Vivil IL – Idrett for alle

IDRETTSLAG
Rutiner når VIVIL IL vil gi avskjed til en arbeidstager
·
Det organ som ønsker å si opp en ansatt informerer dalig leder. Daglig leder avklarer
med gruppestyret og hovedstyret om ønsket. Daglig leder utarbeider en plan for
gjennomføring av avskjedigelse av ansatt, som hovedstyret godkjenner.
·
En arbeidstager kan sies opp når det foreligger gyldige grunner, se paragraf 15 i
arbeidsmiljøloven. Oppsigelsen og begrunnelsen må være skriftlig.
·
Før man beslutter å gå til oppsigelse skal det så langt det er praktisk mulig drøftes med
arbeidstager i et personlig møte. Arbeidstager skal informeres om sine rettigheter, som
bl.a. retten til å ha med en tillitsvalgt eller representant fra kretsen på møte.
·
Avskjed skal gjennomføres i samsvar med gjeldene lover, her nevnt
arbeidsmiljølovens paragrafer 15-1 til 15-17.
·
Det er hovedstyret som er arbeidsgiver og det er hovedstyret med styrets formann som
skal gjennomføre prosessen med assistanse fra daglig leder.
Sandvika, 30. januar 2014
Post -og kontoradresse
VIVIL Idrettslag
Emma Hjorthsvei 50
1336 SANDVIKA
Telefon
67 13 18 60
Bankgiro
6233.05.09258
Organisasjonsnummer
NO 971 259 620
E-post
[email protected]
Internett
www.vivilil.no