Budsjettforslag NFF Region Midt 2017.xlsx

Budsjett Region Midt 2017
Konto
3035
Inntekter
Tilskudd fra NFF til aktivitet
Tilskudd fra NFF til drift, fikk 10000,- ektra
av gen.sek for å arrangere styremøte i
3035
2016
3220
Kursinntekter
8050
Renter/opprydding
Sum inntekter:
Utgifter
Generell lønn
5000
5060
Tapt arbeidsfortjeneste
5090
Feriepenger
5400
Arbeidsgiveravgift
5410
Arb.giv.avg.avs. Feriepenger
5990
Andre personalkostnader
Sum personalkostnader:
Andre driftsutgifter
6300
Leie lokaler
6490
Annen leikostnad
6541
Telefon/hardware
6551
Datautstyr (hardware)
6552
Programvare (software)
6560
Småanskaffelser
6620
Rep./vedlikehold utstyr
6730
Honorar datakonsulenter support
Budsjett
2016
Budsjett
2017
250 000,00
300 000,00
10 000,00
25 000,00
28 000,00
285 000,00
328 000,00
20 000,00
45 000,00
4 000,00
5 000,00
74 000,00
30 000,00
20 000,00
4 000,00
3 000,00
6 000,00
500,00
57 000,00
15 000,00
10 000,00
500,00
6740
Honorar kurs-/foredragsholdere
6790
Andre fremmede tjenester
6800
Kontorrekvisita
6860
Møte,kurs, oppdatering
6900
Elektronisk kommunikasjon
6940
Porto
7100
Bilgodtgjørelse
7140
Reisekostnader
7140
Reisekostnader regionledersamlinger
7145
Kost/losji etter orginal bilag
7320
PR/Reklame
7360
Servering vedrørende møter
7420
Gaver/oppmerksomhet
7770
Bank og kortgebyrer
8150
Annen rentekostnad
Sum andre driftsutgifter:
Sum kostnader:
Resultat:
10 000,00
20 000,00
1 000,00
10 000,00
10 000,00
123 000,00
6 000,00
32 000,00
12 500,00
-
2 000,00
5 000,00
-
211 000,00
285 000,00
-
15 000,00
119 000,00
42 500,00
40 000,00
2 000,00
271 000,00
328 000,00
-