4-arsmelding-for-svommearet-2016

Årsmelding for 2016- Grimstad
Svømmeklubb
Styret har bestått av:
Leder
Nestleder
Sekretær
Kasserer
Styremedlem
Styremedlem
Remy Andreassen
Tore Møster
Hilde Broen
May Rita Norum
Tanja Røskar
Hege Løvheim
Varamedlem
Varamedlem
Randi Groos Moen
Monica Nysted
Revisorer
Barbro Usterud, DNB
Audun Aanonsen, Økonomisjef i Artisti-gruppen
Ansvarlig for konkurransegruppene
Hovedtrener Jan Arne Molund/Monica Nysted
A-gruppa
Lars E. Mehlum/Lise Lothe
B-gruppa
Monica Nysted/Ivelin Kirilov
C-gruppa
Hilde Råen/Ivelin Kirilov/Felicia Widmark
D-gruppa
Nadya Aagre/Kristine Hokland/Nils Eidet/Sigrid Strand
Ansvarlig for svømmeskolen
Kristine Jørgensen/Tanja Røskar
Ansvarlig for damesvømming på søndager
Tanja Røskar
Ansvarlig for morgensvømmingen
Morten Syse/Reni Lukas
Ansvarlig for voksenopplæring
Monica Nysted/Kristine Jørgensen
Medlemmer
Pr. 31.12.16 hadde klubben 428 betalende medlemmer mot 430 medlemmer pr.
31.12.15. Av klubbens 428 medlemmer er 309 under 19 år. Klubbens medlemmer er
nokså jevnt fordelt mellom gutter og jenter, men blant konkurransesvømmerne er det en
overvekt av jenter.
Styremøter
Det er avholdt 9 styremøter fra årsmøtet 2015 til årsmøtet 2016.
Norges Svømmeskole
Svømmeskolen har hatt en økning i kursdeltagere i 2015. Høsten 2015 hadde vi et hopp i
antall deltagere grunnet økt tilbud til flyktningbarn og -ungdom via kommunens
Kvalifiseringstjeneste. Vi har i løpet av året hatt en del utskiftninger av instruktører da
flere av dem har gjort seg ferdig med studier o.l. Ansvarlig for svømmeskolen var i
vårsemesteret Veronica Navjord og Tanja Røskar, og Tanja Røskar i høstsemesteret. De
nye instruktørene har fått begynnerinstruktørkurs (se eget punkt). Vi har hatt halvårlige
kurs, noe som fungerer godt. Vi har arbeidet kontinuerlig med forbedring i bruken av
www.tryggivann.no også dette året. Svømmeskolen gir det økonomiske grunnlaget for
driften av klubben og skal bidra til rekruttering. Det er et godt samarbeid mellom
hovedtrener og svømmeskolen, og vi ønsker å jobbe for å bli bedre på rekruttering.
Hovedtrener har ansvaret for de videregående kursene på svømmeskolen.
Vi har 10 instruktører, samt noen tilkallingsvikarer.
Side 1 av 4
Årsmelding for 2016- Grimstad
Svømmeklubb
Svømmeaksjonen
Pga. stor konkurranse om å arrangere kurs for svømmeaksjonen ble vi bare tildelt 4 kurs
sommeren 2016. På de 4 kursene hadde vi tilsammen 60 kursdeltagere, og dette gav
også et viktig tilskudd til klubbøkonomien, selv om vi hadde håpet på flere kurs. Alle
kursene ble arrangert i løpet av en uke med 4x2 timer mandag til fredag. Instruktørene
alternerte slik at de hadde fritimer i løpet av dagen. Svømmeaksjonen gir positiv omtale
både i presse og fra deltakerne. 2016 var siste året med svømmeaksjonen. Dette vil føre
til en inntektsreduksjon på ca 40000 kroner i 2017.
Damesvømming
Svømmeklubben gjennomførte ett kurs for damer i samarbeid med Grimstad kommune
høsten 2016. Kurset strakk seg over 15 ganger, og hadde 16 påmeldte deltagere. I
gjennomsnitt var det ca. 10 damer som deltok pr. gang. Ansvarlig for kurset og
hovedinstruktør var Tanja Røskar. Kristine Jørgensen og Silje Jåvold vekslet på å være
hjelpeinstruktør.
