Hvordan bekjempe fattigdom

Hvordan bekjempe fattigdom
gjennom aktiv bruk av arbeidsrettede
tjenester og tiltak
Helhetlig oppfølging av lavinntektsfamilier
KS Strategikonferanse
20 – 21. februar 2017
Elisabeth Holen
Fylkesdirektør i NAV Buskerud
Overordnet målsetning
Arbeids- og velferdsdirektoratet skal iverksette et nasjonalt forsøk med å prøve ut en modell
for helhetlig oppfølging av lavinntektsfamilier med utgangspunkt i NAV-kontorene. Forsøket
inngår som et av tiltakene i regjeringens strategi Barn som lever i fattigdom (2015-2017).
Forhindre sosial arv ved å
forebygge at barn i
lavinntektsfamilier forblir fattige
på grunn av manglende
utdanning, arbeidsmuligheter
og manglende sosial integrering
Bakgrunn
Hva trenger vi forskning på?
Fafo gjennomførte en kunnskapsoppsummering, som studerte lignende
prosjekter i Norden og Storbritannia. Hovedkonklusjonen er:
Det mangler kunnskap på tilgjengelige, effektevaluerte/virksomme og helhetlige
modeller for oppfølging av lavinntektsfamilier
Men det finnes positive erfaringer og noen virksomme elementer
Tett oppfølging
Fast
kontaktperson
Koordinering og
samarbeid
Myndiggjøring
Arbeidsretting
Det er helheten, snarere enn enkeltdelene, som synes å gi effekt
Kilde: Helhetlig tiltak mot barnefattigdom. En kunnskapsoppsummering. Fafo 2014
Målgruppen for prosjektet
 Målgruppen er familier (med inntil 4 hjemmeboende
barn under 18 år) som
 er langtidsmottakere av økonomisk sosialhjelp (mer
enn 6 mnd.)
 er gjengangere på økonomisk sosialhjelp
 mottar andre NAV-ytelser og har supplerende
sosialhjelp i tillegg
Kjennetegn på målgruppen per juli 2016 (trukket tilfeldig og rekruttert fra august 2015):
De fleste foreldre ønsker å være i arbeid og være gode rollemodeller for barna
Mange er enslige forsørgere
Stor andel med innvandrerbakgrunn
Det er flere instanser i bildet, særlig skole, barnevern og helse (store variasjoner blant
pilotkontorene)
Instansene jobber godt, men gir i noen tilfeller motstridende signaler til mor/far.
Mange familier har lite og resurssvakt nettverk
Fire målområder gir koordinering, samarbeid
og helhetlig innsats
Arbeidsgiver
Lege
Barnevern
Boligkontoret
Skole
SFO
Arbeid
Bolig
Økonomi
Barnas situasjon
Foreldrene blir i stand til å
forsørge barna og seg selv
gjennom arbeid/inntekter
Sikre en stabil og tilfredsstillende
bosituasjon for familien
Bidra til at foreldrene kan
håndtere egen økonomi
Øke barnas deltagelse og sosiale
inkludering gjennom deltagelse i
barnehage, skole, SFO og
fritidsaktiviteter
Familiekoordinator
«Endelig noen som ser
behovene i familien og
mine behov, og hjelper
med koordinering»
-Alenemor med fire barn -
Familien
Lokal status
– erfaringer så langt, familiehistorie
 Ringerike kommune
– Vi har flere familier som mottar sosialhjelp og har vedvarende lav
inntekt enn sammenlignbare kommuner
– Barnehager er det mest utjevnende tiltaket vi har i forhold til barns
utvikling, hele 4% av barna mellom 3-5 år er ikke i barnehage
(landsgjennomsnittet er 3%)
– 16% av barna i 1. klasse er ikke i SFO
– 50-60 familier som faller innunder kriteriene
– Til sammen ca. 120 barn
 Hvordan blir familier valgt til å delta i prosjektet?
– Loddtrekning
Lokal status
– erfaringer så langt, familiehistorie
 Hvordan jobber vi med familiene – hva gjør en
familiekoordinator?
– Anerkjennende samtaler (motiverende Intervju MI)
– Grundig kartlegging av hele familien på de fire områdene;
ARBEID, BOLIG, ØKONOMI og BARNAS SITUSJON
– Fokus på det som er bra, det de får til
– Fremmer resurser og muligheter
– Tett oppfølging etter familiens behov og ønsker
– Systematikk i all oppfølging
– Samarbeid og koordinering av tjenester, herunder kaller inn til
aksjons møter på lavest mulig nivå
Lokal status etter 12 måneder
– bevegelser - resultater
 15 familier har til nå fått bistand i prosjektet
– 18 voksne og 29 barn
 Ved oppstart hadde:
– 12 voksne sosialhjelp som hovedinntektskilde og hadde ikke noe
å gå til på dagtid
– 2 hadde deltidsjobber, 1 hadde full jobb
– 3 hadde andre trygdeytelser
 Ved årsskifte var situasjonen:
– 2 familier skrevet ut av prosjektet, er i jobb og klarer seg selv
– 1 familie har fått trygdeytelser
– 2 familier er i jobb og har ikke hatt behov for sosialhjelp de siste 6
månedene
– 5 familier er i deltidsjobb og får supplerende sosialhjelp
– 5 familier er i arbeidsrettede tiltak og eller utdanning
Hvordan er opplevelseskortene brukt –
tilbakemelding fra familiene
 Veldig stor glede over å få opplevelseskort
 Medfølgende bussbilletter et stort pluss
– 16 åring som endelig kan være med kompiser på bowling etc.
– Har spart kortet til juleferie og vinterferie for å ha noe ekstra som
kan gjøres med barna
– Brukes i belønningssystem (PMTO - lært av barnevernet)