deltakerne.
I mars hadde vi skreundervisning og øvelse for stor gjeng RØFF’ere i Myrkdalen.
Det ble gjennomført Kvitt Kort kurs for Hardanger Folkehøyskole og i samarbeid med Platou sport. En
del hjelpekorps hadde og egne kurs. Det er blitt gjort avtaler med Voss Resort og Røldal Skisenter om
utplassering av skredutstyr og samtrening etter samme modellen som vi har fra før med Eikedalen
skisenter og Myrkdalen. Skredgruppen har hatt flere treningskvelder og hadde en egen workshop
med forskjellig lysutstyr der vi inviterte alle hjelpekorps og samarbeidspartnere.
Sesongen startet med egen Fagsamling på ledersamlingen i november (2015) og ble avsluttet med en
treningssamling på Folgefonna i september 2016.
Aksjoner
Det har vært flere aksjoner og skredutkallinger denne vinteren enn tidligere men vi ser at varslingen
gjennom Nokas fungerer fortsatt svært dårlig for Skredgruppen.
De hendelsene vi har vært utkalt/med på er; Haukeli i januar, Myrkdalen og Kvamskogen i februar og
Hamlagrø i juni. I Hordaland vinteren 2015/2016 er det registrert skredhendelser med mer enn 30
personer involverte men heldigvis ingen omkomne denne vinteren.
Georg Schaefer
Leder Skredgruppen
Årsmelding fra Sambandsgruppen
Aktiviteten til personellet sambandsgruppen har vært en del endret i år i forhold til tidligere år.
Nødnett er få fullt ut implementert i alle operative korps. Pr 31/12-16 var det kun et korps i
Hordaland som ikke har tatt i bruk nødnett. Dette korpset har heller ingen kursede medlemmer eller
instruktører på Nødnett.
Tilbakemeldingene som har kommet inn til sambandsgruppen har stort sett vært positive, vi har
noen dekningsutfordringer og ustabilitet i nettet enkelte steder.
Det analoge nettet har vært svært lite i brukt og det er noe uklare retningslinjer for hvem som har
ansvar for hva når det gjelder vedlikehold, oppfølging og ladning av analogt VHF materiell.
Hordaland RKH har fremdeles 4 godkjente Hovedinstruktører i Nødnett.
De 4 som er godkjent som Hovedinstruktør er Roar Elde (Øygarden RKH), Chris Askeland (Bergen
RKH), Daniel Hole (Voss RKH) og Geir Zachariassen (Sotra RKH).
Det ble i 2016 ikke avhold Videregående Sambands kurs (Samband B), til tross for nok interesse.
Årsaken til dette er at Ressursgruppe Samband jobber med et nytt Videregående Sambandskurs.
Hvorvidt man skal kjøre det tradisjonelle Samband B i 2017 kommer an på innmeldte behov fra
korpsene og tilgjengelige instruktør krefter.
Det ble avholdt tradisjonell sambandssamling under Ledersamlingen i år med godt oppmøte.
19
Primærtemaet på samlingen var ulike antenner og deres evne til å fange opp elektromagnetisk
stråling i E feltet.
Det ble også en del diskusjon rundt regelverket spesielt det som går på bruk av talegrupper.
Regelverket er veldig klart:
Samtlige korps i Hordaland skal benytte Distriktets hovedtalegruppe.
D- rådet har ikke kunnet akseptere en slik løsning da det vil føre til fullstendig kaos.
Det kom et nytt forslag som ville gi Hordaland 1 Hovedtalegruppe og 4 områdegrupper, der område 1
og 5 måtte dele.
En slik løsning var heller ikke aktuell for D-rådet og vår landsrådsrepresentant fikk satt en stopper for
forslaget.
Nå avventes det til etter at Politiet er ferdig med sin omorganisering før alle terminaler skal
reprogrammeres.
Inntil videre benyttes følgende struktur i Hordaland:
Hordaland 1:
Hordaland 2:
Hordaland 3:
Hordaland 4:
Hordaland 5:
Hordaland 6:
Hordaland 7:
Hordaland 8:
Hordaland 9:
Hordaland 10:
Hordaland 11-13:
Oppkall og koordinerings talegruppe
1. aksjonstalegruppe
2. aksjonstalegruppe
3. aksjonstalegruppe
4. aksjonstalegruppe
1. sanitetsvakttalegruppe / 1 øvelsesgruppe
2. sanitetsvakttalegruppe / 2. øvelsesgruppe
3. sanitetsvakttalegruppe / 3. øvelsesgruppe
4. sanitetsvakttalegruppe / 4. øvelsesgruppe
5. sanitetsvakttalegruppe / 5. øvelsesgruppe
Kan også benyttes til øvelse.
Dersom det er mulig å benytte DMO til sanitetsvakter og øvelser kan dette med fordel gjøres.
Telegrupper over Hordaland 14 er i utgangspunktet ikke tillatt brukt, DNK monitorerer all trafikk.
Vi har i 2016 hatt 3 områdesambandsledere:
Chris Askeland
Bergen RKH
Ansvar for område 1 og 2
Thorbjørn Kirkeleit
Bømlo RKH
Ansvar for område 3
Daniel Hole
Voss RKH
Ansvar for område 4 og 5
Hordaland RKH har også vært representert i Ressursgruppe Samband (Roar Elde, Øygarden RKH) og
Nødnetts prosjektet i Norges Røde Kors (Kai G Brandt, Laksevåg RKH)
Rapporter fra de ulike områdene ligger vedlagt under.
Roar Elde
Distriktssambandsleder
Årsrapport område 1 og 2 Samband.
Dette er det første året vi har brukt nye nødnett som primær samband og etter ett års bruk kan vi
konkludere med at område 2 har fått vesentlig bedre dekning enn hva vi hadde på analogt nettt. I
enkelte områder der vi ikke har hatt dekning på analogt nett har vi hatt brukbart dekning på nødnett.
Dette gjør det mye enklere å ha operativ kontroll under oppdrag. Vi har brukt sekundær samband på
noen skarpe oppdrag i 2016. Det utføres kontroll og vedlikehold av sekunder nettet i henhold til
vedtak.
20
Det virker imidlertid som det er uklare retningslinjer på hvem som skal gjøre hva i forbindelse med
opprettholdelse av analog infrastruktur og vedlikehold av det enkelte korps eget analog materiell.
Status sekundært sambandsnett:










Repeater Løvstakken - operativ
Repeater Lyderhorn – permanent demontert etter avtale med områdeleder
Repeater Geitanuken - operativ
Repeater Øygarden - operativ
Repeater Gladighau - operativ
Repeater Osterøy - defekt ukjent årsak.
Repeater Os - operativ
Repeater Smørås - operativ
Repeater Bildøyfjell - operativ
Repeater BB – operativ
Det har ikke kommet inn noen rapporter vedrørende sambandsstatus fra korps i område 1, men
tracking-infrastrukturen er operativ så man antar at også repeatere er operative.
Chris Askeland
Fagleder samband område. 1 og 2
Årsrapport område 3 Samband.
Område 3 består av korpsene Bømlo RKH, Etne RKH, Kvinnherad RKH, Stord/Fitjar RKH og Tysnes
RKH. Oppsummering av materiell blir ikke tatt med i rapporten.
Undertegnede har vært sambandsleder i området i hele årsperioden 2016.
