SPRÅK OG LESEAKTIVITETER Her vil det legges

SPRÅK OG LESEAKTIVITETER
Her vil det legges ut informasjon om hvordan de forskjellige avdelingene
jobber med språk og leseaktiviteter i det daglige samspillet med barna.
Språk blir sett på som nøkkelen til framtidens kunnskap. Språk og
kommunikasjon er kunnskap og sosialt samspill. Her i Emmaus er vi med i
Språkløyper som er en Nasjonal strategi for lese og skrive satsing.
For å lese mer om denne satsningen gå inn på: www.sprakloyper.no
Hovedmål
 Vi vil at alle barna skal oppleve glede og mestring i kommunikasjon og
samspill med andre barn og voksne.
 Vi vil styrke barns språkutvikling ved å ha ulike leseaktiviteter.
Delmål

Barna skal få lytte til lesing, fortellinger, sanger, rim og regler.

Språk og leseaktiviteter skal holdes minst en gang i uken. Dette skal være
en planlagt leseaktivitet for alle barn med samtale og undring rundt ulike
bøker.

De som trenger ekstra støtte til språklæringen skal få en mer
systematisk trening. Her er språktrappa (et pedagogisk
planleggingsverktøy laget av Stavanger kommune) være til god hjelp.

Personalet skal hjelpe barnet til å bygge opp et rikt repertoar av begreper
og utnytte hverdagssituasjonene til å språklæring.

Barna skal bli oppmerksomme på skriftspråket og oppmuntres til
lekeskriving.

Barna skal møte undrende voksne som stiller åpne og undrende spørsmål og
har tid til å vente på svar.
Vi har sett viktigheten av å arbeide med språket i hverdagen sammen med barna.
Det er viktig for læring, sosiale relasjoner og vennskap. Vi ønsker å legge til
rette for lek der barna får bruke og utvikle språket sitt i samspill med sine
lekekamerater. Samtaler med voksne er nødvendig for at barna skal oppnå et
rikt og nyansert språk. Personalet må være bevisste på at de er viktige språklige
rollemodeller for barn, og barn utvikler språk i samspill med andre mennesker.
Barns møter med bøker er verdifulle. Barna får erfaringer med språk som er
mer komplekst enn deres eget. Rike erfaringer med høytlesning og samtale rundt
bøkene er med på å utvikle barnas språkkompetanse.