2_Bestilling av oppstartsmøte (PDF 67KB)

Oslo kommune
Plan- og bygningsetaten
Bestilling av oppstartsmøte
Skjemakode:
PBE002
Referansenummer:
PBE002-DGSZ
Bestilling av oppstartsmøte
Innsendingsdato:05.12.2016 14:43
Innlogging
ID-porten-innlogging ivaretar kravet om underskrift av den som søker.
Innlogget hos ID-porten INGRID SLETTEN
som
Ansvarlige
Fagkyndig
Firma
Hille Melbye Arkitekter AS
Organisasjonsnummer
929655478
Adresse
Hausmanns gate 16
Postnummer
0182
Poststed
Oslo
Telefonnummer
46874700
E-post (kvittering
sendes hit)
[email protected]
Gjenta e-post
[email protected]
Kontaktperson
for prosjektet hos
fagkyndig
Ingrid Sletten
Forslagsstiller/tiltakshaver
Firma
MONTESSORIBARNEHAGENE AS
Organisasjonsnummer
980907457
Adresse
Røatoppen 15
PBE002-DGSZ
Plan- og bygningsetaten
Postadr:
Boks 364 Sentrum
0102 Oslo
Telefonnummer
E-post:
23 49 10 00
[email protected]
Side 1 av 5
Postnummer
0756
Poststed
OSLO
Telefonnummer
98247360
E-post (kvittering
sendes hit)
[email protected]
Kontaktperson
for prosjektet hos
forslagsstiller
Birgit Lambjerg
Innledende informasjon om forslaget
Eiendomsopplysninger
Gårdsnummer
27
Bruksnummer
734
Adresse/Stedsnavn
Røatoppen 15
Eiers navn
Birgit Lambjerg
Bydel
Bydel Vestre Aker
Bakgrunn for og
hensikt med prosjektet.
Eier ønsker å utvide dagens virksomhet med familiebarnehage til mer enn ti barn/
plasser. Eiendommen må derfor omreguleres til kombinert formål: Bolig/ barnehage.
Er det særlige spørsmål Krav til uteoppholdsareal.
dere ønsker å få
Krav til parkering.
avklart?
Støy.
Karttjeneste
Vedlegg
Oslokart_27_734.pdf
Planstatus og rammebetingelser
Overordnede planer og føringer *
Hvilke overordnede
planer gjelder for
planområdet, hvilke
føringer gir de, og i
hvilken grad følger
prosjektet opp disse
føringene?
Kommuneplan 2015:
Eksisterende bebyggelse.
Gjeldende regulering *
S-4220 bolig m.tilh. anlegg.
PBE002-DGSZ
Plan- og bygningsetaten
Postadr:
Boks 364 Sentrum
0102 Oslo
Telefonnummer
E-post:
23 49 10 00
[email protected]
Side 2 av 5
Andre rammebetingelser
Negative servitutter,
tinglyste heftelser med
mer.
Ingen registrerte.
Eksisterende miljøsituasjon
Naturmangfold,
Generelt: Ytre by, villabebyggelse med kort avstand til kollektivtransport og grøntdrag
samferdsel, støy, trafikk langs Lysakerelva.
Støy: Gul støysone.
Trafikk: Begrenset, 30 km/t langs Røatoppen.
Kommuneplanen viser at det ikke er forhold vedr. naturmangfold som må hensyntas.
Eksisterende bebyggelse og bruk *
Villabebyggelse over tre plan med frittliggende garasje og boder. Anvendes i dag til
privat bolig (1. og 2. etasje) og familiebarnehage for 10 barn (underetasje).
Enkel stedsanalyse
Erstatt gjerne med
Viser til vedlagte illustrasjoner av dagens situasjon.
enkel stedsanalyse som Planområdet inngår i villabebyggelse i ytre by med gangavstand til offentlig
lastes opp, se eksempel transport og friområde. Rolig område med begrenset biltrafikk og 30 km/ timen langs
Røatoppen.
Eiendommen har en flott opparbeidet hage som anvendes til lekeområder for dagens
familiebarnehage, med beplantning og gjerde som buffer mot vei.
Kommuneplanen viser at det ikke er forhold vedr. naturmangfold som må hensyntas.
Illustrasjoner til stedsanalyse
Vedlegg
Røatoppen 15 Stedsanalyse.pdf
Forslagets hovedgrep
Beskrivelse av hovedgrep
Hvordan er forslaget
tenkt løst? Presenter
skissen av byplangrepet
(se forklaring nedenfor)
kort med fokus på
det overordnede:
Formål, disponering
av tomta (atkomster,
utearealer og plassering
av bygningsmasse og
anlegg)
Eksisterende garasje bygges om og kobles sammen med hovedhus i underetasje.
Sammenkobling vil danne nytt inngangsparti til barnehagen, som vil være fordelt
mellom de to byggene.
Tilbygget mellom hovedbygning og garasje vil være tilpasset eksisterende bebyggelse
både i uttrykk og volummessig.
Arealer i hovedhusets underetasje som i dag brukes til familiebarnehage, bygges noe
om og får utvidet bad med ekstra toalett m.m., for å tilrettelegge for flere barn og
tilgjengelighet.
