jordvernkonferansen

JORDVERNKONFERANSEN
FOR MØRE OG ROMSDAL
Mandag 3.april 2017
Gjermundnes vidaregåande skule, Vikebukt, Vestnes
Longva, Haram
Møre og Romsdal er i landstoppen når det gjeld å ta i bruk dyrka jord til andre formål.
Berre dei siste åra er dyrka jord på storleik med 380 fotballbaner tatt i bruk til andre formål enn jordbruk på Nordvestlandet. Dette er bakteppet når det blir invitert til jordvernkonferanse på Gjermundnes mandag 3.april.
Målgruppe er politikarar og administrasjon i kommunane, bønder, grunneigarar og andre
som er opptekne av korleis areal som er egna til matproduksjon blir brukt.
Inga deltakaravgift.
Arrangør:
Landbruksmuseet for Møre og Romsdal i samarbeid med
Jordvern Møre og Romsdal
Fylkesmannen i Møre og Romsdal
Møre og Romsdal Bondelag
Møre og Romsdal Bonde- og småbrukarlag
PROGRAM
Tid: Mandag 3.april 2017 kl 10.00-16.00
Stad: Gjermundnes vidaregåande skule, Vikebukt, Vestnes
Møteleiar: Kolbjørn Gaustad
Kl 10.00: Landbruksmuseet er ope for omvisning.
Kl 10.30: Registrering og servering av kaffe og rundstykker.
Kl 11.00: Opning ved Frank Madsøy, landbruksdirektør i Møre og Romsdal.
Kl 11.15: «Jordvern ein kongstanke», ved forfattar Knut Ødegård.
Kl 12.00: Ordførarane i Vestnes, Rauma, Nesset, Midsund, Aukra, Sandøy
Fræna og Molde får kvar sine 5 min til å fortelja om jordvern i sine
kommunar.
Kl 13.00: Middag. Høve til omvisning på Landbruksmuseet.
Kl 14.00: Jordvern og vegbygging v/Kristin Sørheim, leiar i samferdselsutvalet i Møre og Romsdal.
Kl 14.30: Jordvernet i lovverket v/Gunvor Fossholt Ytterstad, jurist hos
Fylkesmannen i Møre og Romsdal.
Kl 15.00: Førstekandidatane på stortingsvallistene presenterer kva jordvern
det einskilde parti står for. Paneldiskusjon.
Kl 16.00: Avslutning.
PÅMELDING
Innan tirsdag 28.mars til
tlf 90 95 47 87, eller [email protected]
ÅRSMØTE I JORDVERN MØRE OG ROMSDAL
Etter avslutning av konferansen blir det årsmøte i Jordvern Møre og
Romsdal.