FRN Vasakronan AB (publ) Senior Unsecured Bond

NORDIC TRUSTEE
Til obligasjonseierne
Oslo, 20. februar 2017
ISIN N00010781933 Utvidelse ramme
FRN Vasakronan AB (publ) Senior Unsecured Bond
Issne 2017/2022
Til Deres orientering opplyses det om følgende vedrørende ovennevnte obligasjonslån:
Obligasjonslånet ble opprinnelig etablert med en ramme på NOK 600.000.000,Etter anmodning fra Vasakronan AB (publ) har Nordic Trustee ASA - i egenskap av tillitsmann for
obligasjonslånet - akseptert at lånets ramme utvides med NOK 300.000.000,- til NOK 900.000.000,gj eldende fra 24. februar 2017
Med vennlig hilsen
PO Box 1470 Vika, N-0116 Oslo. Haakon Vils gate 1, Oslo
nordictrustee.com