Fungerende sambandsledere i område 3 pr 17.11.2016:
- Bømlo RKH: Fredrik Melkevik / Andreas Aga Steinsland
- Etne RKH: Sten Fosse / Roar Fredriksen
- Kvinnherad RKH: Lasse Kristoffer Eikeland
- Stord/Fitjar RKH: Thomas Stensletten Nerhus
- Tysnes RKH: Terje S. Skaten
Status på opplæring av mannskap på nødnett
I 2015 ble det kjørt flere kurs for sluttbruker nødnett, og vi klarte da å få kurset de fleste aktive
medlemmer. I tillegg ble det kjørt et siste kurs for sluttbruker nødnett våren 2016 på Stord.
Tilbakemeldingene fra korpsene er at så godt som de fleste aktive er kurset på nødnett og godkjent
til å ta det i bruk.
Fremover vil det bli årlig kurs med KSAM og alle som nå mangler nødnett-delen vil måtte gå kurset i
sin helhet fremover. Dette gir også en god oppfriskning for våre medlemmer og anses som positivt.
Status på analogt utstyr og bruk av dette
Etter at vi tok nødnettet i bruk er dessverre det analoge utstyret blitt svært lite brukt. Dette
21
inkluderer også trackere som korpsene har.
Kvinnherad bruker analogt med jevne mellomrom på grunn av begrenset dekning i fjellet i
kommunen. VHF har der pr i dag bedre dekning enn Nødnett, da spesielt i Fjellhaugen skisenter hvor
de har vintervakter. Ut over det er det noe sporadisk bruk i enkelte korps.
Alle korps melder tilbake om at selv om det analoge utstyret ikke har blitt brukt så står det klar og
har vært vedlikeholdt (lading av batterier).
De analoge repeaterene på Siggjo (Bømlo) og Etlådnefjellet (Tysnes) er operative pr 17.11.2016.
Repeateren på Stølehetta (Etne) er ikke operativ. I tillegg har vi en mobil analog repeater.
Kvalifisert Samband på Bømlo
For første gang i område 3 ble det nye kurset KSAM kjørt på Bømlo 8 oktober for hele området. 17
deltakere deltok. Vi valgte å kjøre kurset på en dag men ser nå at dette ble veldig intensivt og gav lite
rom til større øvelser for praktisk bruk av samband. Vi er godt fornøyd med kurset ellers, både
materiell og faglig, men opplever det at øvelsene ikke helt innfrir forventningene. Vi har tidligere
kjørt egne øvelser som gir deltakerne mengdetrening på bruk av samband og kommer til å gå tilbake
til dette neste år.
Planer fremover i 2017
Den analoge repeateren på Stølehetta i Etne er ute av drift som en følge av overspenning/lynnedslag.
Denne må prioriteres å byttes ut/repareres da denne gir Etne RKH god dekning i fjellområdene der
hvor nødnett ikke alltid strekker til, og i tillegg har den god dekning ellers i området også.
Utover dette er det ikke meldt om større investeringer eller planer i 2017.
Som områdesambandsleder har jeg tenkt å fokusere litt mer på den analoge beredskapen i 2017,
sørge for at vi bruker utstyret mer regelmessig og at dette blir tatt med i beredskapen lokalt i
korpsene. Erfaring fra nødnettet viser at det er ikke feilfritt hverken driftsmessig eller dekningsmessig
og i en større hendelse kan vi oppleve både utfall og dekningsproblemer. I tillegg er det også viktig å
planlegge opp mot resten av Røde Kors lokalt, samt de av våre naturlige samarbeidspartnere som
kanskje ikke har nødnett.
Som nevnt i fjorårets rapport er det litt utfordrende når vi ikke har et skriftlig regelverk som er likt i
hele landet, og det er uklart om det vil bli et eget nivå 4 regelverk i Hordaland eller om vi skal ha lik
praksis som resten. Jeg er kjent med at det jobbes med dette fra Distriktssambandsleder sin side opp
mot RGS. Håper at dette kan komme på plass så tidlig som mulig 2017 så det blir et klart og tydelig
regelverk vi kan forholde oss til.
Med vennlig hilsen
Thorbjørn Kirkeleit
Sambandsleder område 3
Hordaland Røde Kors Hjelpekorps
22
Årsrapport område 4 og 5 Samband.
Underteikna har hatt sambandsansvar for område 4 og 5 i Hordaland RKH.
Året har vore spesielt, ettersom Nødnett no er det primære sambandsverktyet i organisasjonen.
Overgangen har gått greit, men behovet for opplæring og rettleiing har vore tidvis stort. Me har ikkje
driftsansvar for infrastruktur i Nødnett.
Den analoge infrastrukturen står operativ, med nokre utfordringar. Generelt vil eg seie at dei ulike
stasjonane fungerer overraskande bra mtp. driftsstabilitet. Mange av stasjonane har batteribackup
og me har hatt ein gjennomgang av desse mtp. kvar det er behov for å rutinemessig bytte batteri.
Der det er batteribackup skal denne fungere tilfredstillande. I kva grad korpsa tek ansvar for å
oppretthalde beredskapen på det analoge sambandet er ganske uviss.
Her må det rutinar på plass.
Eksempel på utfordringar / arbeid utført på infrastruktur:
Lønahorgi: Innslag på base. Har ikkje hatt muligheit til å følge denne opp
Sopandefjellet: Her var ladaren defekt. Bytt batteri og ladar. I tillegg er det utført endringar på
antenneinstallasjonen
Dystingen: Operativ igjen etter lang tids ustand
Langhelle og Stanghelle: Nye batteri og ladarar
Mjølfjell: Nytt solcellepanel (det gamle som stod der var frå 1992)
Område 5 har hatt store utfordringar mtp Trolltunga og Nødnett. Heldigvis har dei ein velfungerande
VHF basestasjon som har gjeve dekning i området. DNK sette seint i sesongen opp ein midlertidig
basestasjon som gav dekning i området. Denne vart plukka ned etter relativt kort tid då sesongen
vart definert som over. Det er sagt at permanent dekning skal vere på plass før neste sesong er i
gang.
Eg har elles meldt frå til distriktsambandsleiar at eg ikkje ynskjer å ha ansvaret for område 5 vidare.
Det vert for store avstandar og samarbeidsmessig har det ikkje fungert optimalt.
Daniel Hole
Områdesambandsleiar Område 4 og 5
23
Årsmelding fra Røde Kors båten Hordaland
Starten av året 2016 ble det opprettet en arbeidsgruppe
som skulle ta tak i ulike aktiviteter. Tiden frem til
sommeren ble det jobbet aktivt med ulike endringer for
å øke aktiviteten til gruppen. Dette arbeidet gav frukter
fra sommeren med økt aktivitet og betydelig del av
inntekten kom siste halvår.
Totalt ble det registrert i overkant av ca 2500 registrerte
tjenestetimer fordelt på 15-18 aktive medlemmer.
Registrerte timer fordeler seg på aksjoner, diverse
aktiviteter, møter, forebygging, profilering,
sanitetsvakter, vakt for forsvaret og øvelser. Gruppen
har 2 aktive lag som øver tirsdager og torsdager.
Vi hadde i 2016 et veldig godt samarbeid med politi, helse, kystradio og HRS. Vi får meget gode
tilbakemeldingene derfra. På aksjonen på Austevoll i november (samme helg som ledersamlingen),
ble innsatsleder fra Politiet fraktet fra Fergehallen til Austevoll med Røde Kors båten.
Vi har i året som gikk brukt en del tid på å avklare spørsmål rundt videre operasjonell drift av
gruppen og føler at dette nå er kommet på plass. Som et resultat av dette forventes det at gruppen
øker aktiviteten fra inneværende år og videre fremover.
Det er gjort innvesteringer på utstyr som gjør at vi kan bidra på en enda mer profesjonell måte
ovenfor våre samarbeidspartnere.
