Informasjonshefte om arbeidstid i påsken

HK informerer
Påskeaften og onsdag
før skjærtorsdag
1
2
Påskeaften er en
tariffestet fridag!
Alle butikkmedarbeidere har krav på fri med lønn påskeaften.
De aller fleste tariffavtalene (overenskomster) som gjelder for ansatte
i butikk, fastslår at påskeaften er en tariffestet fridag.
Unntakene
• i bakeribedrifter er påskeaften stengt kun dersom baker- og
konditorsvennene har fri (NHO Butikkoverenskomsten)
• b
utikker kan holde åpent påskeaften dersom dette kan begrunnes
i bedriftsmessige hensyn (Virke Landsoverenskomsten)
Arbeidsgiver kan ikke pålegge
deg å jobbe påskeaften
Du har krav på fri med lønn påskeaften og butikkene skal være stengt.
Dersom butikkene likevel har åpent denne dagen av bedriftsmessige
hensyn, skal arbeidet basere seg på frivillighet for den enkelte butikkmedarbeider. Arbeidsgiver kan ikke pålegge deg å jobbe påskeaften
eller kreve at du tar ferie denne dagen.
Hva gjør jeg hvis det likevel
holdes åpent påskeaften?
Arbeidsgiver kan ikke pålegge deg å arbeide påskeaften. Arbeid denne
dagen må dermed basere seg på frivillighet. Dersom du velger å jobbe
denne dagen, er det viktig at du stiller krav om tillegg utover vanlig
lønn, før du takker ja.
3
Har jeg krav på tillegg for å jobbe påskeaften?
Ja, du kan kreve ekstra lønn på denne dagen. Hva som skal være
tillegget, må tillitsvalgte og medlemmer bli enige om i forkant av
forhandlingene. NB! Inngå skriftlig avtale i god tid før påskeaften.
Har du ikke tillitsvalgt på jobben din, ta kontakt med HK. Vi hjelper
deg gjerne.
Hva betyr bedriftsmessige hensyn?
Det er av «bedriftsmessige hensyn» og ikke av «forretningsmessige
hensyn», at bedriftene kan holde arbeidet i gang også på påskeaften.
Bedriftsmessige hensyn kan for eksempel være at bedriften mottar et
lass med frysevarer som må på fryselager for ikke å bli ødelagt. Dette
betyr altså at dersom konsekvensen av at bedriften holder stengt, er
store økonomiske tap, kan det anses å være bedriftsmessige hensyn.
Salg og omsetning er ikke bedriftsmessige hensyn; Håp om større
omsetning og dermed større fortjeneste, vil ikke regnes som
«bedriftsmessige hensyn». Dette ble fastslått i en dom i Arbeidsretten
allerede på 50-tallet.
4
Historikk og viktige
arbeidsrettsdommer
Tariffestet fridag i mer enn 60 år
Bestemmelsen om at påskeaften er en tariffestet fridag har vi hatt
helt siden 1946. Da kom den inn i tariffavtalen (overenskomsten) med
daværende Handelens Arbeidsgiverforening (HA). Ett år senere kom
tilsvarende bestemmelse inn i tariffavtalen (overenskomsten) med
Norsk Arbeidsgiverforening (NAF).
Flere arbeidsrettsdommer
Det skulle ikke ta lang tid før det oppstod uenighet om forståelsen og
praktiseringen av bestemmelsen, spesielt dette med «bedriftsmessige
hensyn».
6. februar 1952, i Bodø oppsto det uenighet om bestemmelsen,
under henvisning til overenskomstens ordlyd: «Påskeaften er fridag.
Når bedriftsmessige hensyn gjør det nødvendig at arbeidet holdes i gang, gis
personalet fri i den utstrekning det er anledning til det», fastslår Arbeidsretten
at «påskeaften er fridag», slik det også uttrykkelig er bestemt
i lønnsnemndas kjennelse fra 1946.
Arbeidsretten sier bl.a. videre i sin dom:
«Det er dermed slått fast at påskeaften som hovedregel skal være
fridag slik som lønnsnemnda sier i sine premisser. Unntagelser fra
denne hovedregel kan bare gjøres «når bedriftsmessige hensyn gjør
det nødvendig at arbeidet holdes i gang».