Deler av eksisterende boder innredes til personalrom med garderobe og WC/ dusj.
PBE002-DGSZ
Plan- og bygningsetaten
Postadr:
Boks 364 Sentrum
0102 Oslo
Telefonnummer
E-post:
23 49 10 00
[email protected]
Side 3 av 5
Tiltakshaver ønsker i tillegg å gjøre noen endringer i boligen 2. og 3. etasje, uavhengig
av reguleringssaken, som også vises av foreløpig utkast til fasader. Utvidelse på plan 2
er medregnet i ny BYA/ %BYA.
Reguleringsplanen tar utgangspunkt i en dekning på 30 barn. Som vises av foreløpige
utkast til nye fasader vil krav til dagslys ivaretas.
Skisse av byplangrep og prinsippsnitt
Vedlegg
A 101 Utomhusplan eks.pdf
A 102 Utomhus ny sit.pdf
A 201 Plan kjeller ny sit.pdf
A 202 Plan 1 ny sit.pdf
A 203 Plan 2 ny sit.pdf
Plan kjeller Eks.pdf
Plan 1 Eks.pdf
Plan 2 Eks.pdf
Fasader vest og syd.pdf
Fasader nord og øst.pdf
Fasader garasje.pdf
Fasader boder.pdf
Fakta om forslaget
Arealstørrelse
Planområdet totalt:
1308m²
Arealbruk og foreslåtte
formål
Dagens bruksareal familiebarnehage = 94m2
Dagens bruksareal bolig = 214m2
Foreslått nytt bruksareal til barnehage = 200m2
Foreslått nytt lekeareal til barnehage = 135m2. Dette er tilstrekkelig til å tilfredsstille
lekearealer for 30 barn med utgangspunkt i et gjennomsnitt på 4,5m2 pr. barn.
Foreslått nytt bruksareal til bolig = 200m2
Foreslått bruksareal til personalrom= 23m2 BRA.
PBE002-DGSZ
Plan- og bygningsetaten
Postadr:
Boks 364 Sentrum
0102 Oslo
Telefonnummer
E-post:
23 49 10 00
[email protected]
Side 4 av 5
Uteoppholdsareal (for
skoler, barnehager,
sykehjem og boliger)
Uteoppholdsarealer for barnehage = 650 m². Dette tilsvarer arealer for 32 barn med
utgangspunkt i 20m2 pr. barn, ihht. veiledende norm. Eksisterende uteoppholdsarealer
er svært flott opparbeidet med inndeling i varierte soner. Mesteparten av arealet ligger
utenfor gul støysone ihht. støykart på www.miljøstatus.no (se stedsanalyse).
Uteoppholdsarealer for bolig er på 210m2, inkludert terrasse. I tillegg kommer arealer
til parkering.
Utnyttelse
Foreslått ny BYA= 342m2
Foreslått ny % BYA = 26%.
Uten parkering er foreslått ny % BYA 276m2 / 1.308m2= 21%.
Vi foreslår en bestemmelse som åpner for å tillate maksimalt 28% BYA, hvorav
5% skal forbeholdes parkering på terreng. Dette for ikke å legge begrensninger på
eventuelle utvidelser til rent boligformål i fremtiden.
Høyde
Høyder på bebyggelse vil bli det samme som i dag. Vi har ikke regnet ut
gjennomsnittlig terrengnivå rundt bygningen men gesimshøyden er rundt 4,5 meter og
mønehøyde ca 3,6 meter høyere. Vi kommer tilbake med nøyaktige tall når vi sender
inn planforslag.
Trafikk og parkering
Ingen endring av kjøremønster. Minimal endring i trafikkmengde. Opprettholdelse av
avkjøring til eiendom som i dag.
Oslo kommunes parkeringsnorm anbefaler 2-6 p-plasser og minimum 2 sykkel pplasser pr. 10 årsverk for barnehager i den åpne by. For boliger i den åpne by anbefales
2 bilplasser for småhus med egen parkering.
Barnehagen vil ha færre enn 10 fulltidsansatte og det vil legges til rette for 2 p-plasser
på terreng og 2-3 sykkelparkeringsplasser uten overbygg for barnehagen. For boligen
legges det til rette for 2 parkeringsplasser på terreng. Parkeringsplassene plasseres ved
eiendommens hovedatkomst.
Vedlegg
Vedlegg
6186 Røatoppen 15 Vedr. utnyttelse.pdf
Videre prosess
Redegjør for om
prosjektet kan
utløse krav om
konsekvensutredning
Tiltaket fanges ikke opp av hverken forskriftens vedlegg 1 eller 2, og det er følgelig
ikke krav om konsekvensutredning.
Medvirkning i videre
prosess
Vanlig prosess med varsling og offentlig ettersyn.
Hvilke
hovedutfordringer har
forslaget?
Støy, uteoppholdsarealer.
PBE002-DGSZ
Plan- og bygningsetaten
Postadr:
Boks 364 Sentrum
0102 Oslo
Telefonnummer
E-post:
23 49 10 00
[email protected]
Side 5 av 5