rapport fra miljøarbeider

Unntatt offentlighet,
Jmf.off.l. §13.1 ledd og fvl. §13. 1. ledd nr. 1
NEDRE EIKER KOMMUNE
ETAT OPPVEKST OG KULTUR
BARNEVERNTJENESTEN
DATO:…………………….
RAPPORT FRA
MILJØARBEIDER
RAPPORTEN GJELDER I PERIODEN FRA …………… TIL ……………
SAKSBEHANDLER ……………………………………..
MILJØARBEIDER ……………………………………….
BARNET / BARNAS NAVN:
………………………………………………………………………………………………………...
TILTAKETS OMFANG (hyppighet, varighet):
………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………...
HJEMMEBESØK ELLER ANNET I PERIODEN:
ANTALL BESØK TOTALT
Kommentar: ………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….......
………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………...
Side 1 av 2
HENDELSER AV POSITIV ELLER NEGATIV BETYDNING FOR BARNET/ BARNA:
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………..
BESKRIV SAMARBEIDET MED FAMILIEN:
………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………...
ANDRE OPPLYSNINGER ELLER KOMMENTARER:
………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………..
Sted og dato
………………………………………………..
Miljøarbeides underskrift
Side 2 av 2