økokrim

ØI(lJ/KilM
Polltldlrektoratct
THE ¡{ORWEGTAN ¡{AÏIO'{AL AUT}IOR¡TY
tnVËSftGAlrOJ{ AND PROSECUIIOI{
OF ECONO]ìIIG AND ENV¡RONTTIENTAI
FOR
cRl¡{E
Dercs referanse:
201604978
Vår referanse:
200900101-7 531
Sted, Dato
Oslo, 26,01.2017
HøRINGSSVAR - POLITIETS ADGANG TIL BRUK AV TVANG VED
RANSAKING AV DATASYSTEM FOR A TA TITGANG TIL DATASYSTEMET VED
BIOM ETRTSK AUTENÏISE RTNG
Det vlses tll Polltldlrektoratets e-post av 28.12.16 vedlagt hørlngsbrev av 14.12.16 og
hørlngsnotat av desember 2016 hvor forslag om endrlnger I straffeprosessloven ble sendt på
høring med svarfrist 27.01.17.
øKOKRIM støtter forslaget tll en ny bestemmelse I straffeprosessloven der polltlet ved
ransaklng eller beslag av datasystem, gls adgang tll bruk av Wang overfor mlstenkte eller
tredJemann for å få tilgang tll datasystemet ved blometrisk autentlserlng, og at polltlet ved
ransaklng av datasystem kan pålegge enhver å gl tllgang til systemet ved bruk av biometrisk
autentlserlng.
Etter vårt syn bør polltlet ha kompetanse tll å treffe beslutnlng om bruk av tvang og
tvangshjemrnelen bør gJelde generelt overfor "enhver" som har befatnlng med datasystemet.
Det vll v¿ere uhenslktsmesslg for polltlet som er på stedet og gJennomfører ransaklngen å
måtte lnnhente beslutnlng fra påtalemyndlgheten for å kunne bruke makt tll å få åpnet
datasystemet for slkrlng av lnformasJonen.
Med hllsen
MtÌ^trn
]lcdvlg Ëöc Ørcn
ass. ØKQKRIM-sJe|
polltllnspeKtur
øKOKRItI
Adr,: C. J Hambros plass 2 C
Post: Postboks 8193 Dep.0034 Oslo
Tlf:
23 29 10 00
Faks: 23 29 10 01
Org. nr.: 874761532
E-post: [email protected] no
r¡vwrv.okolfflm,no