Min oppfatning er at gruppen fremstår som selvstendig og godt i stand til å ivareta de oppgaver
Hordaland Røde Kors som eier har lagt til grunn.
Terje Hårvik
Leder Røde Kors Båten Hordaland
24
Årsmelding fra Røde Kors Ambulansen Bergen
2016 var et hektisk år for RKAB. Vi opplever
stadig økende etterspørsel etter våre tjenester.
I 2016 ble det inngått en beredskapsavtale med
Helse Bergen som har vært i bruk en rekke
ganger. Nytt er også at vi har samarbeidet med
hjelpekorps utenfor eierkorpsene. Her vil vi
trekke frem det gode samarbeidet med Tysnes
Røde Kors i forbindelse med Tysnesfest. Vi
håper at flere hjelpekorps i distriktet, som har
arrangementer som krever ambulanse,
kontakter oss for å kunne tilby arrangørene en
fullsortimentsløsning. RKAB har kompetanse
som tilfredsstiller både Helse Bergen og Helse
Fonna sine krav til ambulanseberedskap.
Medlemsgruppen i RKAB består av 25 medlemmer. Behovet for mannskaper er stort. RKAB
gjennomfører hvert år ambulansekurs for nye medlemmer. I år ble antall deltagere litt lavere enn hva
vi hadde ønsket oss, vi håper at vi i 2017 klarer å knytte til oss enda flere dedikerte og dyktige
mennesker, slik at vi klarer å møte behovet i samfunnet på en enda bedre måte. Styret vil takke hver
og en av gruppen for det utrolige engasjementet og stå på viljen som vises og legges ned hvert
eneste år. Vi er stolt av å kunne se tilbake på ett år der ingen vakter er avlyst og ingen oppdragsgiver
har fått nei på grunn av manglende kapasitet.
Aktiviteten for RKAB kan deles i to. Vi driver med suppleringskjøring for Helse Bergen og vi har
sanitetsvakter (Fotballkamper, trav, konserter og lignende).
I 2016 hadde RKAB ca 180 vakter knyttet til suppleringskjøring for Helse Bergen. Dette resulterte i
674 oppdrag. Dette er en økning på 100 oppdrag fra 2015. Dette gjorde at ambulansestasjonen til
RKAB ble den 14. Største i Helse Bergen av totalt 19 stasjoner. Totalt hadde foretaket i 2016 ca
62.000 oppdrag. RKAB var altså involvert i mer enn 1% av disse. Oppdragene våre fordelte seg slik:
Akutte turer:
Hasteturer:
Vanlige turer:
042
239
393
I helgene fra 1. januar til 30. april inngår RKAB som en del av førstelinjeberedskapen til Helse Bergen
på Kvamskogen. Også i år ble konklusjonen at vår tilstedeværelse absolutt er nødvendig. Statistikken
viser at behovet for ambulanseberedskapen i forbindelse med skiheisene ikke er det mest prekære,
men beredskapen for folk generelt i området. I 2016 ble det rykket ut til 30 oppdrag:
Akutte turer:
Hasteturer:
Vanlige turer:
15
14
01
I tillegg til dette ble det gjennomført nesten 200 sanitetsvakter. Her utgjør ukentlige vakter for
Bergen travpark, Sportsklubben Brann, Åsane Fotball og motorsportsenteret på Eikås hoveddelen av
oppdragsmengden.
Styret i RKAB
25
REGNSKAP 2016
Regnskap Hordaland Røde Kors Hjelpekorps totalt
Noter:
På grunn av færre deltakere på regionkurs enn beregnet i 2016, er deltakerinntektene mindre enn
hva vi budsjetterte med. Det var en betydelig nedgang i regionkursmidler i 2016. Men vi har fått en
andel av noen frie midler som Hordaland Røde Kors har fått fra Norges Røde Kors, og som sørget for
at regionkursene våre ikke gikk med så store underskudd som fulgte med færre påmeldte og høyere
utgifter enn forventet. Frie midler er inntekter som vi ikke vil budsjettere med, siden dette er noe
som vil variere fra år til år.
Det ble også mindre inntekter enn budsjettert på sponsormidler. Hordalandsbåten fikk ikke inn
budsjetterte midler, men hadde en veldig god økonomisk utvikling i 2016. Dette som følge av mange
vakter og oppdrag i siste halvår. Vi mistet også en av sponsorene til skredsøkerbanen.
I 2016 har vi også sett at vi har hatt økte kostnader forbundet med telefoni, varsling og elektronisk
kommunikasjon. Kostnadsreduserende tiltak er satt i gang for å få ned disse kostnadene i 2017.
Vi har brukt mindre penger enn forventet på kurs og aktiviteter. Dette er knyttet til at vi ikke fikk
arrangert V-Vann, ASOR og krevende lende i 2016.
Årets resultat ender på 601.559 kroner. Dette er etter at vi fikk overført ca 200.000 kroner i frie
midler fra Norges Røde Kors, beregnet på kurs og kompetanse, og derfor satt inn for å dekke
underskuddene vi i utgangspunktet hadde på regionkursene og på LSOR Vinter på Finse (og på
ledersamlingen).
De to største postene i regnskapet er reise og oppholdskostnader. Se detaljert regnskap på side 23
for å se hvordan disse og andre kostnader har vært fordelt på ulike aktiviteter, kurs, spesialgrupper,
etc.
26
Resultat fordelt på aktiviteter og kurs
Kurs og kompetansebygging
D-råd, aktiviteter og spesialgrupper
Sammenlagt






ATV-kurset kom inn i kursplanleggingen til regionkurset etter at budsjettet ble satt for 2016.
Vannredningskurs ble ikke gjennomført, siden Ressursgruppe vann ikke fikk ferdigstilt kurset.
Krevende lende-kurs ble ikke gjennomført i 2016
Skredgruppen fikk i 2016 D-rådet sin tillatelse til å bruke 12600 kroner utover budsjett, til å
handle inn nødvendig skredutstyr til gruppen.
Infosentralen/påsketjenesten fikk overført kr 10.000 i støtte fra Norges Røde Kors.
Ledersamlingen endte egentlig opp med et underskudd på ca. 60.000 kroner. Dette ble dekket av
frie midler som Hordaland Røde Kors fikk fra Norges Røde Kors. Vi fikk også frie midler til å dekke
underskuddene på alle kursene våre. Dette er midler som vi aldri kan vite på forhånd hvor mye
blir, derfor budsjetterer vi ikke med disse.
27
Detaljert resultat fordelt på aktiviteter, spesialgrupper, kurs, etc
Kurs og kompetansebygging
TOTAL
ATV
Kurshelg
32 Deltakeravgift, tjenester og inntekter
-234 600
-12 000
33 Inntekter fra tilskudd og fond
-226 180
-460 780
-460 780
-14 000
-26 000
-26 000
-16 000
-16 000
-16 000
0
0
SUM INNTEKTER
TOTALE INNTEKTER
50 Reiserefusjon fagledere, instruktører, etc
SUM PERSONALKOSTNADER
61 Frakt- og transportkostnader
64 Leie utstyr og transportmidler
65 Inventar, sambandsutstyr,
forbruksmateriell
68 Kontorkostnader, trykksaker,
kursmateriell, div utgifter
70 Kostnader transportmidler
SUM KONTORKOSTNADER
71 Kostnader og godtgj. for reiser
SUM REISER, TRYKKING, KOPIERING,
FORS.
74 Gaver og hilsener
76 Aktiviteter, deltakeravgift, kurs
SUM MØTER, KURS OG ANDRE ARR.
