Se invitasjonen her. - Samarbeidsrådet for tros

Snakk sammen
Sosial samling i Forum for Tro og Livssyn
Tid:Tirsdag28.februarkl19.30
Sted:KristiansandFrikirke,Tollbodgata64
Dennesosialesamlingenerenflottanledningtilåblikjentmed
andremenneskerfrauliketros-oglivssynssamfunn.Videlerinni
grupperforsamtale,detblirkultureltinnslagogenlitenorientering
omFrikirken,somvierhosdennegangen.
F T L
1 0
å r !
2 0 0 7
-
2 0 1 7
www.ftlkristiansand.no
Forum for Tro og Livssyn Kristiansand støttes av Kristiansand kommune,
Vest-Agder Fylkeskommune og Samarbeidsrådet for Tros- og Livssynsamfunn