Li-Nytt uke 8/2017

Li-Nytt
Utgiver: Lierne kommune, 7882 Nordli
E-post: [email protected]
Tlf.: 74 34 34 00 Fax: 74 34 34 90
Hjemmeside: www.lierne.kommune.no
Dagens redaktør: Jorunn Margrete Granheim
Ansvarlig redaktør: Rådmann Karl Audun Fagerli
Dato: 21. februar 2017
Uke 8
KOMMUNAL / STATLIG INFORMASJON
KVIKKAS BEKLAGER
Kvikkas, som har kontrakt om utkjøring av aviser i Lierne lørdager, beklager i mail og
telefon til Lierne kommune de vansker de har hatt med en stabil levering av aviser i
Lierne lørdagene siden de overtok primo november 2016.
Kvikkas ber avisabonnentene i Lierne om følgende:
1. Merking av postkassene med navn eller gateadresse.
2. Varsle egen avis når det ikke er levert avis før kl 17oo lørdager, som er kravet. Dvs.
h.h.v. [email protected], [email protected],
[email protected] etc.
3. Kontrollere at det ligger riktig gateadresse hos de aviser man abonnerer på.
Rådmannen
TRØNDER-DISTRIBUSJON VURDERER UTKJØRING AV AVISER
Trønder- Distribusjon, som kjører ut aviser i de fleste kommunene i Nord Trøndelag,
vurderer å overta dette også i Lierne, etter de mange problemer som lokalavisene i
Nord Trøndelag har hatt med å få lørdagsavisene ut til abonnenter i Lierne etter at
Samferdselsdepartementet ga dette oppdraget til Kvikkas fra november 2016.
I den forbindelse ønsker de kontakt med li-bygger, evt. firma i Lierne. som er
interessert i slik arbeide alt fra 1-6 dager pr. uke.
Ta kontakt med Asgeir Kluken på Trønder – Distribusjon tlf. 920 18488 eller Arve
Løberg, adm. direktør i Trønder Avisa på tlf. 41 10 01 10, for å melde interesse eller
for nærmere avtaler.
Rådmannen
LIERNE KOMMUNE PÅ FACEBOOK
Li-Nytt:Manusstopp tirsdager kl 12:00 - på nett tirsdag ettermiddag - utgis onsdager
Lierne skal være en kommune der folk trives og vil bo
side 2
FERIEVIKARER HELSE- OG OMSORGSETATEN/RENHOLD 2017
Helse- og omsorgsetaten og renhold har behov for ferievikarer sommeren 2017 på
følgende steder:
*Lierne Helsetun, sykehjem
*Lierne Helsetun, kjøkken
*Lierne Helsetun, vaskeri
*Legekontoret
*Åpen omsorg/hjemmehjelp
*Psykiatribolig
*Boliger for funksjonshemmede
*Brukerstyrt personlig assistent/boveiledning
*Renholdere på Helsetunet, adm.bygg, Nordli og Sørli barnehage m.v.
For å dekke vårt behov trenger vi assistenter, helsefagarbeidere, vernepleiere,
helsesekretærer og sykepleiere. Egen avlønning til verne- og sykepleiestudenter.
Vikarer må fortrinnsvis ha fylt 18 år for å kunne arbeide i pleierelaterte oppgaver, så
fremt du ikke har gått 2. året på v.g.skole helsefagarbeider og blir 18 år i løpet av
2017. Personlig egnethet vil bli vektlagt.
Det vil måtte påregnes arbeid annen hver helg (ikke hjemmehjelp, renhold,
helsesekretær og vaskeri). Du må selv sørge for å bytte helger, dersom oppsatt
turnus ikke passer.
Vår ferieavvikling er inndelt i to perioder. Periode 1 uke 25 -28. Periode 2 uke 29 – 32.
Oppgi i søknaden hvilken periode du søker på, periode 1, 2 eller begge. De som kan ta
begge periodene vil bli prioritert.
