Omstilling - Gran kommune

#Omstilling
Styring, Fornyelse og Innovasjon
1
Omstillingsprosjektet 2017
• Bygger på grunntanken i Vi i Gran SFI hvor Styring,
Fornyelse og Innovasjon sees i sammenheng.
• Handler om å finne økonomisk handlingsrom og
frigjøre ressurser til politiske satsningsområder.
• Det er IKKE krise i dag, men vi kan komme i en
vanskelig situasjon hvis vi ikke gjør grep.
• Krever at vi ser kommunen som helhet, forsøker å
løse utfordringer på tvers av faglige, organisatoriske
og geografiske skillelinjer.
MANDAT
Utarbeide et beslutningsgrunnlag i forkant av budsjett og
økonomiplan 2018-2021 med tiltak som skal gi økt økonomisk
handlingsrom, god drift og muligheter for modernisering,
investeringer og vedlikehold.
Finne forslag til tiltak som gir et handlingsrom på 30 millioner kroner i form av
økte inntekter og reduserte kostnader. Av disse innarbeides tiltak tilsvarende 20
millioner kroner i forslag til budsjett og økonomiplan 2018-2021.
Synliggjøre alle vesentlige vurderinger underveis, også de som bryter
tradisjonelle mønstre og utfordrer etablerte tankesett.
•
•
•
•
Vurdere tjenestenivå i forhold til lovpålagte og ikke lovpålagte oppgaver.
Vurdere langsiktige investeringer med tanke på driftsmessige konsekvenser.
Vurdere organisering av tjenestene og se etter forbedringer på tvers av fag og
virksomheter.
Vurdere strukturelle endringer for en mer effektiv drift.
MÅLSETNINGER
Resultatmål
• Øke kommunens samlede handlingsrom for prioriteringer innen drift,
sparing og investering med 20 millioner kroner i forslag til budsjett
og økonomiplan for 2018-2021.
– Finne et tilfredsstillende tjenestenivå for innbyggerne
og skape en god arbeidssituasjon for medarbeiderne.
– Legge til rette for at Gran kommune kan skape positiv
samfunnsutvikling, lokalt og regionalt.
Prosessmål
• Alle involverte parter opplever en god og meningsfylt prosess
–
–
–
–
–
Informere tydelig, internt og eksternt
Sikre god samhandling med arbeidstakerorganisasjonene
Orientere de folkevalgte underveis
Bruke innovasjonsstrategien (politisk behandling februar 2017)
Bygge videre på faktagrunnlag og ideer fra andre prosesser i
organisasjonen
FØRINGER
Det skal jobbes med fornyelse og innovasjon, og alle typer tiltak kan
foreslås:
– Effektiviseringstiltak, det vil si tiltak som ikke forringer kvaliteten på
tilbud skal prioriteres.
– Tiltak i form av avvikling av tilbud, redusert tilbud og/eller dårligere
kvalitet kan også fremmes. Konsekvensene må beskrives.
– Tiltak som medfører investeringskostnader eller økt ressursbruk i en
periode, for så å gi innsparing på sikt kan fremmes.
– Tiltak som medfører at andre tjenesteområder får økte
utgifter/merarbeid kan foreslås dersom det totalt sett blir en
mindreutgift for kommunen. Konsekvenser for berørte tjenester må
beskrives.
– Nødvendige organisasjonsendringer kan foreslås.
Rådmannens ledergruppe
• Kontaktperson
• Anne Grethe Hole-Stenerud
• Øvrige ledere
• Hege Flatla (Mona Mikaelsen)
• Jon Rosseland (Henning Antonsen)
• Camilla Jarlsby
• Ansattrepresentant
• Anne Berit Rækken,
Utdanningsforbundet
• Vara: Mari Olerud,
Utdanningsforbundet
Styringsgruppe:
Lars Ole Saugnes
Anne Grethe Hole-Stenerud
Morten Gausen
Anita Øverland
Trygve Rognstad
Mona Mikaelsen
Ellen Sagengen
Anne Berit Rækken (Utd.f.)
Else Randi Kolby (Fagf.)
