Pasientrettigheter - informasjon til pasienter ved NBRR

Pasientrettigheter - informasjon til pasienter ved NBRR
Her finner du noen bestemmelser som gjelder for pasienter og pårørende ved
sykehusopphold. Du finner mer informasjon ved å gå inn på lenkene vi har oppgitt. Ta
kontakt med personalet hvis du trenger hjelp, eller ønsker en samtale om spesielle forhold og
bestemmelser som angår deg.
Rett til vurdering og rett til nødvendig helsehjelp
Henvisning til spesialisthelsetjenesten skal vurderes og behandles etter bestemmelser i
pasient- og brukerrettighetsloven og prioriteringsforskriften. Se mer informasjon på
www.Diakonhjemmetsykehus.no.
NBRR er en nasjonal behandlingstjeneste. Pasientene som søkes hit, har allerede fått sin
tilstand og behov for nødvendig helsehjelp vurdert av spesialisthelsetjenesten. Tilbudet på
NBRR er for de pasientene som ikke får dekket sitt behov for rehabilitering lokalt eller
regionalt. Henvisningskriteriene som gjelder, finner du på NBRR`s hjemmeside www.nbrr.no
Fritt behandlingsvalg
Du kan som hovedregel selv velge hvilket sykehus du vil bruke ved planlagt undersøkelse og
behandling. Fritt behandlingsvalg gir imidlertid ikke rett til å velge behandlingsnivå, for
eksempel en mer spesialisert type behandling ved en nasjonal tjeneste. Dette innebærer at
pasienter selv ikke kan velge seg til et rehabiliteringstilbud ved NBRR.
Transport og reiseutgifter
Reiseutgifter ved innleggelse og opphold ved NBRR dekkes etter reglene i Syketransportforskriften. Hovedregelen er at du får dekket billigste reisemåte med rutegående transport og
ordner reisen selv. Du søker om refusjon av dine utgifter i etterkant ved å sende inn
reiseregningsskjema og nødvendig dokumentasjon. Du kan få reiseregningsskjema på
NBRR. Egenandeler ved pasientreiser tas med når Frikort beregnes.
Hvis du av helsemessige årsaker ikke er i stand til å ta rutegående transport, kan du få
rekvisisjon for en tilrettelagt pasientreise. Det er din behandler som skal vurdere ditt behov
og skrive rekvisisjonen. Det samme gjelder hvis du har behov for å ha med ledsager ved
reise til og fra behandling. Da har også ledsageren rett til å få dekket sine utgifter etter
nærmere bestemte regler i Syketransportforskriften.
Du finner merinformasjon om regler og gjeldende satser ved å gå inn på
www.pasientreiser.no eller ved å ringe telefon 05515.
Rett til informasjon og medvirkning
Som pasient har du rett til å få informasjon om helsetilstanden din, diagnoser og om hva
helsehjelpen vil gå ut på. Du har blant annet rett til å få opplysninger om mulige
behandlingsmetoder, om behandlingens varighet, omfang og mulige komplikasjoner og
bivirkninger. Det er viktig med et godt samarbeid mellom pasient og helsepersonell. Vår
oppgave er å gi deg informasjon som er tilpasset deg og din situasjon. Hensikten er å legge
til rette for at du kan medvirke og ta valg om egen helse og rehabilitering.
Pårørendes rettigheter
Du har rett til å ha pårørende med, både når informasjon skal formidles og i ulike
behandlingssituasjoner og samarbeidsmøter. For at pårørende skal kunne gjøre bruk av sine
rettigheter og utføre sine oppgaver som pårørende, vil de også ha behov for tilstrekkelig
informasjon om pasientens helsetilstand og den helsehjelpen som gis. I tillegg skal de ha
informasjon om hvilke rettigheter lovgivningen gir dem som pårørende. Se under pårørende
på www.helsenorge.no for mer informasjon.
Barn som pårørende
Barn er også pårørende og blir berørt av foreldrenes sykdom for kortere eller lengre tid.
I 2010 kom det viktige endringer i helsepersonell- og spesialisthelsetjenesteloven som skal
sikre mindreårige barns behov for informasjon og oppfølging om mor eller far er syke. Det
innebærer at vi sammen med deg, skal vurdere om det er behov for å tilby informasjon, hjelp
og støtte for å ivareta barnas behov. Se også under pårørende på www.helsenorge.no for
utfyllende informasjon.