Damesvømming-kurset på søndag morgen er et tilbud til kvinnelige flykninger som enten
trenger vanntilvenning eller enkel svømmeopplæring. Kurset har som mål å gjøre
damene trygge i vann, å lære dem sikkerhet i og i nærheten av vann og enkel
svømming. Det er svært sprikende ferdigheter på deltagerne, og det er varierende hvem
som kommer på kurs fra gang til gang. Det er derfor valgt å ikke ha et for fast opplegg
på kurset, men heller ta det litt ad hoc etter hvem som kommer. Nytt av høsten 2016 var
at vi hadde en enkel innføring i livredning som gikk ut på demonstrasjon av hjerte-lunge
redning, noe teori og å øve på å hente opp livredningsdukken fra grunna. Det anbefales å
videreutvikle denne delen av kurset.
Svømmeskolen arrangerte også kurs våren 2016 (15 ganger) med 15 påmeldte og ca. 8
gjennomsnitt på hvert kurs. Hjelpeinstruktør på våren var Tordis Vandeskog.
Instruktørkurs
I samarbeid med Per Irgens arrangerte svømmeklubben instruktørkurs for
begynnerinstruktører høsten 2015. På kurset deltok 4 av klubbens medlemmer, og 4
unge flyktninger som kom fra Kvalifiseringstjenesten i Grimstad. Kurset var også
annonsert og åpent for andre, men pga at vi valgte å ikke kjøre et komprimert
helgekurs, men et som gikk over tre vanlige svømmeskolekvelder, var det ingen eksterne
deltagere. Kurset var et nytt konsept for klubben, organisert slik at deltagerne hadde
først en teori time, så hadde de undervisning i vann samtidig med svømmeskolen, og
med avsluttende teori/oppsummering etterpå. Dette er en metode som er brukt i USA og
Australia, men så vidt vi vet er den ikke prøvd ut andre steder i Norge. Ved å organisere
kurset på denne måten fikk kursdeltagerne både teori og praktisk trening med
barnegrupper.
Før kursets oppstart ble det informert om opplegget til alle foreldre/foresatte, og det kom
utelukkende positive tilbakemeldinger både før, under og etter kurset. Etter avsluttet
instruktørkurs gikk alle kursdeltagerne inn som instruktører på kurs. Noen alene på
mindre kurs med få barn, og andre som assistenter på kurs på høyere nivå med flere
barn.
Morgensvømming
Dette tiltaket går hver tirsdag og torsdag fra kl 0610 – 0730.
Det møter normalt 5-10 svømmere på hver morgensvømming, hvorav de fleste er
voksne kondisjonssvømmere, men også flere som trener til triatlon m.m.
Side 2 av 4
Årsmelding for 2016- Grimstad
Svømmeklubb
Svømmeopplæring/teknikkutvikling for voksne
Dette tiltaket går hver mandag fra kl 2045 – 2130. Vi opplever en stabil deltakelse, og
det er mange innvandrere som deltar her.
Det møter normalt 10-15 svømmere på denne gruppen.
Konkurransegruppa
Vi har i 2016 utviklet oss mye både individuelt og som gruppe, med mange flotte
prestasjoner i året som gikk. Vi har vært med både i LÅMØ, ÅM, Nordsjøstevnet og NM
kortbane. Vi har også hatt et godt samarbeid med andre klubber i regionen både
gjennom felles treninger, på stevner og treningsleirer.
Rekrutteringen til konkurransegruppen er positiv, vi rekrutterer både gjennom
svømmeskolen og blant barn og unge som henvender seg til oss.
Vi har bare vært 24 aktive konkurransesvømmere + 3 gjestesvømmere i 2016. Dessverre
har det vært et stort frafall i bla A-gruppa.