Hva det skal forstås ved «bedriftsmessige hensyn» er ikke helt klart,
men det kan ikke være meningen at forretningene kan holde åpent
påskeaften i håp om større omsetning og dermed større fortjeneste.
Det er av «bedriftsmessige hensyn» og ikke av «forretningsmessige
hensyn» at forretningene kan holde åpne.
5
Med «bedriftsmessige hensyn» må en nærmest tenke på forhold hvor
lett bedervelige varer må sikres enten ved øyeblikkelig salg eller ved
betryggende lagring, slik at forretningene må holdes åpne eller at
arbeidet helt eller delvis må holdes i gang påskeaften.
Det er ikke ethvert bedriftsmessig hensyn som gjør dette berettiget.
Det kreves etter kjennelsen at det er «nødvendig» at arbeidet holdes
i gang. Det er videre klart at forretningen ikke ensidig kan bestemme
seg for å holde åpent. Hvis en forretning finner det «nødvendig at
arbeidet holdes i gang», må den på vanlig måte henvende seg til
arbeidernes tillitsmenn og eventuelt fagforeningen og forbundet for å
søke en ordning truffet. Hvis partene ikke blir enige, må spørsmålet
i siste instans avg jøres av Arbeidsretten.»
14. oktober 1966. I 1965 oppsto det tvist i Stavanger. Saken gjaldt
spørsmålet om Standardoverenskomsten var slik å forstå at arbeidstakerne – foruten rett til ferie i 24 Virkedager – også hadde krav på
påskeaften som fridag.
Forbundet vant fram, og i domsslutningen fra arbeidsretten heter det
at «de arbeidstakere overenskomsten omfatter, har krav på påskeaften som en
selvstendig fridag i tillegg til den lov- og tariffestede ferie på 24 Virkedager.»
6. mars 2008, bedrift omfattet av Butikkoverenskomsten HK-NHO.
I dommen fra arbeidsretten står det følgende: «Det er på det rene at
AS Regina ved sine leiekontrakter med kjøpesentrene er kontraktmessig forpliktet til å holde forretningene åpne på påskeaften i den
utstrekning slik åpningstid er fastsatt av ledelsen ved det enkelte
senter. Forklaringene gir ikke holdepunkter for å anta at bedriften
er i posisjon til å forhandle bort disse klausulene, som er av slik
karakter som butikker i alminnelighet synes å måtte avfinne seg med.
De aktuelle klausulene må således anses som en forutsetning for AS
Reginas etablering av den enkelte butikk.»(vår understrekning)
Hva betyr dommen for kjøpesentrene? Dommen av 6. mars 2008 gir
ikke butikkene på kjøpesentrene generell adgang til å nekte ansatte fri
med lønn påskeaften. Dommen omhandler kun den konkrete saken,
og gir heller ingen generell utvidelse av hva som skal forstås som
bedriftsmessige hensyn. Det kan være ulik vurdering mellom HK og
arbeidsgiverforeningene (Virke og NHO) om dommens konsekvenser.
6
Hva betyr dommen for HK-SAMFO? Dommen av 6. mars 2008 har
ingen konsekvenser for bl.a. Landsoverenskomsten HK-SAMFO,
hvor ordlyden er annerledes og helt klar.
Frivillighet og samarbeid
Vår erfaring er at bedriftene baserer arbeid på påskeaften på
frivillighet, og unngår dermed at det oppstår tvister om dette.
HK og Virke er enige om å bidra til å unngå tvistesaker om
påskeaften. I den forbindelse er nettopp frivillighet og samarbeid
viktige stikkord.
Onsdag før skjærtorsdag
Butikkene skal være stengt alle helligdager. Eksempelvis skal
skjærtorsdag være stengt og onsdag før skjærtorsdag må stenge senest
kl. 24.00.
Unntakene
Butikker (utsalgsteder) som er listet opp i Helligdagsfredloven § 5,
kan holde åpent alle helligdager. Det g jelder f.eks. utsalgsteder som
i det vesentlige selger kiosk- eller dagligvarer og som har en samlet
salgsflate på maks 100 kvm.
7
Produksjon: LO Media • Foto: Colourbox.com • februar 2017
Handel og Kontor
i Norge
HK i Norge
Adresse: Torggata 12, 0181 Oslo
Telefon: 23 06 11 80, E-post: [email protected]
hkinfo.no
Region Agder og Rogaland
8
Handel og Kontor
i Norge