Forum for rus og psykisk helse i Vestfold

10. mars
2017
Forum for rus og psykisk helse i Vestfold
Inviterer til åpen fagdag
med tema:
PÅMELDING med frist senest 05.03.17
pek på linken nedenfor og følg instruksen du får
https://response.questback.com/sykehusetivestfold/foru
mforrusogpsyk100317
Beskjed om avmelding etter påmeldingsfristens utløp sendes til
[email protected]
Evt. spørsmål kan rettes til:
Bodil Irene Hovden
Olav Øyasæter
Samlingen er gratis.
tlf. 33372405
tlf. 33372393
T11,
TRÆLEBORGVEIEN 11,
TØNSBERG
Arrangør:
Forum for rus og psykisk helse i Vestfold som har følgende mandat:
«Forum for rus og psykisk helse i Vestfold skal bidra til samhandling, felles
kompetanseutvikling og erfaringsutveksling for kommunene og spesialisthelsetjenesten
innen rus og psykisk helsevern.
Målgruppe er barn, unge og voksne. Forumet oppnevner sitt eget arbeidsutvalg (AU) som
leder arbeidet med å planlegge og gjennomføre forumets aktiviteter innenfor de rammer
som er gitt av oppdragsgiver, som er KS Vestfold og Sykehuset i Vestfold HF (SIV)
FOKUSOMRÅDER FOR SAMLINGEN:
-Når faglige standard utfordres i tverrfaglig/tverretatlig samarbeid
-Brukermedvirkning; «hva er viktig for deg»
http://www.kunnskapssenteret.no/nyheter/helsepersonell-spor-hva-som-erviktig-for-brukerne
PROGRAM FOR DAGEN:
Kl. 09.00-09.15
Velkommen v/leder AU Lena Sjølie
Kl. 09.15-12.00
Hva er viktig for deg? Om etikk og brukermedvirkning i
helsearbeid
v/filosof Øyvin Kvalnes
Filosof Øyvind Kvalnes er førsteamanuensis ved
Handelshøyskolen BI. Han forsker og underviser i temaer som
ledelse, etikk, ytringsklima og prestasjoner i organisasjoner.
Blant bøkene han har skrevet er Se gorillaen! Etikk i arbeid og
Det feilbarlige menneske: Om risiko og læring i arbeidslivet. I
2015 mottok han BI sin pris for fremragende
forskningskommunikasjon.
Kl. 12.00-12.45
Lunsj
Kl. 12.45-14.00
Gruppeoppgaver/etisk refleksjon rundt tema.
Kl. 14.00-14.15
Pause
Kl. 14.15-15.00
Pasientombudet-orientering /dialog/etisk refleksjon rundt den
erfaring de sitter med, jfr.årlig rapport
v/Torunn Grinvoll fra Pasient-og brukerombudet i Vestfold
Det tas forbehold om rett til endringer i programmet