TOTALE DRIFTSKOSTNADER
1 232
1 232
1 000
15 500
KSOR
Vinter
LSOR
Vinter
3 000
14 943
9 538
3 972
44 953
375 812
5 968
349
9 317
28 880
1 160
10 959
375 812
3 000
74 933
77 933
499 931
28 880
10 959
12 000
12 000
50 197
4 230
4 230
16 349
LSOR
Region- SambandsSkredkurs Sminkekurs VFØR
Barmark kurs
kurs
-94 500
-16 800
-65 180
-159 680
-159 680
-47 000
-63 800
-63 800
224
224
1 000
4 500
82
82
8 683
200
300
-78 000
-10 800
-22 800
0
0
300
300
-12 000
-90 000
-90 000
-11 000
-21 800
-21 800
-61 000
-83 800
-83 800
565
565
17
17
208
208
0
136
136
1 010
1 050
8 000
4 000
1 160
2 410
3 443
17 626
139 214
139 214
3 000
2 703
2 703
2 703
3 000
160 064
200
41 757
180
180
-160
0
1 805
12 000
77 947
1 010
16 500
3 460
58 910
41 757
-160
1 805
77 947
16 500
58 910
22 000
22 000
64 039
0
585
0
1 822
0
90 156
9 000
9 000
26 510
25 000
25 000
87 506
Aktiviteter, spesialgrupper, D-råd
TOTAL
32 Deltakeravgift, tjenester og
inntekter
-267 198
33 Inntekter fra tilskudd og fond
-152 000
39 Sponsorinntekter og andre
driftsinntekter
-113 600
SUM INNTEKTER
-532 798
TOTALE INNTEKTER
-532 798
50 Reiserefusjon tillitsvalgte,
fagledere, områdeledere
22 938
59 Andre refusjonskostnader
480
SUM PERSONALKOSTNADER
23 418
61 Frakt- og transportkostnader
1 398
63 Kostnader lokaler / båtplass /
parkering
15 750
64 Leie utstyr og transportmidler
4 726
65 Inventar, sambandsutstyr,
forbruksmateriell
187 918
66 Rep. vedlikehold
35 392
68 Kontorkostnader, trykksaker,
kursmateriell, div utgifter
19 608
69 Telefon, elektronisk
kommunikasjon og porto mv
105 672
70 Kostnader transportmidler
188 694
SUM KONTORKOSTNADER
559 157
71 Kostnader reiser og opphold
461 854
73 Markedsføring og trykk av
materiell
11 224
SUM REISER, TRYKKING,
KOPIERING, FORS.
473 078
74 Gaver og hilsener
5 346
76 Aktiviteter, deltakeravgift,
32 016
77 Møter, kurs og
2 191
SUM MØTER, KURS OG
ANDRE ARR.
39 554
TOTALE DRIFTSKOSTNADER 1 095 206
80 Finansinntekter
-11
81 Finanskostnader
726
87 Andre tilskudd
159
SUM FINANS OG
EKSTRAORDINÆRE POSTER
874
RESULTAT
563 283
D-råd
-40 000
-40 000
-40 000
21 651
480
22 131
Påske
Andre
Skredfaggrupper gruppen
Ledersaml Båten
-10 000
-124 900
-102 000
-141 038
-10 000
-10 000
-226 900
-226 900
-71 100
-212 138
-212 138
0
0
303
112
41
583
303
112
41
583
SambandsNM
gruppen
RØFF
-1 260
-2 500
-3 760
-3 760
0
0
-20 000
-20 000
-20 000
-20 000
-20 000
-20 000
25
0
1 398
25
221
0
221
15 750
821
12 959
1 537
4 127
97 472
774
115 331
73 429
650
2 186
8 540
19
19
227 460
81 715
33 534
69 801
3 981
2 675
7 857
187 252
330 089
6 852
343
0
9 400
2 419
73 429
8 540
10 557
2 191
3 695
12 748
223 640
3 695
14 724
227 460
0
227 591
0
4 724
0
691
21 163
1 858
743
8 825
23 021
8 049
0
24 355
7 688
9 400
3 765
0
44 917
44 917
228 557
9 271
75 037
39 682
3 906
3 765
343 166
-11
726
-44 917
0
9 983
-44 202
86 826
159
10 142
13 474
64 086
1 118
47 370
5 346
2 000
8 049
24 355
65 203
7 346
129 752
0
31 096
12 000
36 355
0
78 899
0
125 992
0
31 096
0
16 355
0
58 899
12 000
159
NB! Merk at regnskapet på side 21 er en måte å vise regnskap og budsjett som vi fra og med neste årsmøte går
bort i fra. Fra nå av vil vi presentere regnskap og budsjett etter malen på denne siden.
28
HANDLINGSPLANER 2017
Handlingsplan Hordaland Røde Kors Hjelpekorps
Røde Kors i Hordaland skal opprettholde og videreutvikle posisjonen som ledende i landet på søk og
redning i regi av Røde Kors Hjelpekorps.
Dette betyr at Røde Kors i Hordaland skal sikre at det bygges opp og opprettholdes en kapasitet til
søk og redning fra fjord til fjell med et antall frivillige og en frivillig kompetanse som står i et naturlig
forhold til forventningene til politi, kommuner, andre samarbeidspartnere og publikum.
Til dette trenger vi flere og flinkere frivillige.
Innen 2020 er det et mål at det skal være:
 Minst 40 % av lederne lokalt i hvert korps skal ha A-kurs/operative lederkurs på sentralt nivå.
 Tilstrekkelig med Røde Kors Hjelpekorps mannskap til å dekke de til enhver tid gjeldende
behov i fylket.
 På plass gode systemer for å sikre instruksjon og veiledningskapasitet i hele distriktet.
Dette betyr:
 Legge til rette for at hjelpekorpsene har kompetente medlemmer til å løse enhver tids
individuelle behov.
 Styrke den generelle publikummers forståelse og kompetanse om Røde Kors og gjennom det
og sikre rekruttering inn til Røde Kors.
 Alle godkjente medlemmer har ID kort.
 Legge til rette for gode trenings og øvingsarenaer, både lokalt, i områdene og på
distriktsnivå, hvor våre naturlige samarbeidspartnere deltar.
For våre målsettinger for 2017 betyr dette at Hordaland Røde Kors Hjelpekorps skal prioritere
følgende:
 Ha fortsatt fokus på hovedsatsningspunktene i den nasjonale handlingsplanen til Norges Røde
Kors Hjelpekorps:
o Flere instruktører i Røde Kors Hjelpekorps
o Styrke operativ evne på vannredning
o Styrke friluftskompetansen til hjelpekorpsere
o Pasienttransport



Prioritere utvikling av ledere i hjelpekorpsene, både operativt og administrativt.
o Arrangere ledersamlinger.
o Tilby lederkurs.
o Støtte hjelpekorps som sliter med administrative oppgaver (rapportering og
medlemsadministrasjon).
o Opprette en aksjonsledergruppe på tvers av områder og på tvers av redningssamvirket.
Utdanne og følge opp instruktører i korpsene.
o Få på plass en aktiv instruktørgruppe.
Utdanning og kompetanseheving gjennom kurs, øvelser og trening.
o Arrangere regionkurs/storkurshelg.
o Arrangere DM.
o Motivere områdeledelsen til å arrangere øvelser både sommer og vinter.
29




o Bistå og motivere til spesialisering innen bl.a. krevende lende, elveredning og ledelse.
o Kompetanseheving i spesialgruppene
o Bidra til reaktivering av tidligere aktive medlemmer.
