Marie Skłodowska-Curie Postdoktor Master Class

Marie Skłodowska-Curie Postdoktor Master Class
HF skal tiltrekke seg attraktive postdoktorkandidater fra utlandet gjennom Marie Skłodowska-Curie
Actions Individual Fellowships-prorammet. For å få til dette, innfører HF en Master Class for eksterne
søkere.
Marie Skłodowska-Curie actions (MSCA) er en del av det europeiske forskningsprogrammet Horizon
2020, og gir lønns- og mobilitetsmidler for forskere som vil fremme sin karriere med et
utenlandsopphold. Individual Fellowships er lønnsmidler og institusjonelle tilskudd til dyktige,
kreative og mobile forskere. Midlene er tilgjengelige som et postdoktorstipend til forskere med mere
enn fire års forskererfaring eller en ph.d.-grad, og gis for opphold i og utenfor Europa. Søkere som
ønsker seg til Norge, kan ikke ha bodd, arbeidet eller studert m.m. her i mer enn 12 måneder de siste
tre årene, regnet fra søknadsfristen (14. september). Utfyllende informasjon og kriterier blir
annonsert 11. april på følgende nettsider:
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/msca-if-2017.html
HFs nye ordning følger Københavns Universitets opplegg for deres eksterne MSCA-søkere, som har
hatt stor suksess. Målet med ordningen er å tilby støtte på et tidlig tidspunkt og hjelpe eksterne
søkere med å utforme gode søknader. Vi oppretter derfor en MCSA Postdoktor Master Class, der vi
inviterer aktuelle søkere til Oslo, for en introduksjon til programmet og søknadsprosedyrer samt
møter med faglige kontaktpersoner og forskergrupper.
Vi lyser ut plasser til den første samlingen i juni med følgende frister:
9.mars: Informasjonsmøte for kontaktpersoner og støtteapparat
Informasjonsmøte om MSCA-ordningen for faglige kontaktpersoner og det administrative
støtteapparatet, i regi av Yellow Research.
Møtet blir annonsert av UiOs EU-kontor, og kommer som en egen e-post.
15. mars: frist for nominering av kandidater til HF
1) Søkerens CV, 2) søkerens prosjekttittel og skisse over prosjektideen (ca. 1 side) og 3) faglig
kontaktpersons korte vurdering av hvorfor søkerens prosjekt er relevant for kontaktpersonens eller
forskergruppens arbeid, sendes [email protected] innen 15. mars.
Dekanatet foretar en utvelgelse av innsendte kandidater for opptak til samlingen i juni.
Kriteriene på utvelgelse er: 1) kvaliteten på søkerens faglige profil (målt gjennom utdanning,
publikasjoner, samarbeidsprosjekter, priser, viktige verv, internasjonal forskningsaktivitet mm.); 2)
det foreslåtte prosjektet relevans for faglig kontaktperson og/eller forskergruppens pågående
forskningsprosjekter; 3) prosjektideens originalitet og gjennomførbarhet.
Ti plasser er forbeholdt eventuelle søkere fra MultiLing, de to toppforskmiljøene, Timing and Sound
in Musical Microrhythm og Conceptual Engineering, samt HFs tematiske forskningsområder,
Scanguilt, SynSem og Traveling Texts.
HF dekker utgiftene for fly og opphold til disse ti deltakerne.
Kostnader for øvrige deltakere må dekkes av instituttene.
6. og 7. juni: MCSA Postdoktor Master Class
Første dag tar for seg MSCA-programmet, søknadsprosedyrer og møter med faglig kontaktperson og
forskergrupper.
Andre dag er satt av til søknadsskriving sammen med faglig kontaktperson, i samarbeid med
forskningsrådgiver og eventuelt forskergruppen.
Faglige kontaktpersoner må forplikte seg til å delta på samlingen.
Det er sterkt ønskelig at forskergruppene inviterer søkerne med på middag kvelden 6. juni. Denne
kostanden må dekkes av gruppen / instituttet, for alle deltakerne.
Vi minner om at tidligere søkere til postdoktorstillinger, som ikke nådde helt opp, kan være aktuelle
kandidater for et Marie Skłodowska-Curie-stipend.
Under er opplegget vi ønsker å presentere for eksterne søkere:
2017 Timetable – Marie Curie Individual Fellowship applicants, applying from the Faculty of Humanities:
Date
Activity
6 – 7 June 2017
MCSA Postdoktor Master Class
A two-day seminar in Oslo where invited applicants are given relevant information, meet with
supervisors and research groups, and start writing the proposal
June-July
Proposal created in the online Participant Portal
Register UiO by using the PIC: 999975814.
On the “Parties” page it is important to register "Contacts" by clicking the “+”.
Register your Supervisors name and e-mail.
Register also "Coordinator contact": Magnus Garder Evensen; e-mail: [email protected]
June-July
Draft proposal writing
Applicants should write their proposal in the relevant Word template, while finding guidance from the
“Step-by-Step Guide” and "Guide for Applicants". The documents will be published 11. April on
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/msca-if2017.html
The supervisor should in particular give input to the sections: 1.2; 1.3; 3.2 and 5.
Research support staff at the department or centre should in particular provide input to 1.3 and 3.4
and 5.
14 August 2017
Internal deadline: feedback
Deadline for sending draft proposals for internal feedback.
Drafts should be sent to [email protected]
Draft proposals received after this date might not get any feedback.
14 September
2017
Final deadline
Formally, the proposal is submitted by UiO, but the actual submission of the proposal shall be done by
the fellowship applicant, after a “go-ahead” from the supervisor.
It is highly recommended to submit well in advance of the 14th September, as it is no problem to resubmit.
February 2018
Results
February -March
2018
Contract negotiations
UiO will take care of the negotiations of Grant Agreements, as authorised to sign the contract with
the European Commission.
1 May 2018
Earliest start date
The fellowship shall start at the very latest: 1 September 2018.