Klikk her - Interflora

Forberedtoppgave
Distriktm esterskapene2017
BL O M S T ER O G P A P IR
L agetblom sterarbeid som inneholder
m inim um 30% papir/papp
P resentasjon:Fri
Konkurransetid:1 tim eog30 m inutter
 Alleforberedelserertillattm enhuskatarbeidetskalblitili
konkurransetiden.
 P resentasjoneninngåribedøm m ingen.
 Altnødvendigutstyrogm aterialertildenneoppgavenm å
m edbringesselv.
 Deterikkeanledningtilåstillespørsm ålom oppgaven.
 Viktig: Detkanvæ relokaletilpasningersom konkurransedeltakeren
m åtahensyntil(f.eks.m ål,om arbeidetog presentasjonenskal
flyttes,osv.Se invitasjonen til det enkelte mesterskapet.
L ykketil!
O BS !Denneoppgavenbenyttesikkeim esterskapm edtooverraskelsesoppgaver!