Være proaktiv i forhold til bistand til alle korps som har ulike type utfordringer.
Motivere og sikre at de lokale hjelpekorpsene er tilstrekkelig øvd i sine egne nærmiljøer, da dette
er i avgjørende betydning for den totale redningsberedskapen.
Bygge opp interesse og kunnskap om d-rådet og fag/områdelederne.
o Ha motiverte og initiativrike områdeledere og fagledere.
o Delta på ulike arrangement i hele Hordaland, f.eks områdemøter, områdeøvelser og
lokale arrangement.
Motivere til økt RØFF-aktivitet i alle hjelpekorps, og til oppstart av RØFF der hvor man ikke har
denne aktiviteten i dag.
Handlingsplaner fra områdene
Områdelederne rapporterer til operativ leder i D-råd hjelpekorps, og har som hovedoppgave å være
kontaktpersonen til oppdragsgiverne våre, videreformidle oppdrag til rette hjelpekorps, samt
motivere til øvelser og møter som sørger for at korpsene i området er enda mer forberedt til å utføre
oppdragene på en tilfredsstillende måte.
Handlingsplan Område 1
Gjennomføra ein vinterøvelse og ein haustøvelse. Målet for kvar øvelse skal drøftast på områdemøte
i forkant, der ein skal kartlegga kva moment øvinga ska innhalda. Vi skal og ha 3 områdemøter.
Øvelsar
Vinterøvelse: Mars eller April (Samnanger Røde Kors Hjelpekorps)
Haustøvelse: September eller Oktober (Samnanger Røde Kors Hjelpekorps)
Møter
Januar: Planlegg vinterøvelse område 1
Mars: Beredskapsmøte påske og haustøvelse område 1
(Områdemøtet som blir heldt i forkant av påske der skal ein tiltrua å samla flest mulig av samvirke
etatene. Politi, Ambulanse, Brann og Legevakt)
September: Grunnopplæring, Fagopplæring (instruktører) og Haustøvelse.
Ønskede investeringer
Kart Topo Premium til PC (ta i mot sporlogger)
Kart: Fusa 2 stk Kvam 2 stk og Samnanger 2 stk
Budsjett
Vinterøvelse
Haustøvelse
Div kart
Totalt:
1695 kr
1200 kr
5000 kr
5000 kr
2895 kr
12895 kr
Handlingsplan Område 2
Ikke mottatt
30
Handlingsplan område 3






I løpet av 2017 skal me framleis være ein god støtte til oppdragsgivarane våre, Politi, AMK,
HRS og kommunar når det trengs.
I løpet av 2017 vil satsingsområdet i område 3 være kompetanseheving og rekruttering av
nye medlemer. Årets satsingsområdet er aksjonsleiing og første samling blir helga 4.-6.
januar
I løpet av våren skal me gjennomføre 1 øving
I løpet av sommaren skal me hjelpe kvarandre med å gjennomføre sanitetsvakter på store
arrangement.
I løpet av hausten 2017 skal me gjennomføre grunnutdanning for nye medlemer i Område 3
med mål om 20 nye godkjente medlemar.
I løpet av 2017 skal me ha fire områdemøter 2 på våren og 2 på hausten
Handlingsplan område 4





2 områdemøter, vår og haust
2 områdeøvingar, sommar og vinter
Samøving med andre eksterne etatar
Felles kurs, aktivitetar og øvingar
Samarbeid ved behov for instruktørar








Mange godkjente aktive medlemmar
Godt oppmøte på øvingar og redningsaksjonar
Høgt kvalifiserte medlemmar (oppfordra til kurs)
Fleire nye medlemar
Godt samarbeid med andre samarbeidspartnerar
Høg fokus på eigensikkerheit, null skadar
Meir kjentmannskøyring både innanfor og utanfor verna område.
God deltaking på kurs og samlingar
Mål
Hensikt
Oppnå gode og raske resultat ved redningsaksjonar
31
Handlingsplan område 5
Mål
Prøve å få til enda bedre/mer samarbeid mellom korpsene i området.
Øvelser
Mål om å gjennomføre en vinterøvelse og en barbarkøvelse ila 2017. Det vil bli vurdert muligheten til
og gjennomføre barmarkøvelsen med tanke på hvor stort trykk det vil bli på aksjoner i forbindelse
med Trolltunga.
Kompetansehevende tiltak
 Motivere korpsene til å sende medlemmene på kurs.
 Ha faglig innhold på områdemøtene.
 Delta på kurs/samlinger
Andre tiltak
 Områdemøter
 Gjennomføre 2-3 områdemøter i 2017.
Ønskede investeringer
Budsjett
Områdemøter kr. 2 000,Områdeøvelser kr. 8 000,Kurs/ samlinger kr. 10 000,-
32
Handlingsplan fra fagledere og spesialgrupper
Handlingsplan RØFF
Røde Kors i Hordaland skal være god på etablering og drift av Røde Kors Friluftsliv og førstehjelp
(RØFF). RØFF har en viktig funksjon, både som et selvstendig og godt fritidsalternativ for unge
mellom 13-17 år og også som rekrutteringsarena til andre frivillige aktiviteter i Røde Kors for voksne.
Innen 2020 er det et mål at det skal være tilstrekkelig med RØFF deltakere til å sikre god rekruttering
til både våre hjelpekorps, omsorg- og ungdomsgrupper.
Dette betyr:
 Sikre og tilby god utdannelse til alle våre ledere og veiledere.
 Tilrettelegge for rekruttering til aktiviteten.
For våre målsettinger for 2017 betyr dette at Hordaland RØFF skal prioritere følgende:
 Videreføre de rutiner og erfaringer vi gjorde oss i 2016
 Motivere og informere alle hjelpekorps om oppstart av RØFF, muligheter og fordeler.
 Bidra med hjelp/oppfølging i forbindelse med ny aktivitet
 Arrangere leder- og veilederkurs
 Herunder sikre opplæring i henhold til nye retningslinjer og kompetansekrav fra
Landsrådet datert 29/5-16
 Arrangere kurs i Grunnleggende Friluftsliv (GFRI)
 Tilby og ha tett oppfølging fra fagleder og distriktskontoret til alle gruppene
 Sikre tidlig ledererfaring for de unge i organisasjonen
Helene Vinje
Fagleder RØFF Hordaland
Handlingsplan Skredgruppen
Vi skal fortsette med det gode forebyggende arbeidet vi har utført jobbet de siste årene ved å
arrangere kurs for egne medlemmer, skipatrulje, ansatte i skiheiser, lærere, folkehøyskoler og andre
miljøer der friluftsliv, skikjøring og toppturer er en naturlig del.
Gruppens oppgaver:
 bistå ved skredulykker og aksjoner i vårt område.
 delta på kurs, samlinger og øvelser både lokalt og sentralt.
 delta på, og være med å arrangere årlige skredøvelser.
 opprettholde og styrke egen og gruppens kompetanse.
 drifte og vedlikeholde de to Skredsøkerbanene som Hordaland Røde Kors eier.
Planlagte aktiviteter vinteren 2016/2017:
 Arrangere egen fagsamling på Ledersamlingen høsten 2016.
 Delta på IKAR-ettermøte i Oslo november 2016.
 Styrke kontakten mot Politi, AMK, NLA og andre naturlige samarbeidspartnere.
33







Ha minst 3 samlinger/treninger for Skredgruppens medlemmer.
Delta på veileder/metodesamlingen på Grotli i februar 2017.