Spørsmål kan rettes til helse- og omsorgskontoret, tlf. 74 34 34 50, eller til
renholdsleder Berit Ness, tlf. 99 24 52 61.
Ansettelse og avlønning skjer på vanlige kommunale vilkår.
Kun elektroniske søknader blir vurdert.
Merk at søknadsskjema må være fullstendig utfylt med relevant utdanning og
arbeidserfaring. Det er det som står i søknaden som vil bli vurdert. Søknaden må
inneholde ønsket arbeidssted i prioritert rekkefølge, og ønsket stillingsprosent.
Elektronisk søknadsskjema finner du på Lierne.kommune.no
Faste ansatte som ønsker utvidet stilling i perioden uke 25 -32, må også levere
elektronisk søknad.
Godkjent politiattest må leveres før tiltredelse.
Søknadsfrist 26. februar 2017.
Helse- og omsorgsetaten/renholdsleder
side 3
Lierne skal være en kommune der folk trives og vil bo
HOVEDOPPTAK VED LIERNE KOMMUNES BARNEHAGER 2017/2018
Ledige barnehageplasser ved Sandvika- og Sørli barnehage lyses ledig for opptak.
Alle som i dag har plass i barnehagen, og ikke tenker å utvide antall dager i barnehagen
trenger ikke å søke plass. Vedtektene for barnehagene når det gjelder opptaket i barnehage ble
endret i Utvalg for Folk og livskvalitet i møte 11.10.2016.
Opptaket gjelder for de årene søkeren har behov for barnehageplass. (Hvis det er behov for
utvidelse av barnehageplassen må en søke om det. Er det behov for reduksjon av
barnehageplassen må en følge prosedyrene for oppsigelse i punkt 6 i vedtektene).
Plassene det søkes om vil bli gjeldende fra 01.08.2017. Blir barnehagene fylt opp ved hovedopptaket,
vil det ikke bli foretatt nye opptak før våren 2017. Viktig at alle som vet at de vil få behov for
barnehageplass i løpet av 2017/18 søker plass, slik at kommunen kan planlegge behovet for
bemanning ved barnehagene for neste barnehageår.
Hvis det blir plasser ledig etter hovedopptaket vil det være mulig å søke plass i barnehagene etter
hovedopptaket.





Det tas forbehold om at de dager det søkes om ikke alltid kan innfris.
Bytting av dager: Skal skje fra dato og til dato, og er kun mulig å få hvis det er ledig plass den
dagen det skal byttes til. (Sykdom – planleggingsdager og røde dager gis det ikke byttedager
for).
Ferie, barnet skal ha 1 mnd ferie pr. år, minst 3 uker sammenhengende. (Foreldrebetalingen er
på 11 mnd./år). De barna som begynner på skole i august, må ta ut ferien før 1. august, for da
begynner ett nytt barnehageår.
Oppsigelsesfrist av barnehageplassen er 2 mnd.
Helseattest på barnet må leveres ved oppstart i barnehagen.
Vi ber om at foreldre / foresatte fyller ut hele fødselsnummeret både til barnet og til foreldre /
foresatte. Kommunen er nødt til å ha disse opplysningene i flere sammenhenger, både ved
kontantstøtterapportering og ved skoleskyssopplegg. (Når det gjelder kontantstøtterapporteringen så
er det lovpålagt at fødselsnr. til foreldre og barn skal være med, når det gjelder skoleskyss er det
dataprogrammet til Fylkeskommunen som krever disse opplysningene.) Lierne kommune vil bruke
disse opplysningene med forsiktighet og i forhold til regelverket i Personopplysningsloven.
BARNEHAGESATSER fra til 01.01.2017. I tillegg kan de som har lavere husholdningsinntekt
enn kr. 486.750,- rett til redukskjon i foreldrebetalingen. Se informasjon på kommunens
hjemmeside.
