KRETSKONTIGENT

KRETSKONTIGENT
Det er heilt nødvendig for RFIK å auka inntektene. Dette både grunna generell auke i
utgiftene og ekstrakostnader knytta til trenigssamlingane i Sandneshallen og til etablering av
Trenarbank. Rekneskapen for 2015 viste eit underskot pa 29.775 og rekneskapen for 2016
eit underskot på 14.921.
Vi har for 2017 fått på plass ein ny sponsorkontrakt på 25.000 kr. og håpar pà ein til i same
størrelsesorden, I tillegg foreslår styre ein auke kretskontigenten. Samtidig bør det vera ein
gjennomgang av kriteria som avgjer det nivået den enkelte klubb skal plasseras i.
Oversikt over dagens niva/kontigent og forslag til auke.
Nivå
Kontigen 2016
Nivå 0
Nivå i
Niva 2
Niva 3
Niva4
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
1.000
2.500
4.000
5.500
7.500
Forslag 2017
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
I 2016 hadde kretsen 48 friidrettsklubbar. Fordeling pä nivåa ovanfor var slik:
Nivå 0—9,nivå i—11,nivå2—9,nivå3—11nivå4—8.
Ei auke slik som foreslått vil gi ei teoretisk ekstrainntekt for kretsen pâ kr. 87.500.
Til info kan opplysast at kretskontigenten i Hordaland var slik i 2016:
0-5 medlemmer kr. 660
2-20 medlemmer kr 2.250
21-50 medlemmer kr. 4.800
51 -1 00 medlemmer kr. 7.550
101 medlemmer eller meir kr. 11.735
Nivåkriterier
RFIK har eit system for kretskontigent som baserer seg pa at klubbane er plasserte i ulike
niva. Vedtaket om dette vart gjort sâ langt tilbake som pa kretstinget 11991. Det er ingen
spesifikke kriterier som avgjer pa kva niva ein klubb skal plasserast. Det som har vorte langt
til grunn er antal medlemmer og aktivitetsniva. Det betyr at det med jamne mellomrom bør
skje ein gjennomgang av korleis klubbane er plasserte i nivaskalaen. For a fa ei meir presis
og forutseibar plassering foreslår styret desse kriteria:
Nivå
Niva
Niva
Niva
Nivå
0
1
2
3
4
0—10 medlemmer, ingen eigne arrangement + nyinnmelde klubbar.
11- 20 medlemmer og klubbar med eigne arrangement.
21 50 medlemmer eller fleire enn eitt eige arrangement.
51 100 medlemmer eller fleire enn tre eigne arrangement.
Minst 101 medlemmer + eigne arrangement.
—
—
Medlemstal er basert på medlemsrapportering og arrangement er basert på oppføring i
terminlista. Endringar i niva for den enkelte klubb må bygga pa medlemsregtstering for
foregaande ar og terminlista for inneværade ar.