Delta på Fagkurs Skred i Lyngen i mars 2017.
Delta på skredøvelser ifm skianleggene Myrkdalen, Eikedalen, Voss og Røldal.
Delta på informasjonssentralen i påsken 2017.
Ha ansvar for skredundervisning/øvelser på vinterkursene på Finse i 2017 og holde Kvitt Kort kurs
samt Redning Skred kurs der.
Arrangere Kvitt Kort kurs for hjelpekorpsmedlemmer samt eksterne.
Georg Schaefer
Leder Skredgruppen
Handlingsplan Båtgruppen
Båtgruppens oppgaver:
 være en maritim ressurs for HRS, politi (LRS) og helse (AMK)
 bistå ved søk og redningsaksjoner i hele Hordaland
 være tilstede og godt synlig der det er mye mennesker samlet på sjøen
 delta på kurs, samlinger og øvelser på sjøen (sjø/strandredning)
 opprettholde og styrke egen og bågruppens kompetanse
Planlagte aktiviteter 2017:
 Rekruttere flere medlemmer, mål er 10 FS, 10 NK, 10 OFS og 20 Mat/Førsthj.
 Lage nye opplæringsplaner og klare stillingsinstrukser.
 Rydde medlemslisten, krav er minst en gang pr måned
 Gjennomføre treninger/øvelser/opplæring 1-3 ganger pr uke, vinter/høst.
 Bemanne båten i helgene vår/sommer (etter påske og frem til september)
 Ønsker å gjennomføre K-VANN (Tidligere Vann C)
 Ønsker å gjennomføre V-VANN (Tidligere Vann B)
 Ønsker at flest mulig tar VHF kurs (SRC) og D5L (Fritidskipper) for FS
 Ønsker at to personer tar Passasjer og Krisehåndtering og IMO 50 Sikkerhetskurs
 Styrke samarbeidet til våre oppdragsgivere, HRS, politi (LRS) og helse (AMK)
 Synliggjøre oss mer i egen organisasjon, lokalforeninger og hjelpekorps
 Synliggjøre oss mer i media etter aksjoner/oppdrag
 Delta aktivt i de fora som jobber med beredskap der sjø/strandredning er aktuelt
Terje Hårvik
Leder Røde Kors båten Hordaland
34
BUDSJETT 2017
Totalbudsjett
Noter
Inntekter:
32: Vi forventer at flere deltar på kurs i 2017, derfor økte inntekter her.
33: Vi forventer en betydelig reduksjon av regionkursmidler i 2017.
39: Røde Kors Båten Hordaland økte inntekten betydelig i siste halvår i 2016, og forventer en fortsatt vekst i
2017. Flere av inntektene til Hordalandsbåten er flyttet fra forventede sponsede midler til økte inntekter på
vakter og aksjoner.
Utgifter:
66: I hovedsak forventede reparasjoner på Hordalandsbåten.
68: Økte kostnader til kursmateriell og trykksaker jevnt over på de fleste aktivitetene og faggruppene.
70: 250.000 av disse er knyttet til drivstoff, service og vedlikehold og forsikring på Hordalandsbåten. Etter dette
er det vannredningskursene primært og så de andre regionkursene som har dette i sine budsjetter.
76: Stor økning her pga av videreutdanning av mannskap på Hordalandsbåten (se handlingsplanen deres for
detaljer). Ellers knyttet til et ekstra regionkurs, økt satsning på krevende lende og andre faggrupper.
35
Budsjettoversikt fordelt på aktiviteter/spesialgrupper og kurs
36
Detaljert budsjett fordelt på aktiviteter/spesialgrupper og kurs
Aktiviteter og spesialgrupper
Kurs
37
VALG
Presentasjon av kandidater til distriktsrådet
Kandidatene fikk forespørsel om de kunne presentere seg skriftlig for valgkomiteen og for årsmøtet.
Valgkomiteen ønsker at kandidatene skulle utdype om motivasjonen for å stille til valg, hva de ser på
som de viktigste utfordringene for hjelpekorpsene i tiden fremover, og hvilken innsats en selv vil
bidra med i D-rådet den neste perioden. Vi mottok svar i fra fire av de nominerte kandidatene:
Per Magne Eikeland
46 år
Daglig leder Montér Odda
Medlem sidan 1986 i Odda Røde Kors Hjelpekorps
(I Fana Røde Kors Hjelpekorps 1996-2006)
Eg ønsker å bidra i distriktsrådet mellom anna for å motivere og
støtte korps som sliter. Det vil eg gjere gjennom fokus på utdanning
og kurs for yngre og eldre medlemmer. Eg er og opptatt av synlighet
for Røde Kors, og eg vil saman med medieavdelinga i Hordaland
gjere eit arbeid med å gjere det tydeleg at hjelpekorpset er eit
attraktivt sted å bruke fritida si, sidan det er viktig å tenke nytt
angåande det å få nye medlemmer og få dei gamle tilbake.
Eg har vore medlem i hjelpekorpset både i «storby og på bygda».
Derfor brenn eg spesielt for eit betre samarbeid mellom
hjelpekorps, både innan og på tvers av område. For eksempel kan vi
arbeide for at medlemmer i andre korps til å besøke kvarandre og ha
vakt i lag i høgsesonger (påske, Trolltunga og ved større
arrangement).
Hjelpekorps-CV Per Magne Eikeland
Starta i Hjelpekorpset i 1986
Relevante kurs: Vinter og sommarkurs,
bratt og glatt kurs, instruktør ol
Veileder på Finsekurs frå 2016
Er styremedlem i Lokalforeningen i Odda
Anna utdanning: Utdanning er 3 år på
tømrarlinje, 2 år teknisk fagskule bygg og
anlegg.
Siden 2006 har eg jobba som leder i det private næringsliv, blant
anna 6 år med oppbygging av ny virksomhet for lokal entreprenør.
Under min leiing har vi hadde vi ein auka omsetning frå 120 mill. til
350 mill. i min avdeling. I dag er eg daglig leiar i Montér Odda. Her
har eg jobbe mykje med omstilling og innføring av rutiner.
Eg er ein som liker å ha mange jern i ilden, og kan bidra i D-rådet
med ein klar og tydelig tale. Eg er forebudd på samarbeid og
handling, og liker ikkje ting som ligger på vent. Sjølv om vi skal leie
og ta eit ansvar i D-rådet, ser eg det og som ein viktig oppgåve å delegere ansvar. For ved å gje tillit
og ansvar, så får ein motiverte medarbeidarar.
Per Magne Eikeland
38
Håvard Hongve Helle
35 år og bur på Osterøy.
Eg har vore aktivt medlem i Osterøy i over 20 år, både i med og
motgang. Mine to år som rådsmedlem i D-rådet har gitt meirsmak
på å fortsette arbeidet i rådet.
Hjelpekorps-CV Håvard Hongve
Helle
Eg ynskjer å hjelpe korps som sliter. Eg har erfaring med å få ting til å
fungere etter mi tid som leiar på Osterøy RKH. Eg vil og hjelpe til slik
at medlemmer og korps i HRKH ikkje blir overkøyrd frå Oslo.
Starta i hjelpekorpset for over 20 år
sidan.
Har vore korpsleiar/lokalforeningsleiar i
fleire år og periodar. Ga meg som leiar i
2017. Har også våre depotleiar.
Skal Røde Kors behalde sitt gode rykte blant befolkninga og
rekruttere nye medlemmer er det viktig at me er synlege. Derfor vil
eg, saman med, resten av rådet og med hjelp av ansattressurser
jobbe for at vi skal bli meir synleg.
