Inntekter Utgifter

Inntekter
Budsjett 2017
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
103 061,49
103 061,49
213 639,31
213 639,31
80 000,00
600,00
30 024,00
537 902,62
2 000,00
14 100,00
16 100,00
554 002,62
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12
1.13
1.14
1.15
Egenkapital
SUM Egenkapital
Driftsstøtte fra Troms Arbeiderparti
Inntekter fra AUF
Statsstøtte
TROBUR
Fordringer lokallag
Fordring May-Britt Simonsen
Momskompensasjon
SUM Inntekter
Materiellinntekter
Kontigentinntekter
Diverse inntekter
SUM Andre inntekter
SUM Driftsinntekter
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10
2.11
2.12
2.13
2.14
2.15
2.16
2.17
2.18
2.19
2.20
2.21
2.22
2.23
2.24
2.25
2.26
2.27
2.28
2.29
2.30
2.31
2.32
2.33
2.34
Fylkessektretærordningen
Husleie
Kontorutstyr
Porto
Revisjon
SUM kontordriftskostnader
Reiseregninger FS til lokallag
Andre reiseregninger
SUM Reisekostnadder
Årsmøte og rep.skap
Representasjon Troms AP
Sommerleir
Valgkamp
Landsmøtet
Landsstyremøter
Sentrale arrangement
Vervekampanje
Kurs
FS-møter
Annen møteaktivitet
Materiell
Kampanjeutgifter
Aktivitetsstøtte lokallag
SUM Aktivitetskostnader
Folkehjelpa
PLAN Norge
Andre solidaritetsprosjekter
SUM Solidaritetsprosjekter
Pris Banktjenester
Gjeld sentralt
Diverse utgifter
SUM øvrige kostnader
SUM Driftsutgifter
DRIFTSRESULTAT
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
149 547,52
45 000,00
10 000,00
4 000,00
13 750,00
222 297,52
37 000,00
5 000,00
42 000,00
35 000,00
15 000,00
15 000,00
90 000,00
500,00
13 000,00
10 000,00
11 000,00
48 000,00
20 000,00
8 000,00
5 000,00
7 000,00
10 000,00
287 500,00
2 400,00
2 340,00
2 000,00
6 740,00
5 000,00
5 000,00
10 000,00
568 537,52
-14 534,90
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
Kapitalinntekter fondskonto
Kapitalinntekter brukskonto
SUM Kapitalinntekter
ÅRSRESULTAT
BALANSE
kr
kr
kr
kr
kr
200,00
200,00
-14 334,90
88 726,59
Utgifter
Budsjett 2017