Svar på anmodning om oppsettende virkning for

Fylkesmannen i Finnmark / Finnmárkku Fylkkamánni
Statens hus
9815 Vadsø
Trondheim, 21.02.2017
Deres ref.:
[Deres ref.]
Saksbehandler:
Elisabeth Mo Berg
Vår ref. (bes oppgitt ved svar):
2017/2218
Svar på anmodning om oppsettende virkning for vedtak om
snøscooterløype i Vadsø kommune
Miljødirektoratet viser til e-poster av 17.2.2017 fra Fylkesmannen i Finnmark med anmodning om
oppsettende virkning på Vadsø kommunes forskrift om ny snøscooterløype i Vadsø.
Etter vår oppfatning bør dette spørsmålet avgjøres av klageinstansen etter forvaltningsloven § 42. I
foreliggende sak vil det bli oppnevnt settefylkesmann for Fylkesmannen i Finnmark i stedet for
Fylkesmannen i Finnmark.
Etter forvaltningsloven § 42 kan underinstansen, klageinstansen eller annet overordnet organ
beslutte at et vedtak ikke skal iverksettes før klagefristen er ute eller klagen er avgjort.
Hovedregelen er som kjent at vedtaket trer i kraft straks det er fattet. Behovet for å treffe
beslutning om oppsettende virkning vil i første rekke være aktuelt der det er fare for uopprettelig
skade eller at det vil være kostbart/vanskelig å gjenopprette.
Beslutning om oppsettende virkning vil kunne gjøre seg gjelde i de tilfeller gjennomføring av vedtak
om snøscooterløyper etter NF § 4a kan føre til nærmest uopprettelige skader om iverksettelsen ikke
utsettes, for eksempel uopprettelige skader på naturmiljøet eller på sårbare arter eller andre
interesser som motorferdselloven skal ivareta.
Hilsen
Miljødirektoratet
Dette dokumentet er elektronisk godkjent
Olav Nord-Varhaug
fung. avdelingsdirektør
Terje Qvam
seksjonsleder
Postadresse: Postboks 5672, Sluppen, 7485 Trondheim | Telefon: 03400/73 58 05 00 | Faks: 73 58 05 01
E-post: [email protected] | Internett: www.miljødirektoratet.no | Organisasjonsnummer: 999 601 391
Besøksadresser: Brattørkaia 15, 7010 Trondheim | Grensesvingen 7, 0661 Oslo|
Besøksadresser Statens naturoppsyns lokalkontorer: Se www.naturoppsyn.no
1
Tenk miljø - velg digital postkasse fra e-Boks eller Digipost på www.norge.no.
Kopi til:
Vadsø kommune
Postboks 614
Fylkesmannen i Troms / Romssa Fylkkamánni Postboks 6105
9811
9291
Vadsø
Tromsø
2