For å være mest muleg førebudd gjennomgår eg all dokumentasjon,
og søker opp relevant tilleggsinformasjon. Har på dagtid tid å ta
mange telefonar.
I jobben min er det viktig med dokumentasjon. Har eg laga eige
system for organisering av dokumentasjon på løfteutstyr. Dette blir
no vist til elevar som tar krankurs. Gjennom jobben har eg hatt den
praktiske delen av kranopplæringa, og den har føregått både på
norsk og engelsk.
Eg er ikkje redd for å ta ordet når det trengs.
Ved å gje tillit og ansvar til dei andre i rådet og ikkje la saker ligge er
samarbeid og delegering av oppgåver viktig. Dette gjer at folk held
på motivasjonen.
Relevante kurs: Vinter, Barmark, Sjø og
Strandredningskurs, Samband,
Vidaregåande Førstehjelp, Psykososial
førstehjelp, Krise- og beredskapsledelse.
(I tillegg har eg D5L og VHF)
Anna erfaring
Har vore fotballtrenar for
aldersbestemte lag. Har allmenne fag frå
vidaregåande. Har jobba som yrkessjåfør
sidan 2003 og har diverse kurs og
opplæring innan det faget. Har også
fagbrev.
Ingen kan gjere alt, men alle kan gjere litt.
Håvard Hongve Helle
39
Geir Helleve
58 år
Ambulansearbeidar Helse Bergen
Medlem siden 1974 i Voss Røde Kors Hjelpekorps
Min motivasjon til å stilla til val som distriktsrådsleiar er å legge
til rette for leiarutdanning og kompetanseutvikling på
distriktsnivå, områdenivå og korpsnivå. Dette vil ein kunne
oppnå ved kursing og fagsamlingar på dei forskjellige nivå.
Eg vil arbeide for at vi i skal kunne kjøyre dei kursa vi vil, utan at
ressursgruppar eller landsråd skal vere ein brems. Eg er opptatt
av at vi skal få eit godt samarbeid med dei andre frivillige
organisasjonane i redningstenesta og våre oppdragsgivere. Eg vil
styrke relasjonane vi har med alle aktørane i samvirket, på dei
felles arena kor vi treffest, møter, øvinger, kurs, osv.
Eg vil og jobbe aktivt i Distriktstyret for våre aktiviteter og for å
skaffa midler til dette.
Etter valet vil det komme mange nye medlemmer inn i
Distriktsstyret og det er viktig å gi dei god informasjon om kva
Hjelpekorpsene driver med og dei utfordringane vi har.
Det er store utfordringar med det som skjer i samfunnet, klima
og vær, fleire aksjoner, og aksjoner som våre oppdragsgivere
ikke er einige om hvem har ansvar for. Eg vil i den neste perioden
arbeide med å få avtale med helseforetakene om henteoppdrag
og ambulanseoppdrag utanfor veg.
(Gjelder forsikring og satsar for betaling).
Hjelpekorps-CV Geir Helleve
Starta i Hjelpekorpset i 1974
1975 Vinter C.
1976 vannredning elv.
1977 Vinter B kurs.
1977 Sommer B-kurs.
1978 Operativ leder A kurs vinter.
1978 kurs i sikring og forankring (Bratt og
glatt).
1978 Samband B-kurs.
1987 Trinn 2 instruktørkurs.
1978 Ambulansekurs.
1981 Sminke og markørkurs.
2015 Nødnettkurs.
2016 Samvirke på Skadested, 5 dager kurs.
2017 Kvitt kort-kurs.
Stab Vinter kurs Finse 1979-1996.
1984-1995 Fagleder for samband i HRKH.
1982-1995 Distrikts depot leder i HRKH.
1984-1995 Kursleder og instruktør for
Sambandskurs Hordaland.
Var ein av arkitektene bak Hordalandsmodellen for samband for Hjelpekorps på
80-tallet.
Elles er eg i gong med arbeidet med å forenkle varslingsrutinane
som våre oppdragsgivere skal bruke når dei trenger vår hjelp.
Eg er veldig motivert for å fortsette som distriktsrådsleiar i
Hordaland Røde Kors Hjelpekorps!
Geir Helleve
40
Nils Vidar Hopland
45 år
Arbeidsleder Verksted i CCB Mongstad AS
Medlem i siden 2000 i Nordhordland Røde Kors Hjelpekorps
Min motivasjon for å fortsette i D-råd hjelpekorps er å være
med å drive Hordaland Røde Kors Hjelpekorps videre.
Jeg er nok ikke «Lederen» som viser hvor veien går, men
ønsker å være med å trekke lasset i den retningen som vi
sammen velger.
Blant de viktigste tingene for HRKH i tiden fremover blir å
høyne kvaliteten på jobben vi gjør for våre oppdragsgivere.
Uansett om det er i en aksjon eller på en vakt.
Her blir en stor jobb å få på plass fagpersoner og ledere som
driver kvalitetskurs og opplæring på alle områder.
I tillegg til dette er rekruttering av nye medlemmer også en
viktig jobb.
Det er mange svært dyktige fagpersoner i Hordaland. Denne
kunnskapen må vi prøve å få formidlet til nye engasjerte
medlemmer i hele fylket.
Jeg har evnen til å lytte, og deretter komme med en mulig
konklusjon, når de rundt meg går fast i samme argumentasjon
over lenger tid. Jeg er heller ikke redd for å legge frem mine
meninger.
Jeg ønsker å jobbe videre med DM og NM. Storkurshelgen er
også noe jeg har vært med på de siste årene. Av fagfelt ligger
førstehjelp og instruksjon høyt oppe. Det å føre vannredning i
Hordaland fremover er også noe jeg ønsker å jobbe med.
Hjelpekorps-CV Nils Vidar Hopland
Var med å starte Røde Kors i Austrheim 2000.
Var da adm.leder frem til 2005. Har vært med i
lokalråd eller lokalforening hvert år etter
dette.
Noen av kursene jeg har:
ASOR og FSOR
Sjø og strand B
Samband B
Vinter C
Videregående førstehjelp.
Er instruktør i:
NGF
NGF barn
Hjertestarter
Kvalifisert førstehjelp
Samband
Nødnett
Vannredning
Med flere.
Nils Vidar Hopland
41
Kent Eivind Vorland
26 år
Jobber: Avdelingsleder Beredt AS
Medlem i siden april 2006 i Sotra Røde Kors Hjelpekorps
Helt siden jeg ble med i Sotra Røde Kors Hjelpekorps i 2006 har
jeg ikke sluttet å bli imponert over hvor mange utrolig flotte,
engasjerte og flinke frivillige kolleger jeg har i hjelpekorpset i
Hordaland. Jeg mener at frivillige som bruker så mye av sin fritid
fortjener dyktige og motiverte tillitsvalgte som vill jobbe målrettet
for å gi hjelpekorpsene de beste forholdene og
rammebetingelsene å jobbe i.
Jeg ønsker å være med å dra lasset, og vil jobbe for at Røde Kors
Hjelpekorps i Hordaland skal være en synlig og robust aktør i
redningstjenesten. Jeg vil spesielt ha fokus på å skape gode
rammebetingelser både internt i Røde Kors og dessuten opp mot
våre samarbeidspartnere og oppdragsgivere.
Hjelpekorps-CV Kent Eivind Vorland
02.2007–08.2007 Rådsmedlem Sotra RKH
03.2011–02.2013 Nestleder Fjell Røde Kors
03.2012–02.2013 Operativleder Sotra RKH
02.2013 -> Korpsleder Sotra RKH
09.2014 -> Aksjonsleder område 2
2014 ->
Leder for regionkurskomiteen
Relevante kurs: KSOR, LSOR, ASOR, FSOR,
KSOR-vann, KSOR -vinter, ambulansekurs,
Mental førstehjelp B, Krise- og
beredskapsledelse B, Psykososial førstehjelp
og Ettersamtale.
