Salten politidistrikt

POLITIET
SALTEN POLI TIDISTR¡KT
Politidirektoratet
SALTEN POLICE DISTRICT
Postboks 8051 Dep
0031 oslo
Norge
Deres referanse:
20L60497A
Vår referanse:
20t602023-2 5L5
Sted, Dato
Bodø,27.Ot.2O17
HøRING - POLITIETS ADGANG TIL BRUK AV TVANG VED RANSAKING AV
DATASYSTEM FOR Â TA TILGANG VED BIOMETRISK AUTENSTTSERING
Viser til Justis- og beredskapsdepartementets forslag om endringer i straffeprosessloven slik at
politiet gis adgang til å bruke tvang for å få tilgang til siktedes datasystemer ved bruk av
biometrisk autentisering.
Nordland politidistrikt er enig i forslaget, og mener det er behov for endring i
straffeprosessloven slik foreslått. Det er viktig at politiet har nødvendige hjelpemidler
tilgjengelig for å oppklare kriminalitet, og bestemmelsen bør omfatte alle typer datasystemer.
linie med bruk av øvrige straffeprosessuelle tvangsmidler bør kompetansen ligge hos
påtalemyndigheten, men det bør samtidig åpnes for at politiet kan treffe beslutning i
hastetilfeller, Slik hastekompetanse foreligger også ved bruk av de fleste andre typer
tvangsmidler, men forutsetter en etterfølgende kontroll/opprettholdelse av påtalemyndigheten
Rå
Inngrepshjemmelen bør gjelde ovenfor enhver som har befatning med siktedes datasystem, og
ikke begrenses til siktede og særskilt tredjeperson.
Med hilsen
Heidi Kløkstad
Visepolitimester
Salten politidistrikt
Retts- og påtaleenheten
Post: Postboks 1023, 8001 Bodø
Besøk: Kongens gate 81
-llf
: 75 54 58 00
Org. nr.: 983 999 999
giro: 7694,05.11603
Faks: 75 54 60 53
E-post: [email protected] www.polit¡.no