Rekrutteringen fra svømmeskolen har økt etter at vi flyttet noen av de videregående
kursene til tirsdag, sammen med rekruttgruppa. Vi innførte også en hospitantordning
som lar kurs-svømmerne prøve seg i D-gruppa en dag i uka. Dette har ført til økt
rekruttering, men også en raskere lærekurve for de som benytter seg av ordningen. I år
har vi åpnet kurs også på onsdager, og det er totalt 20 barn som benytter dette tilbudet.
Totalt 11 timer tilgjengelig i svømmehallen har vært utnyttet godt, oppmøtet på trening
er bra.
Treningsleirer
Vi ser at samarbeidet med kretsen og andre klubber er svært viktig for å komme seg på
leir. I 2016 har vi vært på oppstarts leir i Danmark, kretssamling for ÅM svømmere og
felles sommerleir med Varodd SK i Torremolinos, Spania. I tillegg har vi arrangert vår
egen treningsleir i høstferien i Danmark.
Stevner
GSK har i 2016 arrangert finalestevnet i kretskarusellen og en klubb cup for
konkurransegruppene + de videregående kursene. Måtte avlyse cup nr 2 pga
bemanningsproblemer. Vi har også deltatt på mange andre stevner. De fleste i lokal regi,
men også større stevner som LÅMØ, Nordsjøstevnet og UM/Jr NM (kortbane).
Dommere
Klubbens tidligere dommere har ikke opprettholdt autorisasjonen, slik at klubben i
praksis nå bare har en dommer. Fire nye klubbdommere er under utdanning. Det er nye
krav for å få arrangere større stevner. Kravet er fem klubbdommere.
Livredningskurs
Alle instruktører og trenere har gjennomgått livredningskurs, og i tillegg har noen
foreldre også tatt kures.
Trener/lederkonferanse
Klubben deltok på den årlige trener-/lederkonferansen med 1 deltaker.
Hjemmeside.
Hjemmesiden til Grimstad svømmeklubb holder grei standard. Det er en "levende" side
som trenger kontinuerlig oppdatering.
Foreldremøter
Side 3 av 4
Årsmelding for 2016- Grimstad
Svømmeklubb
Vi har hatt et foreldremøte i 2016. Klubben planlegger å ha et fast årlig foreldremøte ved
oppstart på høsten.
Sosiale aktiviteter
Det har vært avholdt ulike sosiale aktiviteter i tilknytning til treningene. Dette har vært
planlagt og utført av trenerne. Velferds komitéen arrangerte en svært vellykket
sommeravslutning med overnatting og nattbading. Det ble også holdt svømmekurs for en
gruppe dansere fra Tanzania? som lærte bort afrikansk dans til svømmerne.
I desember arrangerte vi den årlige monstersvømmingen, der ble det svømt fra 500m av
de yngste til 10000m av de eldste. Etterpå ble det grøt med mandel på kanten. Dette er
en populær juletilstelning som også de minste ville være med på.
Klubbutvikling
Grimstad svømmeklubb har en god klubbmanual. Det er viktig at klubbens medlemmer
og ressurspersoner er kjent med innholdet, og at eventuelle uklarheter rettes opp slik at
manualen hele tiden er «fasit» for klubbdriften.
Vi tok i 2016 i bruk messenger-grupper for trenere og de ulike konkurranseguppene.
De har fungert som infokanaler og her har det blitt delt program, bilder og nyttig
informasjon. Målet er at alle i gruppene blir medlemmer, så viktige beskjeder og fravær
ved sykdom etc. kan legges inn på riktig gruppe.
GSK i media
GSK er godt representert i Grimstad Adressetidene, trenere og oppmenn har levert
rapporter fra alle stevnene til avisa.
Ullmax
Det har ikke vært brukt mye tid på Ullmax. Og det anbefales å fases ut i 2017.
Økonomi
Klubben har god økonomi.
I 2012 inngikk klubben en treårig samarbeidsavtale med SR-Bank, med 2 års opsjon. I
slutten av 2015 ble avtalen med SR-Bank forlenget med 1 år.
Grimstad, 21. februar 2017
Remy Andreassen
Leder
Side 4 av 4