Både publikum og den profesjonelle redningstjenesten stiller
stadig høyere krav og forventinger til oss frivillige. Vi har klart å
møte disse kravene og forventningene på en god måte, ved å
bygge opp en spisskompetanse innen søk og redning både
sommer og vinter. Men vi må fortsette å være bevisst på at disse
kravene ikke kommer til å bli lavere med årene. Det som har skapt
mye arbeid for oss i det siste, for eksempel økt turisme og
ekstrem utfoldelse i naturen, har vi kanskje bare sett begynnelsen
av. Derfor vil jeg bidra til at vi skal få bedre rammer for at vi skal
kunne utføre jobben som vi utfører frivillig på en mest mulig
profesjonell måte.
42
Valgkomiteens kommentarer til de kandidatene som er innstilt:
Valgkomiteen takker de nominerte som sendte god informasjon om seg selv. Dette har vi sett på som
et positivt tillegg til den informasjonen som medlemmer av valgkomiteen har tilegnet seg ved å
snakke med forskjellige medlemmer av hjelpekorpset i ulike korps og verv i hele fylket. Vår innstilling
er enstemmig og bygger på et solid grunnlag av innhentet informasjon og egne erfaringer.
Leder - Kent Eivind Vorland – Sotra Røde Kors Hjelpekorps
Vi ønsker drivkraften som Kent Eivind har vist gjennom vervene i Sotra Røde Kors Hjelpekorps, i
aksjonsledergruppen i område 2 og som leder av regionkurskomiteen. Vi tror at Kent Eivind kan være
en synlig D-rådsleder som står på barrikadene for korpsene våre.
Administrativ leder - Håvard Hongve Helle (eneste kandidat) – Osterøy Røde Kors Hjelpekorps
Valgkomiteen har fått veldig positive skussmål fra andre i d-rådet og fra hjelpekorpsere rundt i
Hordaland. Vi oppfatter ham som en uredd person med høy integritet og gode evner til å fordype seg
store tekstmengder, til å ha kontroll på detaljer og ha «orden i sysakene».
Rådsmedlem 2 år - Per Magne Eikeland – Odda Røde Kors Hjelpekorps
Per Magne har en evne til å vise seg frem og til å fronte hjelpekorpset sine aktiviteter på en positiv
måte. God erfaring fra hjelpekorpsarbeid både i storby og på bygden, og vi tror han evner å se de
ulike behovene som gjelder for korps i indre og ytre strøk.
Rådsmedlem 1. år - Nils Vidar Hopland – Nordhordland Røde Kors Hjelpekorps
Nils Vidar Hopland har vært en god pådriver på DM og som instruktør. Han er en positiv kar med
sterkt engasjement for hjelpekorpset, og som er en sentral person innenfor de feltene som han
brenner for, og som også er viktige punkt som D-rådet må ha fokus på.
Varamedlem 2 år - Roar Fredriksen – Etne Røde Kors Hjelpekorps
Roar er en stødig kar, med kvaliteter som vi aldri kan få nok av i hjelpekorpset. Han er veldig seriøs,
og han setter seg alltid grundig inn i materien. Han er en som får ting gjort. Hans arbeid har også
vært til utrolig god nytte for hjelpekorps i hele Norge, gjennom Kova, vaktsystemet han har utviklet
fra bunn av.
BEMERKNING: Valgkomiteen oppfordrer alle hjelpekorpsene å benytte deler av tiden frem mot neste
nominasjonsrunde til å «sette seg litt i skammekroken» sammen med oss. Vi har ikke klart å sikre oss
kandidater som sørger for et snev av likestilling i D-rådet. Det er veldig mange kvalifiserte kvinner i
hjelpekorpsene i Hordaland som vi mener kan gjøre en solid jobb. Vi håper noen av disse blir
nominert og takker ja til å stille til valg, når vi skal be om kandidater til nytt D-råd i 2018.
NB! Roar Fredriksen er bror av Anne Fredriksen som er leder i valgkomiteen. Anne ga tydelig beskjed
om dette til resten av valgkomiteen underveis i prosessen.
Hilsen Valgkomiteen
Leder:
Medlem:
Medlem:
Vara 1:
Vara 2:
Anne Fredriksen, Etne RKH
Roar Waardal, Laksevåg RKH
Roy Steinsland, Vaksdal RKH
Paal-Espen Haukedal, Bømlo RKH
Olav Kaastad, Tysnes RKH
43
Valg av distriktsråd hjelpekorps i Hordaland Røde Kors
Valgkomiteens innstilling til valg på årsmøtet i Hordaland Røde Kors Hjelpekorps:
Leder
Adm. leder
Rådsmedlem
Rådsmedlem
Varamedlem
Kent Eivind Vorland
Håvard Hongve Helle
Per Magne Eikeland
Nils Vidar Hopland
Roar Fredriksen
Sotra RKH
Osterøy RKH
Odda RKH
Nordhordland RKH
Etne RKH
2 år
2 år
2 år
1 år
2 år
Det ene rådsmedlemmet velges for ett år, for å fylle posisjonen som blir ledig hvis Håvard Hongve
Helle blir valgt som administrativ leder.
Valgbare kandidater til vervene:
Leder:
Kent Eivind Vorland
Geir Helleve
Rådsmedlem: Kent Eivind Vorland
Per Magne Eikeland
Nils Vidar Hopland
Varamedlem: Roar Fredriksen
Per Magne Eikeland
Nils Vidar Hopland
Sotra RKH
Voss RKH
Sotra RKH
Odda RKH
Nordhordland RKH
Etne RKH
Odda RKH
Nordhordland RKH
Fullstendig sammensetting av distriktsråd hjelpekorps 2016-2017 om innstillingen følges:
Leder
Adm. leder
Operativ leder
Rådsmedlem
Rådsmedlem
Varamedlem 1
Varamedlem 2
Kent Eivind Vorland
Håvard Hongve Helle
Eilev Nysveen
Per Magne Eikeland
Nils Vidar Hopland
Gunn Mæland Dagestad
Roar Fredriksen
Sotra RKH
Osterøy RKH
Eidfjord RKH
Odda RKH
Nordhordland RKH
Odda RKH
Etne RKH
2 år
2 år
1 år
2 år
1 år
1 år
2 år
2017-2019
2017-2019
2017-2018
2017-2019
2017-2018
2017-2018
2017-2019
Valg av Hordaland Røde Kors Hjelpekorps sin valgkomité
Dette er D-rådet sin innstilling til valg på valgkomite:
Medlem
Roar Waardal
Medlem
Paal-Espen Haukedal
Varamedlem 1 Frank Jakobsen
Laksevåg RKH
Bømlo RKH
Norheimsund RKH
2 år
2 år
2 år
Alle kandidatene er valgbare til alle posisjonene.
Fullstendig sammensetting av valgkomiteen 2016-2017 om innstillingen følges:
Leder
Medlem
Medlem
Varamedlem 1
Varamedlem 2
Anne Fredriksen
Roar Waardal
Paal-Espen Haukedal
Frank Jakobsen
Olav Kaastad
Etne RKH
Laksevåg RKH
Bømlo RKH
Norheimsund RKH
Etne RKH
1 år
2 år
2 år
2 år
1 år
2017-2018
2017-2019
2017-2019
2017-2019
2017-2018
44