Emnebeskrivelse PED971

PED971 Veiledningspedagogikk 2 for veiledere, praksislærere og mentorer
i barnehage og skole
15 studiepoeng - høst - varighet 2 semester - Kristiansand
Forkunnskapskrav
Bestått lærerutdanning/barnehagelærerutdanning eller annen utdanning fra høgskole eller
universitet av et omfang på minimum 180 sp. Minst 15 sp veiledningspedagogikk etter fullført
utdanning.
I tillegg kreves det tre års praksis fra skole- eller barnehagesektor etter fullført utdanning.
Innhold
Emnet retter seg mot veiledere, praksislærere og mentorer i barnehage og skole.
Formålet med emnet er å bidra til dypere forståelse av det pedagogiske veiledningsfeltets
ulike teorier, tilnærminger, roller, relasjoner og aktiviteter.
Emnet gir innsikt i sentrale begrep og problemstillinger innen veiledning. Det gis innføring i
ulike teoretiske tilnærminger, samt erfaring med praktisk anvendelse og design av veiledning
og veiledningsordninger på individ, gruppe og organisasjonsnivå.
Det legges vekt på at studentene skal utvikle et analytisk, reflektert og kritisk syn på ulike
tilnærminger, og tilpasse metoder og strategier til skiftende kontekster.
Veiledningspedagogikk knytter seg både til en virksomhet og et fagområde. Studenten skal
både utvikle sin veiledningspraksis, og sin analytiske og kritiske evne.
Mulige motsetninger mellom individuelle, samfunnsmessige, samt ulike profesjoners behov
og målsettinger belyses og drøftes. Det legges vekt på etiske problemstillinger som
aktualiseres i veiledning på gruppe og organisasjonsnivå knyttet til utdanning og yrke.
Læringsutbytte
KUNNSKAP:
Studenten
 har erfarings- og forskningsbasert kunnskap om sentrale veiledningsteorier, innen
individ-, gruppe- og organisasjonskontekst
 har avansert kunnskap om praksisfeltet som læringsarena for profesjonsutdanning,
med vekt på veiledningskvalifikasjoner hos praksislærer, veileder og mentor
 kan anvende kunnskap om gruppeprosesser og konflikthåndtering i ulike yrkes – og
utdanningskontekster
FERDIGHETER:
Studenten
 skal kunne utforske, analysere og kritisk reflektere over pedagogisk veiledning, egen
rolle som veileder, samt vurdering av studenter i praksis
 er i stand til å anvende grunnleggende veiledningsferdigheter på individ, gruppe og
organisasjonsnivå
 skal kunne analysere, og arbeide selvstendig og praktisk med veiledningspedagogisk
utviklingsarbeid, herunder anvende digital veiledningsteknologi
 er i stand til å gjennomføre et selvstendig, avgrenset forsknings- og/eller
utviklingsprosjekt knyttet til egen pedagogisk veiledningspraksis, i tråd med gjeldende
forskningsetiske normer
GENERELL KOMPETANSE
Studenten
 kan analysere og kritisk reflektere over praksis som utdanningsarena i spenningsfeltet
mellom samfunns-, organisasjons- og individnivå
 kan anvende, formidle og forholde seg kritisk til ulike pedagogiske og didaktiske
tilnærminger til veiledningsfeltet
 kan identifisere og finne løsninger på etiske problemstillinger i samsvar med en
verdibasert grunnholdning
Arbeidsformer
Undervisningen er samlingsbasert. Undervisningen organiseres rundt forelesning, seminar og
oppgaver, og forutsetter aktiv deltagelse fra studentene.
Veiledning på oppgave, samt obligatorisk oppgaveseminar der studentene enkeltvis og i
grupper anvender veiledningsteknologi.
Obligatorisk gruppearbeid og seminar med egentrening der en anvender erfaringsbasert- og
forskningsbasert kunnskap på problemstillinger fra praksis. Studenter og lærere kommenterer,
gir tilbakemelding på og diskuterer problemstillinger fra egentreningen.
Vilkår for å gå opp til eksamen
Godkjent individuell oppgave der studenten utvikler og begrunner egen rolle og eget teoretisk
ståsted innenfor veiledning, prøver dette ut i en praktisk sammenheng, og diskuterer sine
erfaringer.
80% obligatorisk deltakelse på gruppearbeidet og seminar med trening av ferdigheter i
veiledning.
Eksamen
Skriftlig individuell semesteroppgave der studentene, på bakgrunn av teori, beskriver, kritisk
vurderer og diskuterer en praktisk veiledningssituasjon. Gradert karakter.
Tilbys som enkeltemne
Nei
Åpent for privatister
Nei
Studiepoengsreduksjoner
PED523: 15 studiepoeng
PED512: 5 studiepoeng
PED962: 15 studiepoeng
Ansvarlig fakultet
Fakultet for humaniora og pedagogikk