sak 8 – prinsipper for politiske utnevninger

! / 64
50
!
SAK 8 – PRINSIPPER FOR POLITISKE UTNEVNINGER
1
2
På representantsskapsmøtet 1. sept. 2016 ble det i forbindelse med evaluering av
prosessen rundt politiske utnevninger i 2015 vedtatt følgende:
3
“Oslo MDGs årsmøte behandler retningslinjer for framtidige politiske utnevnelser i 2017”.
4
5
Bystyregruppa ble gitt i oppgave å utforme slike retningslinjer og har utformet følgende
forslag basert på erfaringene fra 2015 og praksis i andre partier.
6
Forslag til vedtak:
7
Oslo MDG følger følgende prinsipper for politiske utnevninger i Oslo:
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
Utnevninger etter valg
● Byrådet i Oslo utgår fra bystyret. MDGs valgte representanter til bystyret er
ansvarlige for politiske utnevning av byråder. Dersom en bystyrerepresentant er
aktuell som byråd vil denne tre ut og erstattes av vara i behandlingen av den
aktuelle utnevnelsen.
● Kandidaten nominert på toppen av MDGs bystyreliste bør være selvskreven
byrådslederkandidat og implisitt ha tillit til å lede prosessen med resterende
politiske utnevninger i dialog med bystyregruppa
● Politisk utnevning av byråder er av såpass stor viktighet for partiet at fylkeslaget
bør involveres i prosessen, gjennom at fylkesstyret konsulteres.
● Utnevnte byråder avgjør i siste instans hvem som er deres byrådssekretærer, men
bystyregruppa bør involveres og orienteres i prosessen. Byrådene har ansvar for å
sikre et visst mangfold i gruppen av byrådssekretærer.
● Det bør bekjentgjøres i partiet at man søker etter kandidater både på
byrådsekretærer og byråder
● Byrådssekretærer under andre partiers byråder bør forankres på lik linje som
byråder, men i dialog med aktuelle byråd.
26
27
28
29
30
31
32
33
Skifter underveis i perioden
● Ved midlertidige eller permanent utskifting av byråd skal bystyregruppa i dialog
med gjenværende byråd(er) og fylkesleder gjennomføre en prosess for utpeking
av ny byråd
● Våre byråder står fritt til å utpeke egne byrådssekretærer ved utskifting, men
bystyregruppe bør involveres og orienteres i prosessen.
● Ved utskifting av byrådssekretærer under byråder fra andre partier gjelder samme
prosess som for byråder
! / !64
50