5 dager / uke
kr 2.730,Matpenger pr. dag
kr 5,4 dager / uke
kr 2.375,Ekstradager fast plass
kr 260,3 dager / uke
kr 2.075,Ekstradager uten fast plass kr 350,2,5 dager / uke
kr 1.930,2 dager / uke
kr 1.770,50 % søskenmoderasjon
Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til den enkelte barnehage, og Oppvekst- og kulturetaten
ved Lierne kommune tlf. 74 34 34 72. Elektronisk søknadsskjema ligger på Lierne kommunes
hjemmeside. www.lierne.kommune.no under selvbetjeningsskjemaer.
Søknadsfrist 3. mars 2017.
Søknadene vil bli behandlet av Oppvekst- og kulturetaten i løpet av mars 2017.
Oppvekst- og kulturetaten
Lierne skal være en kommune der folk trives og vil bo
side 4
SKOLEFRITIDSORDNING (SFO) SKOLEÅRET 2017/2018
Skolefritidsordning er et frivillig omsorgs- og fritidstilbud til barn på 1. - 4. årstrinn.
De barna som for høsten 2017 går på 1.-, 2.-, 3. og 4. årstrinn vil kunne søke om plass i
skolefritidsordning for skoleåret 2017/2018. Den enkelte skole kan innenfor de til en hver tid vedtatte
budsjett og stillingshjemler gi plass for alle barn til og med 7. årstrinn.
Skolefritidsordningen administreres av rektor ved den enkelte skole.
Opptaket i SFO gjelder for de årene søkeren har behov for SFO- plassen eller frem til og med
4. årstrinn. Hvis det er behov for utvidelse av SFO- plassen må en søke om det. Er det behov for
reduksjon/oppsigelse av SFO- plassen må en følge prosedyren for oppsigelse i punkt 8 i vedtektene
med 2 måneders oppsigelsesfrist. De som ikke ønsker noen endringer av SFO- plassen for neste
skoleår trenger ikke å søke plass, men beholder den SFO- plassen de allerede har frem til de har gått
ut 4. årstrinn. Hvis det er ønsker om SFO-plass på 5.-7. årstrinn, så søkes det om dette ved ordinært
opptak. SFO-plassen gjelder da for ett år i gangen.
Foreldrebetalingen for SFO som følger skoleruta er for 2017 satt til:
Under 10 timer / uke
kr 1.045,- / mnd.
10 - 15 timer / uke
kr 1.385,- / mnd.
Over 15 timer / uke
kr 1.855,- / mnd.
Foreldrebetalingen i SFO for de som bruker SFO 11 mnd./år (også i skoleferiene) er for 2017 satt til:
Under 10 timer / uke
kr 1.130,- / mnd.
10 - 15 timer / uke
kr 1.510,- / mnd.
Over 15 timer / uke
kr 2.050,- / mnd.
Søskenmoderasjon
50 %
SFO vil i hovedsak bli lagt til barnehagene under skoleferiene.
Matpenger pr. dag
Ekstradager fast plass
Ekstradager uten fast plass

kr. 12.kr 260,- / dag
kr 350,- / dag
Viktig at dere krysser av for oppholdstid og om SFO- plassen skal følge skoleruta eller
11 mån./ år, og når eleven skal begynne i SFO.
Antall timer pr. dag vil bli utregnet etter hvor stor åpningstiden er ved den enkelte SFOordningen. Eks. er SFO åpent 4 timer på tirsdag vil oppholdstiden for den dagen bli beregnet
til 4 timer om den så kun blir brukt 3 timer. Bruker man kun formiddag eller ettermiddag vil
det bli beregnet oppholdstid etter åpningstiden morgen eller ettermiddag.
Åpningstid for skolefritidsordningen er 07:30 til 15 min. før skolestart, og fra skoleslutt (leksehjelp)
til 16.30. Åpningstiden kan reguleres ved den enkelte skole i samarbeidsutvalget innenfor de til en
hver tid vedtatte budsjett og stillingshjemler.
SFO er stengt på skolens planleggingsdager.
Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til Stortangen skole tlf. 74 34 34 60, Sørli skole tlf. 74 34
35 60 og Oppvekst- og kulturetaten ved Lierne kommune tlf. 74 34 34 72. Søknadsskjemaet ligger på
Lierne kommunes hjemmeside www.lierne.kommune.no.
Søknaden sendes Lierne kommune, Oppvekst- og kulturetaten, 7882 Nordli.
Søknadsfrist 03.03.2017
Oppvekst- og kulturetaten
Lierne skal være en kommune der folk trives og vil bo
side 5
FAKTURA FRA LIERNE KOMMUNE
På grunn av at Lierne kommune har skiftet økonomisystem har vi ikke hatt mulighet til
å få sendt ut faktura for 2017. Vi håper å få sendt ut fakturaer for januar og februar i
løpet av denne uken.
Kommunale avgifter for 1. kvartal vil få forfallsdato 01.04.17.
Avregning på måleravlesning for vann- og kloakkavgift vil komme på faktura for
2. kvartal
Hvis det er noe som er uklart, eller feil på fakturaene dere mottar, ber vi dere ta
kontakt med oss på kommunekassen. Telefon 74 34 34 20.
Kommunekassen
PLANLEGGINGSDAG I BARNEHAGENE I LIERNE DEN 23. MARS
På grunn av planleggingsdag torsdag 23. mars 2017 er Sandvika- og Sørli barnehage
stengt den dagen.
Oppvekst- og kulturetaten
LIERNE KIRKELIGE FELLESRÅD
Ledig 50 % stilling som kirkeverge med tiltredelse snarest
Lierne kirkelige fellesråd har ledig kirkeverge i 50 % stilling med ønske om tiltredelse snarest.
Ansvarsområder/arbeidsoppgaver til kirkevergen:
- Lede fellesrådets arbeid ut fra gjeldene lover og forskrifter
- Ivareta arbeidsgiveransvaret, og lede og motivere de ansatte
- Lede plan-, budsjett- og økonomiarbeidet
- Sørge for god forvaltning av kirker og kirkegårder
- Sekretær for fellesrådet
Vi ønsker søkere som har:
Vi tilbyr:
Kompetanse, ferdigheter og engasjement til å lede og videreutvikle en synlig folkekirke i Lierne.
Utdanning på høgskole-/universitetsnivå. Relevant praksis kan kompensere for manglende
utdanning
Kompetanse innen administrasjon, ledelse, personalarbeid og økonomi
Gode samarbeidsevner, og evne til å inspirere og motivere medarbeidere
Medlemskap i Den norske Kirke
- Lønn etter avtale
- Pensjonsordning i KLP
- Relevant opplæring
- Fleksibel arbeidstid
Stillingen krever selvstendighet og god evne til kommunikasjon. Personlig egnethet vil bli vektlagt. Krav om
tilfredsstillende politiattest.
Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til fellesrådets leder,
Leif B Rui på tlf: 41 54 17 18. Søknad med CV sendes til: [email protected]
Attester og referanser må kunne legges fram etter nærmere forespørsel.
Utvidet søknadsfrist til 28. februar 2017.
Lierne skal være en kommune der folk trives og vil bo
side 6
KIRKE
GUDSTJENESTE I LIERNE
Søndag 26.02
Gudstjeneste i Sørli Kirke kl 18.00
Ved henvendelse vedrørende gravferd, dåp og vigsel kontakt
Geir Arne Bergli 909 65 630 eller sogneprest Martin Ottosson 0046 70 2223889.
HJERTELIG TAKK for minnegaven som ble gitt til Sørli menighetshus ved
Dagrun Johanne Totland`s begravelse.
Sørli menighetsråd
LAG OG FORENINGER
BUSSTUR TIL STRIKKEBURET I GRONG ONSDAG 8. MARS
Starter fra butikken i Nordli kl 15.45. For skyss og mat kr 350 for ikke medlemmer.