Rett til taushet om personlige opplysninger
Helsepersonell har taushetsplikt om din helse, sykdom, behandling eller andre personlige
opplysninger. Slike opplysninger kan imidlertid gis til helsepersonell når informasjonen er
nødvendig og hensiktsmessig for helsehjelpen vi skal gi under ditt opphold hos oss. Hvis vi
skal gi informasjon til pårørende, behandlere og tjenester utenfor sykehuset, skjer dette i
samråd med deg og under forutsetning av at du har gitt tillatelse.
Samarbeid og samhandling
Helsedirektoratet har utarbeidet en «Veileder om rehabilitering, habilitering, individuell plan
og koordinator». Her beskrives hva rehabilitering er og hvilke krav som gjelder for
samordning, tverrfaglighet og målrettede og planlagte forløp. Denne veilederen gjelder både
for kommune- og spesialisthelsetjenesten. Samarbeid med relevante behandlere og tjenester
utenfor sykehuset, er ofte en del av helsehjelpen i et rehabiliteringsopphold på NBRR.
Individuell plan og koordinator
Hvis du har behov for langvarige og koordinerte helse- og sosialtjenester, kan du ha rett til å
få utarbeidet en individuell plan. Planen skal være et verktøy og en metode for samarbeid
mellom deg og dine ulike tjenesteytere. Dette kan for eksempel være fastlegen, kommunale
helse- og sosialtjenester, andre spesialisthelsetjenester, NAV, arbeidsgiver eller andre
samarbeidsparter. Det skal til enhver tid være én person som har hovedansvar for kontakten
med deg og sørge for koordinering mellom dem som gir deg tjenester.
Selv om individuell plan ikke er aktuelt i din situasjon, kan du likevel ha rett til å få utpekt en
koordinator som skal hjelpe deg med å ha oversikt og koordinere tjenestene i din
rehabiliteringsprosess. Initiativet til å få laget en individuell plan eller få oppnevnt en
koordinator kan komme fra deg, men hovedansvaret ligger hos helsepersonell i kommuneog/eller spesialisthelsetjenesten.
Rett til journalinnsyn
Det skal føres journal når du er pasient hos oss. Den skal inneholde opplysninger om
diagnose, sykdomsforløp, behandling, informasjon som er gitt og andre forhold som er av
betydning for behandlingen/rehabiliteringen eller for videre oppfølging og evt. senere
behandling. Du har rett til innsyn i journalen din, samt rett til en enkel og kortfattet forklaring
av faguttrykk eller lignende hvis du ønsker dette.
Klagemulighetene til pasienter eller pårørende
Hvis det er forhold ved behandlingen og rehabiliteringstilbudet på NBRR som ikke er
forenlige med dine pasientrettigheter og/eller faglige og kvalitetsmessige krav, ønsker vi at
du skal ta kontakt med enhetsleder for en samtale om dette. I denne samtalen kan evt.
videre klageforløp avklares.
Aktuelle klageinstanser
Pasient- og brukerrettighetsloven inneholder saksbehandlingsregler som skal sikre at pasient
og pårørende oppnår sine rettigheter. Klage på manglende oppfyllelse av pasientrettighetene
kan sendes til Diakonhjemmet sykehus som vil vurdere klagen. Hvis det ikke gis medhold,
sendes klagen til Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Se www.diakonhjemmetsykehus.no
Pasienter som mener at de er påført skade i forbindelse med behandling, kan ta kontakt med
Norsk pasientskadeerstatning. Dette er et statlig forvaltningsorgan som er underlagt
Helse- og omsorgsdepartementet. Utfyllende informasjon finner du på www.npe.no.
Hvis du opplever at rettighetene dine ikke blir ivaretatt, eller du har blitt behandlet på uheldig
måte, kan du kontakte Pasient- og brukerombudet. Denne tjenesten er organisert fylkesvis
Utfyllende informasjon finner du ved å gå inn på Pasient og brukerombudet på
www.helsenorge.no
Lenker til utfyllende informasjon om pasientrettigheter
www.diakonhjemmesykehus.no
Informasjon om pasientrettigheter finner du ved å gå inn på Meny, velge Pasient og
pårørende og deretter emnet Brukermedvirkning og pasientrettigheter
www.helse-sorost.no
Pasientrettigheter finner du som egen fane på forsiden til Helse Sør-Øst.
www.helsenorge.no
På denne internettsiden finner du utfyllende og kvalitetssikret informasjon om helse, sykdom,
behandling og rettigheter.
www.helsedirektoratet.no
Her finner du henvisninger til aktuelle lover, rundskriv og veiledere som gjelder for
helsetjenesten. Veilederen om rehabilitering, habilitering, individuell plan og koordinator er
plassert under fanen nasjonale retningslinjer.