• Kontaktperson
• Morten Gausen
• Øvrige ledere
• Anita Øverland
• Kirsten J Hagen
• Ansattrepresentant
• Else Randi Kolby, Fagforbundet
• Vara: Finn Hvalsbråten, Fagforbundet
Rådmann
Sektorgruppe 2
Sektorgruppe 1
Helse og
omsorg
Oppvekst
og kultur
Barnehage
Grunnskole
Barn og familie
Kultur
Kommunestyre/formannskap
Tilrettelagte tjenester
Institusjonstjenester
Hjemmetjenester
Fellestjenester HO
Styringsgruppe Ergo-/fysioterapi
og legetjenester
Prosessleder
Sektorgruppe 4
Prosessteam
• Kontaktperson
• Mona Mikaelsen (Mette Mosby)
• Øvrige ledere
• Gunn Kristin Reinli
• Grete S Paulsen
• Jostein Andersen
• Signe-Marie R Johansen
• Kjersti H Tysland
• Ansattrepresentant
• Astrid Avtjern,
Sykepleierforbundet.
• Vara: Eva Dalby,
Fagforbundet
Prosessteam:
Lars Ole Saugnes
Ellen Sagengen
Karin A Olerud
Torill E Myhrstuen
Åse Toril Krågsrud
Prosessleder:
Ellen Sagengen
Sektorgruppe 3
Staber og
støttefunksjoner
Samfunn og
Infrastruktur
Personal
Informasjon
Økonomi
IKT
Samfunnsutvikling
Teknisk
Eiendom
Prosjekter
Ekstern kompetanse :
Chriss Madsen, KS-K
• Kontaktperson
• Trygve Rognstad
• Øvrige ledere
• Leif Arne Vesteraas
• Gard Olsen
• Gaute Øvrebotten
• Ansattrepresentant
• Øivind Sørli, Tekna
• Vara: Thomas Gundersby, NITO
ORGANISERING
•
•
•
•
•
•
Styringsgruppa for SFI
– Rådmann, to stabsledere, tre virksomhetsledere,
to ansattrepresentanter og prosessleder
– Overordnet styring av prosessen i henhold til mandat
– Møter ca hver fjerde uke eller ved behov
Rådmannens ledergruppe
– Alle stabs- og virksomhetssjefer
– Samordning av arbeidet i sektorgruppene
– Tema i lederlunsj ca annen hver uke
Sektorgrupper
– Stabs- og virksomhetssjefer (+seksjonsledere i HO) + ansattrepresentanter fordelt i fire grupper
– Deler av prosessen vil foregå på etablerte samarbeidsarenaer for ledere i de enkelte
virksomheter/staber/seksjoner
– Deler av prosessen kan være aktiviteter på de enkelt arbeidsplassene - gjennomført av ledere, evt i
samarbeid med rådmann, ledelse eller prosessleder
– Arbeidet bygges på en felles prosessdesign med metoder/verktøy/framdriftsplan
– Møter hver tredje/fjerde uke i snitt
Ansatterepresentasjon
– Organisasjonene har samordnet utvelgelse av en ansattrepresentant med vara i hver sektorgruppe,
Prosessleder/Prosessteam
– Prosessdesign med metoder og framdrift
– Samarbeide med kontaktpersoner for sektorgruppene, bistå ved behov
– Kontinuerlig fokus på informasjon og kommunikasjon
– Følge opp arbeid med dokumentasjon
– Forstyrre/utfordre etablerte tankesett – lete etter mønsterbrudd
– Rapportere til styringsgruppa
Ekstern kompetanse
– Chriss Madsen, KS-Konsulent
– Analyse av tjenestenivå og fordeling mellom virksomheter
PROSESS 2017
feb – mai
august
• Oppstart,
planlegging
• Ideprosess,
medvirkning
januar
• Sammenstilling,
helhetlig
gjennomgang
• Rådmannens
oppsummering
og konklusjon
juni
Skriftlig orientering til FSK 16/1
Orientering i KST 21/2
Orientering i FSK 16/3
Orientering i KST 30/3
Verksted i KST 20/4
Budsjettseminar 20-21/6
• Ordinær
budsjettprosess
fra
september