Kr 100 for medlemmer i Nordli kvinne og familielag. Påmelding innen 1. mars til
Mari-Ann Roli, tlf 901 51 462.
Nordli kvinne og familielag
OVERSIKT OVER HVA SOM SKJER I LIERNE
Det er ønskelig at alle lag og organisasjoner kontakter Frivilligsentralen når noe skal
arrangeres, slik at det legges inn i kalenderen på lierne.no
Frivilligsentralen oppdaterer kalenderen fortløpende.
Meld også fra hvis arrangement avlyses.
Frivilligsentralen kontaktes på [email protected] eller på
telefon 46 84 39 89
JULE GRENDEHUS HAR ÅRSMØTE
Tirsdag 07.03.17 kl 19.00 på Grendehuset.
Saker som ønskes tatt opp må sendes styret v /leder May-Britt Skåle innen
fredag 3. mars.
Styret
Sørli Helselag inviterer alle medlemmer til regionmøte på Grong Frivilligsentral
torsdag 16. mars kl 18.00-20.00.
Innhold på regionmøte: - hva skjer i Nasjonalforeningen for Folkehelsen i 2017, Helselagenes folkehelsearbeid, - Demensvennlige kommuner. Velkommen!
Lierne skal være en kommune der folk trives og vil bo
side 7
«MIMREKVELD» PÅ SKJELBRED GRENDEHUS
Lørdag 4. mars kl 19.00 blir det underholdning med Rolf Storaunet og gjengen.
Det serveres tacosuppe etter underholdningen. Dans til «Helt Nils band» med
toraderforsterkning.
Skjenkebevilling. Velkommen til en trivelig kveld på grendehuset!
Underholdning, mat og fest: 300 kr. Underholdning og mat: 200 kr. Underholdning:
100 kr.
Fest: 200 kr. Barn u/10.trinn: 100 kr /50 kr
Påmelding på underholdning og mat innen onsdag 1. mars til Tone 92065020
1.divisjon
SØNDAG 26. FEBRUAR kl 12 møter vi ØKSIL (fra Myre/Sortland) til nok en
spennende hjemmekamp – i Liernehallen!
Nå håper vi det er VÅR tur til å hale i land en etterlengtet hjemmeseier!
(dette er nest siste hjemmekamp i år – siste er 12. mars kl 13 mot OSI 2).
Kom gjerne i god tid før kampstart.
Barn (16 år): Gratis
Voksne: 100,Vi har kiosksalg samt loddsalg på fruktkorg!
Velkommen i hallen!
Hilsen Volleyball-tausinj
ÅRSMØTE 2016 LIERNE FRIVILLIGSENTRAL
TORSDAG 23. MARS 2017 kl. 18.00
PÅ LIERNE FRIVILLIGSENTRAL
(Frist for innsending av saker 9. mars til Lierne Frivilligsentral, Sandvikaveien 32, 7882 Nordli.)
Vi leier ut lokaler til møter og mindre arrangement. Ta kontakt på tlf 46 84 39 89.
Mandag 27. feb serveres det Fastelavensboller til kaffen!
Mandager kl. 18.00 er det Strikkekafé!
side 8
Lierne skal være en kommune der folk trives og vil bo
FLYKTNINGERENNET 2017 ARRANGERES FØRSTE HELGA I APRIL
Fredag 1. april kl 19.30: Åpningsseremoni på Lierne samfunnshus
Lørdag 2. april
12 km og 18 km konkurranse-, mosjon – og familieklasser
Søndag 3. april
42 km konkurranse- og mosjonsklasser
Påmeldingsfrist 23. mars 2017
Mer informasjon på www.flyktningerennet.no
eller på telefon 97 41 38 60 eller 90 77 41 26
Vi satser på mye snø i mars!
Årsmøte i Flyktningerennet SA
på Kansliet, Gäddede onsdag 1. mars kl. 18.00
Alle som er medlem i Lierne Idrettslag er velkommen.
