Brevet i pdf-format

Adressater iht høringsliste
Deres ref.:
Vår ref.:
Dato:
2017/370-2/FD II 5/MAMO
20.02.2017
Høringsbrev - forslag til forskrift om undersøkelser av ulykker og
hendelser i Forsvaret
Forsvarsdepartementet sender med dette på høring forslag til ny forskrift om undersøkelser
av ulykker og hendelser i Forsvaret.
Forslaget vil sammen med lov om undersøkelser av ulykker og hendelser i Forsvaret erstatte
forskrift om regler om tiltak og undersøkelser m.v. ved ulykker og hendelser i Forsvaret.
Dagens regelverk er utdatert og det er behov for en mer tidsriktig regulering som skal legge
til rette for opprettelsen av et profesjonelt og tillitsskapende regime for undersøkelser av
ulykker og hendelser i Forsvaret.
Frist for å sende inn høringssvar er 18.04.2017.
Les og svar på høringen her: www.regjeringen.no/id2539469.
Høringer er åpne, og alle kan sende inn innspill. Vi ber om at høringssvar sendes inn digitalt
ved å bruke skjemaet for høringssvar på regjeringen.no. Høringsinstansene oppfordres til å
gjøre andre som kan ha interessere av å inngi høringssvar oppmerksom på forslaget.
Spørsmål om høringen kan rettes til Magnus Mo på 23 09 62 45 eller
[email protected]
Med hilsen
Henning Vaglum (e.f.)
ekspedisjonssjef
Geir Anders Fagerheim
avdelingsdirektør
Dokumentet er elektronisk godkjent og signert, og har derfor ikke håndskrevne signaturer.
Postadresse:
Postboks 8126 Dep.
0032 Oslo
Kontoradresse:
Glacisgata 1
Oslo
Telefon:
23 09 80 00
E-postadresse:
[email protected]
Webside:
www.regjeringen.no/fd
Org.nr.:
972 417 823
Saksbehandler:
rådgiver Magnus Mo
Seksjon for internasjonal og operasjonell rett og
etterretning
Vedlegg:
1 Høringsinstanser
2 Høringsnotat
Side 2