reguleringsplan fv. 505

REGULERINGSPLAN FV. 505
SKJÆVELAND - FOSS EIKELAND
TIDSROM
2008 - 2015
OPPDRAGSGIVER
STATENS VEGVESEN
INVOLVERTE FAG
SAMFERDSEL, AREALPLAN & 3D
OPPDRAGSLEDER
JOHN FREDVIK
Prosjektet omfatter ny Rv505 fra Rv 44 ved Skjæveland til Foss Eikeland. Veien føres frem til reguleringsplan i Sandnes kommune nr 2006/10
Rv 505 Foss Eikeland bru.
BESKRIVELSE
AnkoNova
Det er tidligere utarbeidet forprosjekt for kryssing av Ganddal godsterminal og resultatene fra forprosjektet benyttes som grunnlag i reguleringsplanen.