Flyktningerennet
Laksjøpilken 2017
Lørdag 25. februar kl 12.00 – 15.00 utenfor Englagaard Sjokolade.
Salg av fiskekort fra kl. 11.30.
Priser:
kr. 50 for barn tom 16 år.
kr. 100 for voksne.
1. premie: kr. 3.500,- Sponset av Sandvika Vel og Sentrumsalliansen.
2. premie: kr. 1.500,- Sponset av Sandvika Vel og Sentrumsalliansen.
3. premie: Eksklusiv sjokolade sponset av Englagaard Sjokolade.
2 stk. gavekort på 200 kr. sponset av Li-Vert’n AS og Åviken Vaffeljern sponset
av Sørli Bygg AS trekkes blant alle deltakerne.
Det blir tombola og kaffe/mat- salg inne på Englagaard som har åpent kl 10.00 - 17.00.
Ta med skøyter hvis du går lei av fiskinga, så skal vi ordne skøytebane. Kanskje blir
det mulig å prøve seg på snø-volleyball på isen også. Den som møter opp får se
Velkommen store og små 
Arr: Lierne il Volleyball
Lierne skal være en kommune der folk trives og vil bo
side 9
DIVERSE
TAKK for all vennlig deltagelse i anledning Jorid Kveli`s bortgang og begravelse.
Jenny, Ole Harald og Jens m/ familier
Lierne skal være en kommune der folk trives og vil bo
side 10
Lierne Utmarkservice AS jobber i dag med manuell og maskinell hogst i terreng og
langs veger. Vi har også kontrakter på å klippe vegkanter med maskiner, samt manuell
rydding rundt objekter langs veger. Vi utfører flishugging på oppdrag for andre. Men
vi hugger også flis til egne leveranser av flis. Mindre anleggs arbeid samt transport av
maskiner inngår også.
Våre viktigste oppdragsgivere er pr i dag Statnett, Statens Vegvesen, Veidekke, Mesta
med flere.
Vi søker nå etter:
Skogsmaskinførere.
Anleggsmaskinførere
Skogsarbeidere
Har du andre kvalifikasjoner som du bare vet vi må ha bruk for, så send oss gjerne en
godt begrunnet søknad.
En typisk uke hos oss for de som bor borte, er at det jobbes fra
mandag til torsdag, der fredag jobbes inn på de 4 dagene.
Søknad sendes på: [email protected]
Søknadsfrist: 1. mars 2017
Spørsmål om stillingen kan du stille til:
Jostein Ringstad, mobilnr 970 34 632
Tor Audun Aamo, mobilnr 911 20 158
Lierne skal være en kommune der folk trives og vil bo
side 11
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Næringslivet i Lierne inviteres til
kurs i prosjektledelse 28. februar kl 17.00
Ønsker din bedrift kunnskap om å gå fra idè til resultat på en smidig måte?
Bedrifter lever i dag med konstant endringsbehov og må i stor grad håndtere endring og lede
endringsprosesser.
Prosjekt som arbeidsform egner seg godt når bedriften skal gjøre noe vesentlig nytt eller annerledes,
ut over normal drift. Det kan være innovative prosesser eller strategiprosesser. Slike prosesser kan
være et utviklingssamarbeid med flere virksomheter eller i enkeltbedrifter.
Bedrifter som ønsker å lære mer om hvordan en kan manøvrere bedriften gjennom et prosjekt ønskes
velkommen på kurs, kaffen og serveringa er klar.
Meld deg på til [email protected]
Kurset holdes 28. februar klokka 17.00 – 21.00 på kommunehuset.
Kommende kurstilbud til liernebedrifter
Bedriftene kan melde sin inn interesse for kursene nedenfor til Lierne Utvikling. Bedriften vil få
dekket deler av kostnadene.
Disse kursene er aktuelle framover:
- Maskinførerkurs
- Truckførerkurs, uke 17.
- Personløfterkurs
- Stillaskurs
- Fallsikringskurs
Lierne skal være en kommune der folk trives og vil bo
side 12